Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

PHI2810

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Comments on the literature list 


Person responsible for the course:Ask student@mf.no
Credit points (ECTS):15
Start of studies:Autumn
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Department:Department of Education, Religion and Society

General information

Emnet er et samarbeid mellom MF vitenskapelig høyskole og Norsk filologisk institutt (PHI). 
  
Emnet gir en innføring i mellomegyptisk, den klassiske fasen av det egyptiske språket, og gjør studenten i stand til å lese tekster på egen hånd med ordbok. Det gis en gjennomgang av hovedelementene i mellomegyptisk grammatikk og en innføring i hieroglyfskriften, ved hjelp av eksempler og kortere tekstutdrag.
Arbeidsform og organisering: 
Emnet går over 12 uker med én dobbelttime i uken. For å få fullt utbytte av emnet er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Studentene leser ca. 30 sider av en lærebok i grammatikk hver uke, som en forberedelse til en dobbelttime tekstlesning med grammatisk analyse. Et utvalg faglitterære tekster som behandler språkhistoriske og kulturhistoriske emner er også del av pensum. 
 
Emnet tilbys også som masteremne, PHI5810 Egyptisk (hieroglyfer) 1. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for PHI5810

Overlapping courses

PHI2810 overlapper med PHI5810. En slik faglig overlapping medfører at:
  • Studenter som har PHI5810 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI2810 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten: 
  • Levere og få godkjent en oppgave innen en gitt frist (se emneark for detaljer). 
  • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret. 
  
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november. 

Final assessment

Emnet vurderes basert på 1 ukes hjemmeeksamen, og vurderes med karakteren «bestått» / «ikke bestått». Eksamensoppgavene inneholder oversettelse av mellomegyptiske tekster til norsk, grammatisk analyse og spørsmål om språkhistoriske og kulturhistoriske emner. 

Course objective and content

Kunnskap 
Studenten har: 
  • god kunnskap om det grammatiske systemet i mellomegyptisk 
  • kunnskap om egyptisk språkhistorie 
  • kunnskap om kultur og tekstradisjoner formidlet gjennom det egyptiske språket 
  
Ferdigheter 
Studenten kan: 
  • lese og oversette enkle tekster på mellomegyptisk
  • bruke standard hjelpemidler for å analysere mellomegyptisk 
  • gjøre rede for generelle trekk i egyptisk språkhistorie og kulturelle sider ved teksttradisjonen 

Comments on the literature list

Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset (www.philology.no

> PDF version for printing