Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

PED2010: Christian Education and Children and Youths

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Linn Sæbø Rystad (Linn.S.Rystad@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor in Youth Ministry
Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Department:Department of Theology and Ministry

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Portfolio assessment2020-11-26 26. Nov 20202020-11-01 1. Nov 2020
Submission deadline:12:00
Release date for results:17. Dec 2020
Portfolio assessment – New and postponed - N.B. Own rules for access.2021-01-25 25. Jan 20212021-01-10 10. Jan 2021
Submission deadline:12:00
Release date for results:15. Feb 2021

General information

Emnet Barn og unge i trosopplæringen gir grunnleggende kunnskap om trosopplæringen i Den norske kirke, dens grunnlag, utvikling og planer. Emnet belyser problemstillinger knyttet til den kristne oppdragelsen i hjemmet og familiens nettverk, og knyttet til samvirket mellom hjem, kirke og lokalsamfunn i trosopplæringen. Emnet gir hjelp til å reflektere over bruk av kirkebygget i læringsarbeidet. Også fortellingsdidaktikk er vektlagt, særlig knyttet til bruk av bibelfortellinger i trosopplæringen.
Emnet bestaår av to delemner: A. Trosopplæring i kontekst: familie, kirke og lokalsamfunn (7 stp) og B. Didaktikk og fortelling (3 stp).

Overlapping courses

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, fa¿r redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • levere utkast til oppgave 1 (utvikling av trosopplæring i alderen 0-6 år)
 • gi en forberedt muntlig og skriftlig respons på en medstudents utkast til oppgaven 1
 • få godkjent valg av artefakt til egen oppgave 2: konfirmantundervisning i kirkebygget
 • ha forberedt og framført en muntlig gjenfortelling av en kort bibeltekst
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november

Final assessment

Mappevurdering er emnets avsluttende vurderingsform:
Mappen består av tre arbeider:
1) Utvikling av trosopplæring i alderen 0-6 år. Kartlegg eksisterende arbeid med trosopplæring i aldersgruppa 0-6 år i en lokal menighet (velg mellom menigheten der du arbeider, er i praksis, er oppvokst eller bor). Beskriv menighetskonteksten denne opplæringen skjer innenfor, og analyser denne med sikte på å utvikle arbeidet med denne gruppa i trosopplæringen. Gjør bruk av et par verktøy hentet fra menighetsanalyse og/eller menighetsbeskrivelsene gitt i delemne A. Omfang ca 2000 ord.
2) Konfirmantundervisning i kirkebygget. Velg en gjenstand eller et symbol i din lokale kirke som du a) analyserer teologisk og b) begrunner didaktisk for bruk som artefakt i konfirmantundervisningen. Gjør aktivt bruk av studielitteraturen. Omfang ca 2000 ord.
3) Et avsluttende refleksjonsnotat der litteratur på emnet tas i bruk for å vise faglig læring og utvikling. Litteraturen må hentes fra begge delemnene. Refleksjonsnotatet kan også kort kommentere arbeid 1 og 2 som ligger i mappen. Omfang 2000-2500 ord.
Det gis en samlet karakter i emnet Hvert av arbeidene vektes 1/3 av samlet karakter.. Det brukes en karakterskala fra A (best) til F (dårligst). Studenter som får F, har ikke bestått.
For å kunne gå opp til eksamen må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før fristen (1. mai/1. nov).

