Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

PHI2550: Semitic and Afroasiatic Philology 1

Time schedule | PDF-version for print

General information | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Comments on the literature list 


Person responsible for the course:Amund Bjorsnes (Amund.Bjorsnes@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn (irregular)
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Department:Department of Education, Religion and Society

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Essay2021-12-01 1. Dec 20212021-11-01 1. Nov 2021
Submission deadline:12:00
Release date for results:22. Dec 2021
Essay – New and postponed - N.B. Own rules for access.2022-01-24 24. Jan 20222022-01-10 10. Jan 2022
Submission deadline:12:00
Release date for results:14. Feb 2022

General information

Emnet er et samarbeid mellom MF vitenskapelig høyskole og Norsk filologisk institutt (PHI). Utfyllende informasjon om studietilbudet finnes på nettsidene www.mf.no og www.philology.no
 
Emnet er et tilbud til viderekomne studenter som har forkunnskaper tilsvarende minimum ett års filologiske studier i hebraisk, arabisk, arameisk, gammelegyptisk eller et annet semittisk eller afroasiatisk språk. Målet er at studenten skal forbedre sine leseferdigheter og bli bedre kjent med ulike filologiske hjelpemidler.
 
Emnet gir grunnlag for å ta PHI2559 Semittisk og afroasiatisk filologi 2 (våren).
 
Det tilbys også en master-variant av emnet for studenter med opptak til et av MFs masterprogrammer eller tilsvarende kompetanse. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for masteremnet PHI5550.
 
 
Arbeidsform og organisering
Emnet er basert på selvstudium med individuell veiledning etter avtale. Det gis ikke undervisning i emnet som sådan, men studenter kan følge løpende forskningsseminarer innenfor emnets fagkrets. En oversikt over gjeldende seminarer finnes på nettsiden www.philology.no
 
Med utgangspunkt i selvstudium, veiledning og deltakelse ved relevante seminarer skal studenter i løpet av semesteret utarbeide en individuell skriftlig oppgave og oversette en selvvalgt originaltekst med filologiske kommentarer.
 
Forkunnskaper:
For å melde seg opp i emnet må studenten dokumentere forkunnskaper tilsvarende bestått eksamen i minimum et års filologisk studium av hebraisk, arabisk, arameisk, gammelegyptisk eller et annet semittisk eller afroasiatisk språk. Forkunnskapene skal minst være på nivå med bestått eksamen i begge emnene PHI2151 / PHI5151 Klassisk arabisk 1 + PHI2152 / PHI5152 Klassisk arabisk 2.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • levere og få godkjent en disposisjon til en individuell skriftlig oppgave innen en gitt frist.
  • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. november.

Final assessment

Emnet vurderes basert på en individuell skriftlig oppgave som består av to elementer: (a) en
kommentert oversettelse av en kort selvvalgt kildetekst og (b) en skriftlig oppgave (ca. 2000–3000 ord) om et tema tilknyttet den valgte kildeteksten. Besvarelsen vurderes med karakter A–F.

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har:
  • en grunnleggende forståelse av hvordan semittiske og/eller afroasiatiske tekster kan studeres med filologiske metoder
  • bred kunnskap om semittiske og/eller afroasiatiske teksters ordforråd, sjangre og tematikk
  • bred kunnskap om semittisk og/eller afroasiatisk kulturhistorie
  • grunnleggende kjennskap til akademiske arbeider innenfor studier av semittisk og/eller afroasiatisk språk og litteratur
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
  • beskrive hovedtrekkene i den filologiske tilnærming til semittiske og/eller afroasiatiske tekster
  • lese, oversette og kommentere enkle semittiske og/eller afroasiatiske tekster med hjelpemidler (ordbok og referansegrammatikk)
  • gjøre rede for generelle trekk i semittisk og/eller afroasiatisk kulturhistorie
  • gjøre rede for viktige faglige diskusjoner innenfor studier av semittisk og/eller afroasiatisk filologi

Comments on the literature list

Litteraturliste til de enkelte seminarene finnes på nettsiden www.philology.no

> PDF version for printing