Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

PHI2440

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Comments on the literature list 


Person responsible for the course:Matthew Phillip Monger (Matthew.P.Monger@mf.no)
Credit points (ECTS):15
Start of studies:Spring (irregular)
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Department:Department of Education, Religion and Society

General information

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
Emnet er et samarbeid mellom Norsk filologisk institutt (PHI) og MF vitenskapelig høyskole.
 
Dette emnet bygger på PHI2430 Akkadisk 1 og legger til grunn at studenten har mestret første halvdel av Huehnergaard’s Grammar of Akkadian. Studenten vil i dette emnet få en bedre forståelse for akkadisk grammatikk og kileskrift, og ved fullført kurs kunne arbeide selvstendig med akkadiske tekster i transkripsjon, og enkle kileskrifttekster.
 
Studenten blir også introdusert for to viktige akkadiske tekster, nemlig Gilgamesj-eposet og Enuma Elisj, og vil få mulighet til å lese tekstutdrag fra disse viktige kulturhistoriske tekster på akkadisk.
 
Det tilbys også en mastervariant av emnet for studenter med relevant bachelorgrad. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for PHI5440.
 
Arbeidsform og pensum:
Emnet tar utgangspunkt i John Huehnergaards A Grammar of Akkadian (3. utgave) og gjennomgår siste halvdel av boken. Studentene forventes å forberede seg ved å lese ett til to kapitler i Huehnergaards grammatikk til hver samling, samt forberede tekststykker fra Gilgamesj og/eller Enuma Elisj. Undervisningen vil ha fokus på innlæring av grammatikk, lesing av tekster og diskusjon om grammatiske problemstillinger fra teksten. Undervisningen går over 14 uker med én totimers forelesning hver uke. Emnet undervises ettermiddag/kveld.
 
Forkunnskaper: For å melde seg opp i emnet må studenten ha bestått PHI2430.

Overlapping courses

PHI2440 overlapper med PHI5440. En slik faglig overlapping medfører at:
  • Studenter som har PHI5440 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI2440 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • få godkjent en oppgave knyttet til grammatikk og oversettelse, levert innen en oppgitt frist
  • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet har én ukes hjemmeeksamen som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.

Course objective and content

Kunnskap
Studenten har:
  • god kunnskap om det grammatiske systemet i akkadisk
  • kunnskap om de akkadiske tekstene Gilgamesj-eposet og Enuma Elisj
  • kunnskap om konvensjonene knyttet til transkripsjon og normalisering av kileskrift.
 
Ferdigheter
Studenten kan:
  • lese og oversette transkriberte tekster fra akkadisk
  • transkribere og analysere kileskrifttegn
  • jobbe selvstendig med akkadiske tekster ved hjelp av ordbok og tegnliste

Comments on the literature list

Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset: www.philology.no

> PDF version for printing