Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

PHI2153

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Comments on the literature list 


Person responsible for the course:Ivo Spira (Ivo.Spira@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Department:Department of Education, Religion and Society

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Home exam2021-12-17 17. Dec 20212021-11-01 1. Nov 2021
Hand-out date:10. Dec 2021
Time for hand-out:09:00
Submission date:17. Dec 2021
Submission deadline:12:00
Duration:1 weeks
Release date for results: 6. Jan 2021

General information

Emnet er et samarbeid mellom MF vitenskapelig høyskole og Norsk filologisk institutt (PHI). Utfyllende informasjon om studietilbudet finnes på nettsidene www.mf.no og www.philology.no
 
Emnet er et valgfritt fordypningsemne som kan tas samtidig med innføringsemnet PHI2155 Arabisk – Talespråk 1. Målet er at studenten skal få en bred erfaring i språkbruk og muntlige uttrykksmåter gjennom studier av talespråk-tekster, og en velutviklet evne til bruk av filologiske hjelpemidler. Litteraturen består av et utvalg talespråk-tekster og moderne faglitteratur om arabisk dialektologi.
 
Emnet gir grunnlag for å ta PHI2154 Arabisk – Talespråk 2: Tekstlesning (våren). PHI2153 og PHI2154 utgjør tilsammen et valgfritt komplement til PHI2155 + PHI2156 («innføringskurs i arabiske talespråk»).
 
Emnet tas vanligvis samtidig med eller etter innføringsemnet PHI2155 Arabisk – Talespråk 1.
 
 
Det tilbys også en master-variant av emnet for studenter med opptak til et av MFs masterprogrammer eller tilsvarende kompetanse. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for masteremnet PHI5153.
 
 
Arbeidsform og organisering
Undervisningen gis normalt som ukentlige forelesninger. For å få fullt utbytte av kurset er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Studentene leser og oversetter i gjennomsnitt 1–2 sider talespråk-tekster per uke. Et utvalg faglitterære tekster som behandler språkhistoriske og dialektologiske emner er også del av litteraturen som studentene skal sette seg inn i.
 
Forkunnskaper:
Ingen.

Overlapping courses

PHI2153 overlapper med PHI5153. En slik faglig overlapping medfører at:
 • studenter som har PHI5153 fra før vil få 0 poeng uttelling for PHI2153på karakterutskriften eller vitnemålet.
 
MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • få godkjent en oppgave levert innen en gitt frist. Oppgaven vil i de fleste tilfeller innebære oversettelse av en kildetekst og/eller grammatisk analyse.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. november.

Final assessment

Emnet har hjemmeeksamen (1 uke) som vurderingsform, og vurderes med karakter A–F. Eksamensoppgaven består av tre deler: (1) oversettelse av en kort kildetekst til norsk, (2) grammatisk analyse, og (3) spørsmål om dialektologiske og språkhistoriske emner (ca. 1500–2000 ord). For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har:
 • grunnleggende erfaring med arabisk språkbruk og analyse av arabiske talespråk-tekster
 • et aktivt ordforråd i arabisk (ca. 1000 ord)
 • grunnleggende erfaring med arabisk dialektologi
 • grunnleggende erfaring med bruk av ordbøker, leksika, håndbøker og digitale hjelpemidler som brukes i studiet av arabisk dialektologi
 • kunnskap om arabiske talespråk og akademiske studier av arabisk språk og dialektologi
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • gjenkjenne ulike arabiske talespråk og forstå arabisk språkbruk
 • lese et bredt utvalg arabiske talespråk-tekster med hjelpemidler (ordbok og referansegrammatikk)
 • bruke et aktivt ordforråd i arabisk (ca. 1000 ord)
 • beskrive de viktigste kjennetegnene ved arabiske talespråk og arabisk språkbruk
 • beskrive generelle trekk i arabisk språkhistorie og dialektologi

Comments on the literature list

Litteraturliste finnes på nettsiden www.philology.no

> PDF version for printing