Course objective and content

DELEMNE A: TROSOPPLÆRING I KONTEKST: FAMILIE, KIRKE og LOKALSAMFUNN (7 stp)
Delemne A fokuserer pa¿ læring i Den norske kirke i lys av lokalsamfunnet. Delemnet setter kirkens trosopplæring i relasjon til oppdragelsen i hjemmet: foreldre/foresatte, faddere, øvrige familie og nettverk. Emnet gir innføring i kirkerommets arkitektur, symboler og bruken av rommet i læringssammenheng .
Læringsutbytte etter fullført emne
Kunnskap
Studenten har:
 • god kunnskap om hjemmets rolle i trosopplæring begrunnet i en familiepedagogisk forståelse og i en forståelse av kirke og hjem som lærende fellesskap
 • kunnskap om universell utforming av trosopplæring/barne- og ungdomsarbeid
 • kunnskap om Den norske kirkes trosopplæring i forsøksfasen gjennom evalueringer
 • kunnskap om trosopplæringens kontekster; familie, kirke og lokalsamfunn.
Ferdighet
Studenten kan
 • anvende noen verktøy i menighetsanalyse i planlegging av trosopplæring i forhold til kontekst
 • analysere ulike symboler i kirkerommet teologisk
 • ta i bruk sosiokulturell teori i utvikling av et læringsprosjekt
 • vurdere og velge læremidler for konfirmantundervisning
 • planlegge og begrunne et læringsprosjekt
 • anvende kirkebygget i læringsarbeid
 • gjøre bruk av trosopplæringsplanen i Den norske kirke
 • lese trosopplæringsplanen i læringsteoretisk og didaktisk perspektiv og anvende denne i en lokal menighet
 
DELEMNE B. DIDAKTIKK OG FORTELLING (3 studiepoeng)
Delemnet setter bibeldidaktikk inn i et generelt didaktisk perspektiv. Det drøfter ulike problemstillinger knyttet til forkynnelse og undervisning for og med barn og bruk av bibeltekster i trosopplæringen.
Læringsutbytte etter fullført emne
Kunnskap
Studenten har:
 • god kunnskap om fortellingsdidaktikk
 • god kunnskap om didaktikk innenfor menighetspedagogikk
Ferdighet
Studenten kan:
 • anvende didaktisk teori i arbeid med bibeltekster i trosopplæringen
 • reflektere over bruk av bibelfortellinger i trosopplæringen
 • ha et kritisk blikk på forkynnelse for barn
Organisering og undervisning
Emnet legger opp til varierte arbeidsformer som skal bidra til a¿ aktivisere studentene og stimulere læringsprosessen særlig gjennom skriving. Arbeidsma¿tene vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, fortellingsverksted og en dag om læremidler i konfirmantundervisningen, didaktiske refleksjoner og selvstudium.

