Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

PHI2430

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Comments on the literature list | Literature 


Person responsible for the course:Matthew Phillip Monger (Matthew.P.Monger@mf.no)
Credit points (ECTS):15
Start of studies:Autumn
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Department:Department of Education, Religion and Society

General information

Emnet er et samarbeid mellom Norsk filologisk institutt (PHI) og MF vitenskapelig høyskole.
 
Det akkadiske språket er et av verdens eldste bevarte skriftspråk, og det eldste bevitnede semittiske språket. Akkadisk overtok rollen som det viktigste kulturspråket i Mesopotamia etter sumerisk og var et lingua franca i hele Midtøsten i nærmere 2000 år. Et stort antall tekster er bevart på akkadisk, blant annet litterære tekster som Gilgamesh-eposet, Enuma Elish og Atrahasis og lovtekster som Hammurabis lover. Kunnskap om det akkadiske språket og akkadisk litteratur har også vært av stor betydning for utviklingen av studiet av Det gamle testamentet og beslektet litteratur de siste 150 årene.
 
Dette emnet gir en innføring i akkadisk grammatikk, nærmere bestemt den gammelbabylonske dialekten av akkadisk. I løpet av semestret vil studentene bli kjent med grunnleggende elementer i akkadisk grammatikk, akkadisk kileskrift og akkadisk litteratur.
 
Det tilbys også en mastervariant av emnet for studenter med relevant bachelorgrad. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for PHI5430.
 
Arbeidsform og organisering:
Emnet tar utgangspunkt i John Huehnergaards A Grammar of Akkadian (3. utgave) og gjennomgår de første 19 kapitlene i boken. Studentene forventes å forberede seg ved å lese ett til to kapitler i Huehnergaards grammatikk til hver samling, samt forberede enkelte oppgaver fra boken. Undervisningen vil ha fokus på innlæring av grammatikk, lesing av tekster og diskusjon om grammatiske problemstillinger fra teksten. Emnet undervises ettermiddag/kveld.

Overlapping courses

PHI2430 overlapper med PHI5430. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har PHI5430 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI2430 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • få godkjent en oppgave knyttet til grammatikk og oversettelse, levert innen en oppgitt frist
  • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet har hjemmeeksamen (én uke) som vurderingsform. Emnet vurderes til «bestått»/«ikke bestått».

Course objective and content

Kunnskap
Studenten har:
  • god kunnskap om det grammatiske systemet i akkadisk
  • kunnskap om akkadisk språkhistorie
  • kunnskap om akkadisk kileskrift og utvalgte kileskrifttegn
Ferdigheter
Studenten kan
  • lese og oversette enkle tekster fra akkadisk
  • bruke standard hjelpemidler for å analysere tekster på akkadisk

Comments on the literature list

Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset (www.philology.no

Literature

Huehnergaard, John. (2011). A Grammar of Akkadian. 3rd Edition. Winona Lake, IN: Eisenbrauns. ISBN: 978-90-04-36916-0

> PDF version for printing