Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

PHI2240

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Comments on the literature list 


Person responsible for the course:Jens Braarvig (Jens.Braarvig@mf.no)
Credit points (ECTS):15
Start of studies:Spring
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor of Theology
Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Department:Department of Education, Religion and Society

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Home exam2021-06-10 10. Jun 20212021-05-01 1. May 2021
Hand-out date: 3. Jun 2021
Time for hand-out:09:00
Submission date:10. Jun 2021
Submission deadline:12:00
Duration:7 dayER
Release date for results:28. Jun 2021
Home exam – New and postponed - N.B. Own rules for access.2021-08-24 24. Aug 20212021-08-01 1. Aug 2021
Hand-out date:17. Aug 2021
Time for hand-out:09:00
Submission date:24. Aug 2021
Submission deadline:12:00
Duration:7 dayER
Release date for results:14. Sep 2021

General information

Emnet er et samarbeid mellom Norsk filologisk institutt (PHI) og MF vitenskapelig høyskole.
 
Dette emnet bygger på PHI2230 Middelalderlatein 1. Emnet skal gi økt forståelse for middelalderlatinsk grammatikk, og ved fullført kurs kunne arbeide selvstendig med middelalderlatinske tekster.
 
Det tilbys også en mastervariant av emnet for studenter med relevant bachelorgrad. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for PHI5240.
 
Arbeidsform og pensum
Undervisning går over 12 uker med én dobbelttime i uken. For å få fullt utbytte av undervisningen er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Studentene leser ca. 1,5 sider originaltekst hver uke. Noe av dette vil bli gjennomgått i timene, mens noe vil være til selvstudium. Studentene forventes også å lese bakgrunnslitteratur om tekstene som leses, og sette seg inn i tekstenes komposisjons- og manuskripthistorie.
 
Forkunnskaper: For å kunne melde seg opp i emnet må studenten ha bestått PHI2230.

Overlapping courses

PHI2240 overlapper med PHI5240. En slik faglig overlapping medfører at:
  • Studenter som har PHI5240 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI2240 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • få godkjent en oppgave knyttet til grammatikk og oversettelse, levert innen en oppgitt frist
  • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet har én ukes hjemmeeksamen som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.

Course objective and content

Kunnskap
Studenten har:
  • god kunnskap om det grammatiske systemet i middelalderlatin
  • kunnskap om middelalderlatinsk litteratur
  • kunnskap om konvensjonene knyttet til transkripsjon og bruk av referansehåndbøker innenfor latinsk filologi
 
Ferdigheter
Studenten kan:
  • lese og oversette klassiske middelalderlatinske tekster
  • transkribere og analysere tekstene grammatisk
  • jobbe selvstendig med middelalderlatinske tekster ved hjelp av ordbok og grammatikk

Comments on the literature list

Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset: www.philology.no

> PDF version for printing