Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

PED1640: Confirmation and Play as Practical Theology

Time schedule | PDF-version for print

General information | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Linn Sæbø Rystad (Linn.S.Rystad@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Spring
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor in Youth Ministry
Department:Department of Theology and Ministry

General information

PED1640 gir en innføring i praktisk teologi ved å belyse konfirmasjon og bruk av lek i kristent barne- og ungdomsarbeid fra ulike teoretiske og metodiske perspektiv. På den måten får studentene både en innføring med praktisk teologi som forsknings- og profesjonsfag der dette knyttes til sentrale kirkelige praksiser. Emnet er delt i to delemner. Konfirmasjon som fenomen og kirkelig praksis er selve navet i Delemne A, vil studentene starte i praksis i et barne- og ungdomsarbeid knyttet til menighet eller organisasjon i delemne B. Emnet er delt i to delemner på 5 stp. hver:
 
DELEMNE A Konfirmasjon som praktisk teologi
Delemne A utforsker konfirmasjon som fenomen og som eksempel på kirkelig praksis ved hjelp av praktisk-teologiske og pedagogiske metoder og teori. Konfirmasjon er en kompleks og mangesidig samt, for de fleste, kjent praksis. Det er en praksis som i vår kontekst er utbredt, den har en lang historie og tradisjon(er) og en rekke aktører og artefakter. I tillegg er den preget av teologiske, pedagogiske og kulturelle verdier og normer. Disse er ofte implisitte, men de setter likevel et markant preg på praksisen. I delemnet lærer studentene om det komplekse forholdet mellom teori og praksis og blir kjent med analytiske redskaper som gir dem hjelp til å bedre forstå hva som skjer og hva som er på spill i konfirmasjon som kirkelig praksis. De introduseres også for sentrale problemstillinger knyttet til læring og kunnskap og får en innføring i ulike læringsteorier. Dette er teoretiske ressurser som gjør dem i stand til å analysere praksisen ut fra et pedagogisk perspektiv. Samlet sett gir delemnet kompetanse til å arbeide med konfirmanter og konfirmasjon.
 
 
DELEMNE B Praksis og lek/studietur
Delemne B består av 3 studiepoeng praksis og 2 studiepoeng studietur/ seminar om lek. Annet hvert år blir det arrangert studietur. Studieturen varer i en liten uke, og den arrangeres sammen med emnet TEOL2540 Forkynnelse og gudstjenesteliv med praksis. De årene det ikke er studietur i disse to emnene er det et seminar om lek og dets betydning for barn og unge. Studentene får en innføring i teaterlek.
I dette delemnet starter studentene også sin praksis i et barne- og ungdomsarbeid knyttet til menighet eller organisasjon. Studentene skal i praksisstudiet observere, reflektere over og delta i barne- og ungdomsarbeid og øve seg i på å ha et blikk for barn og ungdoms livsutfordringer i en menighets- eller organisasjonskontekst. I forbindelse med praksis skal studentene delta i praktisk-teologiske grupper (PT-grupper) hvor de reflekterer og analyserer sin egen praksis.
Delemne B står i nær sammenheng med delemne A. Det er et mål at studentene i praksisen gjør nytte av kunnskaper og ferdigheter de tilegner seg gjennom arbeidet med delemne A. For nærmere beskrivelse av den konkrete utformingen av praksisen, se Informasjonshefte for praksis ved UKT (i Canvas).
Undervisningsformer og studiekrav inkluderer forelesninger, seminarundervisning, øvelser, refleksjonsnotater og faglig oppgave.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Skriftlig oppgave, skrevet etter detaljert mal, 1800-2000 ord.
 • Bestå kortprøve (90 min).
 • Ha godkjent fremmøte (minst 75 prosent) i undervisningen.
 • Levere og få godkjent et refleksjonsnotat (800-1000 ord) over arbeid med et konkret pedagogisk tiltak for barn/unge studenten har deltatt på i praksis.
 • Delta i praktisk-teologiske grupper (PT-gruppe).
 • Få godkjent læringskontrakt relatert til praksis, levert innen en fastsatt frist.
 • Ha bestått praksis (se Informasjonshefte for praksis ved UKT).
 • Få godkjent evalueringsrapport fra praksis levert innen en fastsatt frist.
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Annen hvert år – det året det blir arrangert studietur:
 • delta på en studietur av ca. en ukes varighet. Studentene kan etter søknad bytte ut studieturen med et alternativt opplegg. Se pris og annen informasjon om studietur i Canvas.
 
Året det ikke blir arrangert studietur:
 • delta på øvingsdager og undervisning med tema lek
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet PED1640 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet
vurderes til "bestått" / "ikke bestått". 

