Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

PED5610: Education and Ethics

Time schedule | PDF-version for print

General information | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Torbjørg Torp Nilssen (Torbjorg.T.Nilssen@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Spring
Study programme:Master's degree (2 years) - Master in Christian Education
Department:Department of Education, Religion and Society

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
New and postponed - N.B. Own rules for access.2020-08-14 14. Aug 20202020-08-02 2. Aug 2020
Hand-out date:11. Aug 2020
Time for hand-out:09:00
Submission date:14. Aug 2020
Submission deadline:12:00
Duration:3 dayER
Release date for results: 4. Sep 2020

General information

Emnet er et kjerneemne i Lektorprogrammet. Emnet har tre hoveddeler:
1) Skolens verdier. Ulike verdibegreper som er sentrale for skolens virksomhet behandles.
2) Pedagogikk som moralsk virksomhet. Ulike moralske perspektiv på pedagogisk virksomhet, pedagogisk praksis, yrkesutøvelse og pedagogisk forskning utforskes.
3) Etikk. Det gis innblikk i forskning om etiske utfordringer i skolen og hvordan det kan jobbes didaktisk.

Course requirements

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
For å kunne gå opp til avsluttende vurdering må studenten:
 • levere, fremføre og få godkjent en drøfting av et mulig etisk dilemma fra skolehverdagen
 • godkjent frammøte (minst 75 %) i undervisning, både forelesninger og seminargrupper
 • delta i evaluering av studietilbud og/eller læringsmiljø, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke opp et eksamensforsøk på emnet, må de aktivt trekke sin oppmelding/vurderingsmelding innen trekkfristen 1. mai.

Final assessment

Emnet har en hjemmeeksamen (3 dager) som eksamensform. Innlevert hjemmeeksamen skal være på 2500-3500 ord. Ved innlevering av hjemmeeksamen vil man bli bedt om å godta en erklæring om at arbeidet er gjennomført selvstendig og alle kilder ført opp. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av hjemmeeksamenen.

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har
 • god kunnskap om forholdet mellom utdanning og etikk
 • god kunnskap om forskjellige sider ved profesjonsetikk
 • kunnskap om ulike aktuelle verdibegreper
 • kjennskap til ulike tilnærminger til etikk i skolen
 • kjennskap til ulike tilnærminger til demokrati i skolen
FERDIGHETER
Studenten kan
 • plassere ulike etiske teorier i en historisk kontekst
 • drøfte ulike etiske perspektiver på pedagogisk virksomhet
 • trekke linjer fra etisk teori til undervisningsvirksomhet
 • relatere profesjonsetiske problemstillinger til samfunnsutfordringer

