Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

PHI2510: Arabic 1

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Comments on the literature list 


Person responsible for the course:Amund Bjorsnes (Amund.Bjorsnes@mf.no)
Credit points (ECTS):15
Start of studies:Autumn
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor of Theology
Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Department:Department of Education, Religion and Society

General information

Emnet er et samarbeid mellom MF vitenskapelig høyskole og Norsk filologisk institutt (PHI).
 
Klassisk arabisk er et semittisk språk, mest kjent som den islamske religionens hellige språk. Samtidig ble det også et verdslig språk og en hel sivilisasjons lingua franca. Den islamske religiøse litteraturen kan anses som en original videreutvikling av den hebraiske, arameiske og greske monoteistiske litteraturen. Den arabisk-islamske sekulære litteraturen var inspirert av gresk vitenskap og filosofi, og la grunnlaget for en kunnskapskultur som bygget videre på den antikke og senantikke skriftarven. Klassisk arabisk litteratur inneholder alt fra religiøse traktater og vitenskapelige avhandlinger til poesi og kokebøker.
 
Emnet gir en en innføring i det klassiske arabiske språkets struktur og grammatikk. Målet er at studenten skal utvikle grunnleggende leseferdigheter ved hjelp av filologisk hjelpemidler. I emnet gjennomgås korte utdrag fra Koranen, fra den førklassiske poesien (ca. 500-700 evt.) og fra skjønnlitteratur og filosofi skrevet på det klassiske prosaspråket (ca. 700-1700 evt.). Emnet gir grunnlag for å ta PHI2520 Klassiske arabiske tekster (våren 2019).
 
Emnet kan inngå i følgende studieprogram:
Emnet tilbys også som masteremne, PHI5510, for studenter med opptak til et av MFs masterprogrammer eller tilsvarende kompetanse. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for PHI5510.
 
Arbeidsform og organisering:
Kurset går over 12 uker med én dobbelttime i uken. For å få fullt utbytte av kurset er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Studentene leser ca. 30 sider av en lærebok i grammatikk hver uke, som en forberedelse til en dobbelttime tekstlesning med grammatisk analyse. Et utvalg faglitterære tekster som behandler språkhistoriske og kulturhistoriske emner er også del av pensum.
 
Forkunnskaper:
For å melde seg opp i emnet må studenten ha generell studiekompetanse.

Overlapping courses

PHI2510 overlapper med PHI5510. En slik faglig overlapping medfører at:
  • Studenter som har PHI5510 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI2510 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • Levere og få godkjent en oppgave innen en gitt frist (se emneark for detaljer).
  • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet vurderes basert på 1 ukes hjemmeeksamen, og vurderes med karakteren «bestått» / «ikke bestått». Eksamensoppgavene inneholder oversettelse av klassiske arabiske tekster til norsk, grammatisk analyse og spørsmål om språkhistoriske og kulturhistoriske emner.

Course objective and content

Kunnskap
Studenten har:
  • god kunnskap om det grammatiske systemet i klassisk arabisk
  • kunnskap om arabisk språkhistorie
  • kunnskap om kultur og tekstradisjoner formidlet gjennom klassisk arabisk
 
Ferdigheter
Studenten kan:
  • lese og oversette enkle tekster på klassisk arabisk
  • bruke standard hjelpemidler for å analysere klassisk arabisk
  • gjøre rede for generelle trekk i arabisk språkhistorie og kulturelle sider ved teksttradisjonen

Comments on the literature list

Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset (www.philology.no

> PDF version for printing