Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

PHI2330

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Comments on the literature list 


Person responsible for the course:Jens Braarvig (Jens.Braarvig@mf.no)
Credit points (ECTS):15
Start of studies:Autumn (irregular)
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Department:Department of Education, Religion and Society

General information

Emnet er et samarbeid mellom Norsk filologisk institutt (PHI) og MF vitenskapelig høyskole.
 
Pāli er det hellige, kanoniske språket for Theravāda-buddhismen, eller “den sydlige buddhismen”, som finnes i levende tradisjoner hovedsakelig på Sri Lanka, i Burma og i Thailand. Språket gir tilgang til den rike Tripiṭaka, samlingen av de buddhistiske kanoniske skriftene som fremdeles blir lest og brukt i det religiøse livet i disse landene.
 
Emnet gir en innføring i pāli-grammatikken, og ved hjelp av leseøvelser gjennom semesteret gir det et godt grunnlag for videre studier av både språklige aspekter og den sydlige buddhismens religion og filosofi slik den har utfoldet seg gjennom historien.
 
Arbeidsform og organisering:
Studentene må forberede seg ved å lese og forberede leksjoner i læreboken til hver time, og de forventes å bidra aktivt med oversettelse og i samtaler om grammatiske spørsmål. Undervisningen holdes på engelsk og går over 14 uker med én totimers forelesning hver uke. Emnet undervises ettermiddag/kveld.
 
Forkunnskaper:
Det er en fordel å ha kunnskaper i sanskrit som grunnlag, se PHI2310 Klassisk Sanskrit.
 
Det tilbys også en mastervariant av emnet for studenter med relevant bachelorgrad. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for PHI5330.

Overlapping courses

PHI2330 overlapper med PHI5330. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har PHI5330 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI2330 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • få godkjent en oppgave knyttet til grammatikk og oversettelse, levert innen en oppgitt frist
  • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet har hjemmeeksamen (én uke) som vurderingsform. Emnet vurderes til «bestått»/«ikke bestått».

Course objective and content

Kunnskap
Studenten har:
  • god kunnskap om det grammatiske systemet i pāli
  • god kunnskap om pāli-kanons sammensetning
  • kunnskap om de forskjellige genrene i pāli-litteraturen
 
Ferdigheter
Studenten kan:
  • lese og oversette enkle tekster fra pāli
  • bruke standard hjelpemidler for å analysere tekster på pāli
  • gjøre rede for pāli-kanons sammensetning, og noe om dens innhold

Comments on the literature list

Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset (www.philology.no

> PDF version for printing