Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

PED2010: Christian Education and Children and Youths

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Linn Sæbø Rystad (Linn.S.Rystad@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor in Youth Ministry
Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Department:Department of Theology and Ministry

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Portfolio assessment2021-11-25 25. Nov 20212021-11-01 1. Nov 2021
Submission deadline:
Release date for results:

General information

Emnet Barn og unge i trosopplæringen gir grunnleggende kunnskap om trosopplæringen i Den norske kirke, dens pedagogiske og teologiske grunnlag, utvikling og planer. Emnet belyser problemstillinger knyttet til barn og unge i trosopplæringen og samvirket mellom hjem, kirke og lokalsamfunn. Emnet gir hjelp til å reflektere over bruk av kirkebygget i læringsarbeidet. Også fortellingsdidaktikk er vektlagt, særlig knyttet til bruk av bibelfortellinger i undervisning og forkynnelse i trosopplæringen.
Emnet består av to delemner: A. Trosopplæring - historie, kontekst og innhold (7 stp) og B. Didaktikk og fortelling (3 stp).
Organisering og undervisning
Emnet legger opp til varierte arbeidsformer som skal bidra til å aktivisere studentene og stimulere læringsprosessen. Arbeidsmåtene vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, selvstudium og skriving. Det blir arrangert et fortellingsverksted og en dag med flipped classroom om læremidler i konfirmantundervisningen.

Overlapping courses

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • levere utkast til oppgave 1: Utvikling av trosopplæring for aldersgruppen 0-6 år
 • gi en forberedt muntlig og skriftlig respons på en medstudents utkast til oppgave 1
 • få godkjent valg av artefakt til egen oppgave 2: Konfirmantundervisning i kirkebygget
 • ha forberedt og framført en muntlig gjenfortelling av en bibeltekst
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. november

Final assessment

Emnet har mappevurdering som avsluttende vurderingsform.
Mappen består av tre arbeider:
1) Utvikling av trosopplæring for aldersgruppen 0-6 år. Kartlegg eksisterende arbeid med trosopplæring for aldersgruppa 0-6 år i en lokal menighet (velg mellom menigheten der du arbeider, er i praksis, er oppvokst eller bor). Beskriv menighetskonteksten denne opplæringen skjer innenfor, og analyser denne med sikte på å utvikle arbeidet med denne gruppa i trosopplæringen. Gjør bruk av empiriske metoder for å kartlegge konteksten. Omfang ca. 2000 ord.
2) Konfirmantundervisning i kirkebygget. Velg en gjenstand eller et symbol i din lokale kirke som du a) analyserer teologisk og b) begrunner didaktisk for bruk som artefakt i konfirmantundervisningen. Gjør aktivt bruk av studielitteraturen, og ha et særlig henblikk på undervisningens universelle utforming. Omfang 2000 ord.
3) Avsluttende refleksjonsnotat der litteratur på emnet tas i bruk for å vise faglig læring og utvikling. Litteraturen må hentes fra begge delemnene. Refleksjonsnotatet skal også kort kommentere arbeid 1 og 2 som ligger i mappen. Omfang 2000-2500 ord.
Det gis en samlet karakter i emnet. Hvert av arbeidene vektes 1/3 av samlet karakter. Det brukes en karakterskala fra A (best) til F (dårligst). Studenter som får F, har ikke bestått.

