Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

PHI5150: Arabic and Islamic Philology 1

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Comments on the literature list 


Person responsible for the course:Amund Bjorsnes (Amund.Bjorsnes@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn
Study programme:Master's degree (2 years) - Master in History of Religions
Department:Department of Education, Religion and Society

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Essay2021-12-01 1. Dec 20212021-11-01 1. Nov 2021
Submission deadline:12:00
Release date for results:22. Dec 2021

General information

Emnet er et samarbeid mellom MF vitenskapelig høyskole og Norsk filologisk institutt (PHI). Utfyllende informasjon om studietilbudet finnes på nettsidene www.mf.no og www.philology.no
 
Emnet er et tilbud til viderekomne studenter som har forkunnskaper tilsvarende minimum ett års filologiske studier i arabisk eller et annet relevant «islamsk» språk. Målet er at studenten skal forbedre sine leseferdigheter og bli bedre kjent med ulike filologiske hjelpemidler.
 
Emnet gir grunnlag for å ta PHI5159 Arabisk og islamsk filologi 2 (våren).
 
Det tilbys også en bachelor-variant av emnet for enkeltemnestudenter eller studenter med opptak til et av MFs bachelorprogrammer. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for bacheloremnet PHI2150.
 
 
Arbeidsform og organisering
Emnet er basert på selvstudium med individuell veiledning etter avtale. Det gis ikke undervisning i emnet som sådan, men studenter kan følge løpende forskningsseminarer innenfor emnets fagkrets. En oversikt over gjeldende seminarer finnes på nettsiden www.philology.no
 
Med utgangspunkt i selvstudium, veiledning og deltakelse ved relevante seminarer skal studenter i løpet av semesteret utarbeide en individuell skriftlig oppgave og oversette en selvvalgt originaltekst med filologiske kommentarer.
 
Forkunnskaper:
For å melde seg opp i emnet må studenten ha generell studiekompetanse samt en bachelorgrad eller tilsvarende kompetanse i filologi, religion, teologi eller et tilgrenset fag. I tillegg må studenten dokumentere forkunnskaper tilsvarende bestått eksamen i minimum et års filologisk studium av arabisk, persisk, tyrkisk, urdu eller et annet «islamsk språk». Forkunnskapene skal minst være på nivå med bestått eksamen i begge emnene PHI2151 / PHI5151 Klassisk arabisk 1 + PHI2152/ PHI5152 Klassisk arabisk 2.

Overlapping courses

PHI5150 overlapper med PHI2150. En slik faglig overlapping medfører at:
  • studenter som har PHI2150 fra før vil få 0 poeng uttelling for PHI5150 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 
MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 
Studenter som tidligere har tatt tilsvarende emne på 15 studiepoeng ved MF må være forberedt på overlapp og redusert omfang av godskrevne poeng for dette emnet.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • levere og få godkjent en disposisjon til en individuell skriftlig oppgave innen en gitt frist.
  • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. november.

Final assessment

Emnet vurderes basert på en individuell skriftlig oppgave som består av to elementer: (a) en
kommentert oversettelse av en kort selvvalgt kildetekst og (b) en skriftlig oppgave (ca. 2500–3500 ord) om et tema tilknyttet den valgte kildeteksten. Besvarelsen vurderes med karakter A–F.

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har:
  • en god forståelse av hvordan arabiske og islamske tekster kan studeres med filologiske metoder
  • inngående kunnskap om arabiske og islamske teksters ordforråd, sjangre og tematikk
  • inngående kunnskap om arabisk og islamsk kulturhistorie
  • inngående kjennskap til akademiske arbeider innenfor studier av arabisk og islamsk språk og litteratur
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
  • beskrive og drøfte hovedtrekkene i den filologiske tilnærming til arabiske og islamske tekster
l- ese, oversette og kommentere ulike arabiske og islamske tekster med hjelpemidler (ordbok og referansegrammatikk)
  • gi en analytisk fremstilling av generelle trekk i arabisk og islamsk kulturhistorie
  • delta i faglige diskusjoner innenfor studier av arabisk og islamsk filologi

Comments on the literature list

Literature relevant to the texts chosen for the given semester. More information about the relevant course literature is posted on the seminar webpages of the Norwegian Institute of Philology: www.philology.no

> PDF version for printing