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

LITERATURE
 • Adams, C. A. (2010). Teachers Building Dwelling Thinking with Slideware. Indo-Pacific Journal of Phenomenology, 10(1), p. 1-12. Library. Hentet fra doi.org
 • Afdal, G. (2004). Facts and values and moral education. Nordisk pedagogik, 24, p. 195-210. Library. Hentet fra www.idunn.no
 • Afdal, G. (2014). Kap. 2: Etiske og pedagogiske logikker. I G. Afdal, Å. Røthing & E. Schjetne (Ed.), Empirisk etikk i pedagogiske praksiser: Artikluasjon, forstyrrelse, ekspansjon (p. 30-51). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Library
 • Afdal, H. W. (2014). Kap. 5: Det gode og det rette i profesjonsutøvelsen. Et diskursanalytisk blikk på utviklingen av Lærerprofesjonens etiske plattform. I G. Afdal, Å. Røthing & E. Schjetne (Ed.), Empirisk etikk i pedagogiske praksiser: Artikluasjon, forstyrrelse, ekspansjon (p. 89-108). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN/ISSN: 9788202457389
 • Anker, T. (2014). Kap. 7: Det handlende mennesket og fortellingers etiske potensial. I G. Afdal, Å. Røthing & E. Schjetne (Ed.), Empirisk etikk i pedagogiske praksiser: Artikluasjon, forstyrrelse, ekspansjon (p. 125-140). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Library
 • Anker, T. (2014). Obedience and resistance: School rules, participation and pupils' practices. I A.-L. Arnesen (Ed.), Fair and competitive?: Critical perspectives on contemporary Nordic schooling (Ikke oppgitt). London: Tufnell Press. Library
 • Berg, K. (2018). Taus kunnskap eller kollektiv praksis ; relasjonelle perspektiver ved skolebasert kompetanseutvikling. Bedre skole, 30(2), p. 81-87. Library. Hentet 2019-12-05 fra www.utdanningsnytt.no
 • Biesta, G. (2004). Against leaning: Reclaiming a language for education in an age of learning. Nordisk pedagogik, 24(1), p. 70-82. Library. Hentet fra www.idunn.no
 • Biesta, G., Priestley, M. & Robinson, S. (2015). The role of beliefs in teacher agency. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 21(6), p. 624-640. Library (Compendium).
 • Bricker, D. (1993). Character and moral reasoning: An aristotelian perspective. I K. A. Strike & P. L. Ternasky (Ed.), Ethics for professionals in education: Perspectives for preparation and practice (p. 13-26). New York: Teachers College Press. Library (Compendium)
 • Carr, D. (2007). Character in teaching. British journal of educational studies, 55, p. 369-389. Library (Compendium).
 • Foucault, M. (1984). What is Enlightenment?. I P. Rabinow (Ed.), The Foucault Reader (p. 32-50). New York: Pantheon Books.. Hentet fra www.libarts.colostate.edu
 • Gran, L. (2018). Digital dannelse: En overordnet interkulturell kompetanse. Norsk pedagogisk tidsskrift, 102(3), p. 214-246. Library. Hentet fra doi.org
 • Hansen, D. T. (2001). Teaching as a moral activity. I V. Richardson (Ed.), Handbook of research on teaching (4 ed., p. 826-857). Washington, DC: American Educational Research Association. Library (Compendium)
 • Howe, K. R. (1993). The liberal democratic tradition and educational ethics. I K. A. Strike & P. L. Ternasky (Ed.), Ethics for professionals in education: Perspectives for preparation and practice (p. 27-42). New York: Teachers College Press. Library (Compendium)
 • Kant, I. (1996). An answer to the question: What is enlightenment?. I J. Schmidt (Ed.), What is enlightenment?: Eighteenth-century answers and twentieth-century questions (p. 58-64). Berkeley, Calif: University of California Press. Library (Compendium)
 • Kohlberg, L. (2008). The development of children's orientations toward a moral order. Human development, 51, p. 8-20. Library (Compendium).
 • Løvlie, L. (2013). Verktøyskolen. Norsk pedagogisk tidsskrift, 97(3), p. 185-198. Library. Hentet fra www.idunn.no
 • Noddings, N. (1999). Care, justice and equity. I M. S. Katz, N. Noddings & K. A. Strike (Ed.), Justice and caring: The search for common ground in education (p. 7-20). New York: Teachers College Press. Library (Compendium)
 • Røthing, Å. (2014). Kap. 4: "Er de sinte eller vil de høre på det jeg har å si?": Utsatthet, majoritetsprivilegier og etiske utfordringer i klasserommet. I G. Afdal, Å. Røthing & E. Schjetne (Ed.), Empirisk etikk i pedagogiske praksiser: Artikluasjon, forstyrrelse, ekspansjon (p. 70-88). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN/ISSN: 9788202457389
 • Schjetne, E. (2014). "Vag" karakter- og holdningsdannelse i den offentlige skolen. Forsvar for en legitim og meningsfull moraloppdragelse. I G. Afdal, Å. Røthing & E. Schjetne (Ed.), Empirisk etikk i pedagogiske praksiser: Artikluasjon, forstyrrelse, ekspansjon (p. 109-124). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Library
 • Staksrud, E. (2013). Digital mobbing: Hvem, hvor, hvordan, hvorfor - og hva kan voksne gjøre?. Oslo: Kommuneforl. Library
 • Stray, J. H. (2012). Demokratipedagogikk. I K. L. Berge & J. H. Stray (Ed.), Demokratisk medborgerskap i skolen (p. 17-33). Bergen: Fagbokforl. Library
 • Stray, J. H. (2011). Demokrati på timeplanen (p. 73-149). Bergen: Fagbokforl. Library
 • Sævi, T. (2013). Ingen pedagogikk uten en "tom" relasjon ; et fenomenologisk-eksistensielt bidrag. Norsk pedagogisk tidsskrift, s. 236-247. Library. Hentet fra www.idunn.no
 • Thomas, D. & Brown, J. (2011). A new culture of learning: Cultivating the imagination for a world of constant change (p. 17-49).. Hentet fra www.newcultureoflearning.com
 • Wittek, L. (2012). Demokratilæring i praksis. I K. L. Berge & J. H. Stray (Ed.), Demokratisk medborgerskap i skolen (p. 162-183). Bergen: Fagbokforl. Library (Compendium)

> PDF version for printing