Course objective and content

Delemne A
KUNNSKAP
Studenten har:
 • God kunnskap om konfirmasjon som eksempel på kirkelig praksis
 • Kunnskap om konfirmasjonens historie og teologi
 • Kunnskap om ulike metodiske tilnærminger innen praktisk teologi
 • Kunnskap om ulike læringsteorier og pedagogikk med særlig vekt på å forstå konfirmasjon som kirkelig praksis
 • kunnskap om forholdet mellom taushetsplikt, avvergeplikt og meldeplikt for kirkelig ansatte og frivillige.
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • Analysere og drøfte konfirmasjon som eksempel på kirkelig praksis ved hjelp av pedagogisk og praktisk-teologisk teori og metode
 • Kritisk reflektere forholdet mellom teori og praksis
 • Sammenligne og drøfte ulike læringsteorier
 
 
Delemne B
KUNNSKAP
Studenten har
 • God kunnskap om teaterlek som metode (når det ikke er studietur).
 • Kunnskap om barns utvikling, lek og læring i lys av fysisk og sosialt miljø (knyttet til de årene det ikke er studietur).
 • Kunnskap om hvordan reflektere over praksis i grupper.
 
FERDIGHETer
Studenten kan
 • Observere og loggføre læringstiltak i en menighet og reflektere over disse i lys av relevant teori.
 • Reflektere over egen læring ved å skrive læringskontrakt og evalueringsrapport knytte til praksis.
 • Holde avtaler og administrere egen tidsbruk
 • Samhandle med andre i formelle og uformelle situasjoner
 • Reflektere over egne følelser og reaksjonsmønstre i møte med andre
 • Bruke veiledning som en læringsmulighet som anledning til faglig og personlig læring
 • Begrunne pedagogisk praksis ut ifra pedagogisk teori
 • Bruke sin faglighet til improvisasjon i lek, læring og formidling og reflektere rundt prinsipper for lek og anvende disse i møte med barn og unge (knyttet til de årene det ikke er studietur).
 
Generelle ferdigheter etter fulført emne:
Studenten kan
 • Nyttiggjøre seg kunnskap og ferdigheter fra delemne A i praksis (delemne B)
 • Reflektere over, og nyttiggjøre seg, tilbakemeldinger og veiledning i emnet.
 • Reflektere over egne erfaringer med kirkelige praksiser og mulig kirkelig tjeneste i lys av faglige perspektiver.

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

LITERATURE
 • Aadnanes, P. M. (2004). Konfirmasjonen - frå katekumenat til ungdomsarbeid. I J. O. Ulstein (Ed.), Ungdom i rørsle (Vol. 2, p. 21-38). Oslo: Tapir. Library (Compendium)
 • Askland, L. (2020). Kontakt med barn: Innføring i barnehagelærerens arbeid på grunnlag av observasjon (3. ed., p. 138-219). Oslo: Gyldendal. Library
 • Brunstad, P. O. (2009). Klokt lederskap: Mellom dyder og dødssynder. Oslo: Gyldendal akademisk. Library
 • Dean, K. C. & Foster, R. (1998). The Godbearing life: The art of soul tending for youth ministry (Kap. 1-7). Nashville, Tenn.: Upper Room Books. Library
 • Eide, S. (2011). Gudstjenesten - menighetens hjertesak. I E. Birkedal, H. Hegstad & T. S. Lannem (Ed.), Sammen i forandring: Refleksjoner om menighetsutvikling i folkekirken (p. 101-116). Oslo: IKO-forlaget. Library (Compendium)
 • Engedal, L. G. (2004). Utvikling av sjelesørgerisk kompetanse: Refleksjoner og perspektiver. Tidsskrift for sjelesorg, 24(2), p. 84-95. Library (Compendium).
 • Engedal, L. G. (2003). Mange fortellinger - ett liv: Momenter til belysning av narrativ teori. Tidsskrift for sjelesorg, 23(3), p. 165-179. Library (Compendium).
 • Jordheim, K. (2009). Plan for diakoni i Den norske kirke: En presentasjon. I K. I. Johannessen, K. Jordheim & K. K. Korslien (Ed.), Diakoni: En kritisk lesebok (p. 13-28). Trondheim: Tapir akademisk forl. Library (Compendium)
 • Melangen, K. (2016). Kunsten å være klar: En fagbok om undervisning i kirken (p. 49-74). Stavanger: Eide. Library (Compendium)
 • Rystad, L. S. (2017). Forkynne for å skape indre dialog. I G. Brækken (Ed.), Fokus: Tweens: Trosopplæring for 9-13-åringer (p. 35-41). Oslo: IKO-forl. Library (Compendium)
 • Ulstein, J. O. (2004). Ungdom i rørsle: Nokre trekk frå det kristelege ungdomsarbeidet si historie i Noreg. I J. O. Ulstein (Ed.), Ungdom i rørsle (Vol. 1, p. 11-42). Library (Compendium)
 • Öhman, M. (2012). Det viktigste er å få leke [Annen hvert år det ikke er studietur]. Oslo: Pedagogisk forum. Library

> PDF version for printing