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

LITERATURE
 • Aasgaard, R. (2009). Til barnets beste?: Samspillet mellom hjem, kirke og skole i tidligkristen trosopplæring. I K. O. Sandnes, O. Skarsaune & R. Aasgaard (Ed.), Når jeg så skal ut i verden: Barn og tro i tidlig kristendom (p. 143-166). Trondheim: Tapir akademisk forl. Library (Compendium)
 • Birkedal, E. (2012). Verktøy for menighetsanalyse. I E. Birkedal, H. Hegstad & T. S. Lannem (Ed.), Menighetsutvikling i folkekirken: Erfaringer og muligheter (p. 51-66). Oslo: IKO-forlaget. Library (Compendium)
 • Dahle, S. & Torgauten, T. I. (Ed.) (2015). Helt med!: I samme fellesskap uavhengig av funksjonsevne (p. 36-40, 79-88, 111-121, 126, 198-206, 234-236). Oslo: Gyldendal akademisk. Library (Compendium)
 • Dean, K. C. (2010). Almost Christian: What the faith of our teenagers is telling the American Church (p. 123-130). New York: Oxford University Press. Library (Compendium)
 • Den norske kirke, . (1998). Plan for konfirmasjonstiden i Den norske kirke (Bokmål[utg.] ed.). Oslo: Kirkerådet. (Source literature) (Check Canvas)
 • Den norske kirke, . (2010). Gud gir - vi deler: Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Oslo: Kirkerådet. Library (Source literature) (Buy it at Bok & Media bookstore). Hentet fra kirken.no
 • Evenshaug, O. (2002). Besteforeldreskapet i forandring. Prismet, 53(6), p. 239-246. Library (Compendium).
 • Fylling, H. (2005). Valg av konfirmantbok - valg av konfirmasjonsprofil: En vurdering av aktuelle konfirmantbøker: Upublisert (13 s.). (Check Canvas)
 • Hallen, D. (2006). Trosopplæring i familiepedagogisk perspektiv: Hva kan kirken gjøre for å støtte foreldrene i oppdragelsesoppgaven?. I T. S. Lannem & H. Stifoss-Hanssen (Ed.), Metode, mål og mening i den Norske kirkes trosopplæringsreform (p. 43-55). Trondheim: Tapir akademisk forl. Library (Compendium)
 • Hauge, T. E. (2018). Å planlegge og designe undervisning. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Library
 • Hauglin, O., Lorentzen, H. & Mogstad, S. D. (2008). O. Hauglin, H. Lorentzen & S. D. Mogstad (Ed.), Kunnskap, opplevelse og tilhørighet: Evaluering av forsøksfasen i Den norske kirkes trosopplæringsreform (p. 13-17, 27-45). Bergen: Fagbokforl. Library (Compendium)
 • Holmqvist, M. (2012). Trosopplæring som livsstil?: En analyse av læringssyn i Trosopplæringsplanen. Prismet: Pedagogisk tidsskrift, 63(1), p. 17-33. Library (Compendium).
 • Hunstad, M. (2015). Trosopplæring i kirkerommet: Autisme som mulighet og utfordring i konfirmasjonsundervisningen. I L. G. Engedal, T. Fagermoen & A. Sandsmark (Ed.), Trosopplæring for alle?: Læring, tro og sårbare unge (nr. 9, p. 155-170). Oslo: IKO-forl. Library (Compendium)
 • Kvalbein, H. (1983). Fra melk til fast føde. I I. Asheim (Ed.), For kirke og skole: Festskrift til Ole Modalsli på 70-årsdagen 1. april 1983 (p. 74-86). Oslo: Universitetsforlaget. Library (Compendium)
 • Leganger-Krogstad, H. (2007). Babysangen i pedagogisk lys. I E. T. Johnsen (Ed.), Barneteologi og kirkens ritualer: Perskektiver [sic] på trosopplæring, barn og konfirmanter (p. 129-141). Oslo: Det praktisk-teologiske seminar. Library (Compendium)
 • Leganger-Krogstad, H. (2012). Trosopplæringen som drivhjul i menighetsutvikling?: Fellesskapslæring i kirken. I E. Birkedal, H. Hegstad & T. S. Lannem (Ed.), Menighetsutvikling i folkekirken: Erfaringer og muligheter (p. 67-86). Oslo: IKO-forlaget. Library (Compendium)
 • Leganger-Krogstad, H. (2000). Forkynnelse i møte med en ny tid. I R. Halle & G. Hegerstrøm (Ed.), Himmel over livet: Forkynnelse for barn i en ny tid (p. 19-32). Oslo: IKO-forl. Library (Compendium)
 • NOU 2000:26., . (2000). "- til et åpent liv i tro og tillit": Dåpsopplæring i Den norske kirke: Fra et utvalg oppnevntved kongelig resolusjon av 16. juli 1999: Avgitt til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 10. oktober 2000. Oslo: Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning. (Source literature). Hentet fra odin.dep.no
 • Samset, H. (2010). Bibelfortellerboka: Kino i hodet til barn og unge. [Oslo]: Verbum. Library
 • Säljö, R. (2006). Læring og kulturelle redskaper: Om læreprosesser og den kollektive hukommelsen (p. 13-69). Oslo: Cappelen akademisk forl. Library
 • Taylor, R. (2007). How to read a church: Pocket guide. [London]: Rider. Library
 • Utdanningsdirektoratet (2015). Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). (Source literature) Hentet 2018-12-04 fra www.udir.no

> PDF version for printing