Course objective and content

DELEMNE A: TROSOPPLÆRING – historie, kontekst og innhold (7 stp)
Delemne A fokuserer på læring i Den norske kirke i lys av kirken som en arena for livslang læring. Delemnet tematiserer utviklingen av trosopplæring i kirken og endringer i teologisk begrunnelse for å drive trosopplæring. Delemnet vektlegger trosopplæringens kontekster og ulike problemstillinger knyttet til barn og unge i trosopplæringen. Det gir også en innføring i kirkerommets arkitektur, symboler og bruken av rommet i læringssammenheng, og inkluderer perspektiver på universell utforming av trosopplæringen. Refleksjon over forholdet mellom kirkens trosopplæring og skolens religions- og livssynsundervisning inngår også.
Læringsutbytte etter fullført delemne:
Kunnskap
Studenten har:
 • god kunnskap om læringsteorier og hvordan disse kan brukes i planlegging av undervisning i trosopplæringen.
 • kunnskap om universell utforming av trosopplæring / barne- og ungdomsarbeid og teologiske begrunnelser for universell utforming.
 • kunnskap om hvordan Den norske kirkes trosopplæringsreform oppsto og er blitt evaluert, og hvordan trosopplæringsplanen fremstår i dag.
 • kunnskap om trosopplæringens kontekster
 • kunnskap om teologisk og pedagogisk begrunnelse for hvorfor kirken skal drive trosopplæring.
Ferdighet
Studenten kan
 • anvende empiriske metoder for å redegjøre for konteksten som trosopplæring planlegges inn i og skjer i
 • analysere ulike symboler i kirkerommet teologisk
 • ta i bruk sosiokulturell teori i utvikling av et læringsprosjekt
 • vurdere læremidler for konfirmantundervisning
 • planlegge og begrunne et læringsprosjekt
 • anvende kirkebygget i læringsarbeid
 • lese Plan for trosopplæring i Den norske kirke i læringsteoretisk og didaktisk perspektiv og gjøre bruk av planen i en lokal menighet
 • forholde seg aktivt til skolens læreplan for KRLE-faget i planlegging av trosopplæringstiltak.
 
DELEMNE B. DIDAKTIKK OG FORTELLING (3 studiepoeng)
Delemnet setter bibeldidaktikk inn i et generelt didaktisk perspektiv. Det drøfter ulike problemstillinger knyttet til undervisning for og med barn og ungdom, med særlig vekt på utvalg og bruk av bibeltekster i trosopplæringen.
Læringsutbytte etter fullført emne:
Kunnskap
Studenten har:
 • god kunnskap om fortellingsdidaktikk
 • god kunnskap om hva trosopplæringsplanen sier om bibeltekster i trosopplæringen
 • god kunnskap om didaktikk innenfor menighetspedagogikk
Ferdighet
Studenten kan:
 • reflektere over utvalg og bruk av bibeltekster i trosopplæringen
 • anvende didaktisk teori i arbeid med bibeltekster i trosopplæringen
 • reflektere kritisk over presentasjon av bibelfortellinger i barnebibler og annet undervisningsmateriale
 • Vise ferdigheter i muntlig gjenfortelling av bibelfortellinger

