Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

PHI2151

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Comments on the literature list 


Person responsible for the course:Amund Bjorsnes (Amund.Bjorsnes@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Department:Department of Education, Religion and Society

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Home exam2021-11-29 29. Nov 20212021-11-01 1. Nov 2021
Hand-out date:22. Nov 2021
Time for hand-out:09:00
Submission date:29. Nov 2021
Submission deadline:12:00
Duration:1 weeks
Release date for results:20. Dec 2021
Home exam – New and postponed - N.B. Own rules for access.2022-01-31 31. Jan 20222022-01-10 10. Jan 2022
Hand-out date:24. Jan 2022
Time for hand-out:09:00
Submission date:31. Jan 2022
Submission deadline:12:00
Duration:1 weeks
Release date for results:14. Feb 2022

General information

Emnet er et samarbeid mellom MF vitenskapelig høyskole og Norsk filologisk institutt (PHI). Utfyllende informasjon om studietilbudet finnes på nettsidene www.mf.no og www.philology.no
 
Emnet gir en innføring i det klassiske arabiske språkets grammatikk og kulturhistorie. Målet er at studenten skal utvikle grunnleggende leseferdigheter ved hjelp av filologiske hjelpemidler. I emnet gjennomgås også korte tekstutdrag fra ulike perioder.
 
Emnet gir grunnlag for å ta PHI2152 Arabisk – Klassisk 2 (våren). PHI2151 og PHI2152 utgjør tilsammen et fullstendig «innføringskurs i klassisk arabisk».
 
Det tilbys også en master-variant av emnet for studenter med opptak til et av MFs masterprogrammer eller tilsvarende kompetanse. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for masteremnet PHI5151.
 
Arbeidsform og organisering
Undervisningen gis normalt som ukentlige forelesninger, med hovedvekt på tekstlesning og grammatisk analyse. Som en hovedregel legges undervisningen til sen ettermiddag/kveld, slik at emnet lettere kan kombineres med andre studier eller jobb. Det forutsettes selvstendig arbeid mellom hver forelesning (ca. 30 sider av en lærebok i grammatikk hver uke). Et utvalg faglitterære tekster som behandler språkhistoriske og kulturhistoriske emner er også del av litteraturen som studentene skal sette seg inn i.
 
Forkunnskaper:
Ingen.

Overlapping courses

PHI2151 overlapper med PHI5151. En slik faglig overlapping medfører at:
 • studenter som har PHI5151 fra før vil få 0 poeng uttelling for PHI2151 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 
MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 
Studenter som tidligere har tatt tilsvarende emne på 15 studiepoeng ved MF må være forberedt på overlapp og redusert omfang av godskrevne poeng for dette emnet.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • få godkjent en oppgave levert innen en gitt frist. Oppgaven vil i de fleste tilfeller innebære oversettelse av en kildetekst og/eller grammatisk analyse.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. november.

Final assessment

Emnet har hjemmeeksamen (1 uke) som vurderingsform, og vurderes med karakteren «bestått» / «ikke bestått». Eksamensoppgaven består av tre deler: (1) oversettelse av en kort kildetekst til norsk, (2) grammatisk analyse, og (3) spørsmål om språkhistoriske og kulturhistoriske emner (ca. 1500–2000 ord). For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har:
 • en grunnleggende forståelse av det grammatiske systemet i klassisk arabisk
 • en grunnleggende forståelse av klassisk arabisk fonologi og morfologi
 • et basis-ordforråd i klassisk arabisk (ca. 500 ord) og en grunnleggende forståelse av hvordan det arabiske leksikon er bygget opp (orddannelse)
 • kunnskap om form og innhold i litteratur skrevet på klassisk arabisk (ord i kontekst, sjanger, tematikk)
 • grunnleggende kjennskap til de viktigste ordbøker, leksika, håndbøker og digitale hjelpemidler som brukes i studiet av klassisk arabisk språk og litteratur
 • kunnskap om det klassiske arabiske språkets kulturhistorie
 • grunnleggende kjennskap til det akademiske fagfeltet innenfor studier av klassisk arabisk språk og litteratur
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • beskrive hovedtrekkene i klassisk arabisk fonologi og morfologi
 • bruke et basis-ordforråd i klassisk arabisk og beskrive enkeltords historiske betydning
 • lese og oversette enkle klassiske arabiske tekster med hjelpemidler (ordbok og referansegrammatikk)
 • bruke ulike ordbøker og leksika i studiet av klassiske arabiske tekster
 • gjøre rede for generelle trekk i arabisk språkhistorie og kulturelle sider ved teksttradisjonen
 • gjøre rede for viktige faglige diskusjoner innenfor studier av klassisk arabisk språk og litteratur

Comments on the literature list

Litteraturliste finnes på nettsiden www.philology.no

> PDF version for printing