Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

PED5511: Education in the Church, its task, history and curriculum

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content 


Person responsible for the course:Kristin Norseth (kristin.norseth@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Spring (irregular)
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor in Youth Ministry
Department:Department of Theology and Ministry
Examination support material permitted:List I

General information

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Disiplinbasert Master kirkelig undervisning.
Emnet gir en grunnleggende innføring i menighetspedagogisk arbeid og skal gi hjelp til å utvikle kunnskaper, holdninger og ferdigheter som er viktige for å arbeide som kateket i Den norske kirke.
 
 

Overlapping courses

 Emnet har ingen studiepoengsreduksjon mot andre emner.
 

Course requirements

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene. 
 
Studentene skal
 • få godkjent en bokrapport på inntil 1000 ord fra angitte deler av studielitteraturen
 • skrive et feltnotat på inntil 1000 ord om universell utforming innenfor trosopplæringen i en lokal menighet
 • delta i evaluering av studietilbudene, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester.
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Final assessment

 Emnet PED5511 har skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen. For å kunne gå opp til eksamen må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.  

Course objective and content

 Studentene skal ha
 • kjennskap til kirkens undervisningsoppdrag i Bibelen, kirkens historie og dagens flerkulturelle samfunn
 • kjennskap til trosopplæring for barn i tidlig kristendom
 • kjennskap til kateketikkens historie
 • kjennskap til kirkelige undervisningsplaner fra 1990-tallet og framover
 • god kunnskap om trosopplæringsreformens basis og utvikling
 • evne til å reflektere over og ta i bruk gjeldende plan for trosopplæring
 • god forståelse for sammenhengen mellom dåp og opplæring
 • kjennskap til universell utforming av læringsmiljø og læremidler og om inkluderende trosopplæring
 

> PDF version for printing