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

PART A LITERATURE
 • Aasgaard, R. (2009). Til barnets beste?: Samspillet mellom hjem, kirke og skole i tidligkristen trosopplæring. I K. O. Sandnes, O. Skarsaune & R. Aasgaard (Ed.), Når jeg så skal ut i verden: Barn og tro i tidlig kristendom (p. 143-166). Trondheim: Tapir akademisk forl. Library (Compendium)
 • Boyatzis, C. (2011). Agency, voice and maturity in childrens' religious and spiritual development. I S. B. Ridgely (Ed.), The study of children in religions: A methods handbook (p. 19-32). New York: New York University Press. Library (Compendium)
 • Dahle, S. & Torgauten, T. I. (Ed.) (2015). Helt med!: I samme fellesskap uavhengig av funksjonsevne (p. 36-40, 79-88, 111-121, 126, 198-206, 234-236). Oslo: Gyldendal akademisk. Library (Compendium)
 • Den norske kirke, . (1998). Plan for konfirmasjonstiden i Den norske kirke (Bokmål[utg.] ed.). Oslo: Kirkerådet. (Source literature) (Check Canvas)
 • Den norske kirke, . (2010). Gud gir - vi deler: Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Oslo: Kirkerådet. Library (Source literature) (Buy it at Bok & Media bookstore). Hentet fra kirken.no
 • Hauge, T. E. (2018). Å planlegge og designe undervisning. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Library
 • Hauglin, O., Lorentzen, H. & Mogstad, S. D. (2008). O. Hauglin, H. Lorentzen & S. D. Mogstad (Ed.), Kunnskap, opplevelse og tilhørighet: Evaluering av forsøksfasen i Den norske kirkes trosopplæringsreform (p. 13-17, 27-45). Bergen: Fagbokforl. Library (Compendium)
 • Holmqvist, M. (2012). Trosopplæring som livsstil?: En analyse av læringssyn i Trosopplæringsplanen. Prismet: Pedagogisk tidsskrift, 63(1), p. 17-33. Library (Compendium).
 • Hunstad, M. (2015). Trosopplæring i kirkerommet: Autisme som mulighet og utfordring i konfirmasjonsundervisningen. I L. G. Engedal, T. Fagermoen & A. Sandsmark (Ed.), Trosopplæring for alle?: Læring, tro og sårbare unge (nr. 9, p. 155-170). Oslo: IKO-forl. Library (Compendium)
 • Johansen, E., Kirkemo, E., Mysen, S. & Gillebo, M. (2018). Fra katekisme til liberal pietisme: Konfirmantbøker anno 2015. Prismet, 69(1), p. 69-84. Library. Hentet fra journals.uio.no
 • Johnsen, E. T. (2010). Jesu lidelse, død og oppstandelse: En barneteologisk analyse av trosopplæring om påsken. Prismet: Pedagogisk tidsskrift, 61, p. 19-39. Library (Compendium).
 • Leganger-Krogstad, H. (2007). Babysangen i pedagogisk lys. I E. T. Johnsen (Ed.), Barneteologi og kirkens ritualer: Perskektiver [sic] på trosopplæring, barn og konfirmanter (p. 129-141). Oslo: Det praktisk-teologiske seminar. Library (Compendium)
 • Lid, I. M. (2020). Inkludering og tilrettelegging i Den norske kirkes trosopplæring. I A. R. Solevåg & I. M. Lid (Ed.), Religiøst medborgerskap (p. 49-68).. Hentet fra press.nordicopenaccess.no
 • NOU 2000:26., . (2000). "- til et åpent liv i tro og tillit": Dåpsopplæring i Den norske kirke: Fra et utvalg oppnevntved kongelig resolusjon av 16. juli 1999: Avgitt til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 10. oktober 2000. Oslo: Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning. (Source literature). Hentet fra odin.dep.no
 • Solevåg, A. R. (2020). Døve, blinde og lamme i Guds rike?: Helse og frelse i Det nye testamentet. I A. R. Solevåg & I. M. Lid (Ed.), Religiøst medborgerskap (p. 213-230).. Hentet fra press.nordicopenaccess.no
 • Stålsett, S. (2018). "Jeg oppfattet det lite grann annerledes": Barneteologi og trosopplæring - setter barnas gudserfaring spor i trosopplæringens innhold?. I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Ed.), Byggekloss-spiritualitet?: An studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring (p. 146-159). Oslo: IKO Forlag. Library
 • Säljö, R. (2006). Læring og kulturelle redskaper: Om læreprosesser og den kollektive hukommelsen (p. 13-69). Oslo: Cappelen akademisk forl. Library
 • Taylor, R. (2007). How to read a church: Pocket guide. [London]: Rider. Library
 • Thagaard, T. (2018). Systematikk og innlevelse: En innføring i kvalitative metoder (5. ed.). Bergen: Fagbokforl. Library
 • Utdanningsdirektoratet, . (2020). Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk. Hentet 2021-06-10 fra www.udir.no
 • Øierud, G. L. (2019). Skolegudstjenester: Føringer, friksjon, forandring. Prismet, 70(3). Library. Hentet fra journals.uio.no

PART B LITERATURE

 • Aadland, I. (2019). Kvinna i den kulturelle bibelen: Ein analyse av nyare norske barne- og ungdomsbiblar. Prismet, 70(2), p. 141-159. Library. Hentet fra journals.uio.no
 • Bylund, L. H., Aadland, I., Kartzow, M. B. & Haaland, G. (2019). Den skandinaviske barnebibel: Barnelitteratur, bibelresepsjon og kulturell bibel. Prismet, (2). Library. Hentet fra journals.uio.no
 • Midttun, A., Tveito, H. B. S. & Joachimsen, K. (2018). Bibelen i trosopplæringen ? Barn og unges læring i trosopplæringen - Bibelen i utvalgte lokale trosopplæringsplaner i Den norske kirke (p. 9-12, 21-42, 130-145). Oslo: MF.. Hentet fra www.mf.no
 • Samset, H. (2010). Bibelfortellerboka: Kino i hodet til barn og unge. [Oslo]: Verbum. Library
 • Saxegaard, K. M. (2009). Når Gud angrer - nesten ; gammeltestamentlige fortellinger fremstilt i norske barnebibler. Prismet, 60(2), p. 77-90. Library (Compendium).

> PDF version for printing