Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

PED1030: Youth culture and Christian Education

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Comments on the literature list | Literature 


Person responsible for the course:Espen Gilsvik (Espen.Gilsvik@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor in Youth Ministry
Department:Department of Theology and Ministry
Examination support material permitted:None

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Written school exam2020-12-01 1. Dec 20202020-11-01 1. Nov 2020
Start time:10:00
Duration:4 hours
Release date for results:22. Dec 2020
Written school exam – New and postponed - N.B. Own rules for access.2021-01-18 18. Jan 20212021-01-10 10. Jan 2021
Start time:09:00
Duration:4 hours
Release date for results: 8. Feb 2021

General information

Emnet gir ulike samfunnsfaglige og pedagogiske perspektiver på ungdoms utvikling og sosialisering. Emnet vil peke på hvilke muligheter og utfordringer dette gir trosopplæringsfeltet. Perspektivene er samlet fra fagdisipliner som pedagogikk,
utviklingspsykologi, sosiologi, religionssosiologi, teologi, samt medievitenskap. Emnet skal bidra til forståelse av ungdommers sosialisering på ulike arenaer og gi innsikt i hvordan religiøs læring kan skje på disse arenaene. Det vil også være et fokus på temaer som identitet, religion, seksualitet og rus.

Overlapping courses

PED1030 Ungdomskultur og trosopplæring overlapper fullstendig med SAM1030 Ungdomskultur. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har SAM1030 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PED1030 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • få godkjent et undervisningsopplegg om et valgfritt tema (se mer info i Canvas). Opplegget skal integrere bruk av digitale verktøy og leveres gruppevis i Canvas og gjennomføres i seminargruppetimene
 • få godkjent en individuell refleksjon (600 – 1000 ord eller 5-10 min innspilt muntlig refleksjon) over det gjennomførte undervisningsopplegget basert på tilbakemeldinger fra gjennomføringen
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.
 

Final assessment

Emnet PED1030 har skriftlig eksamen (4 timer) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven. For å få avsluttende eksamen, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Course objective and content

Kunnskap
Studenten har:
 • god kunnskap om ulike perspektiver på sosialisering, identitet og utvikling
 • god kunnskap om begrepet ungdom og utviklingen av ungdomskultur
 • kunnskap om religiøs læringsprosesser
 • kjennskap til sentrale problemstillinger knyttet til forholdet mellom media og sosialisering
 • kjennskap til noen av dagens subkulturer og til noen ungdomskulturelle utrykk.
 
Ferdighet
Studenten kan:
 • reflektere over religionspedagogiske muligheter og utfordringer knyttet til trosopplæring for ungdom

Comments on the literature list

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

LITERATURE
 • Collins-Mayo, S., Mayo, B., Nash, S. & Cocksworth, C. (2010). The faith of generation Y. London: Church House Publ. Library
 • Gripsrud, J. (2011). Mediekultur, mediesamfunn (4. ed., p. 15-111). Oslo: Universitetsforlaget. Library
 • Gulbrandsen, L. M. (Ed.) (2017). Oppvekst og psykologisk utvikling (2. ed., 15-40, 51-72, 139-178 og 259-283). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Holmqvist, M. (2014). The material logics of confirmation. International journal of actor-network theory and Technological Innovation, 6(4), p. 26-37. Library (Compendium).
 • Jarvis, P. (2008). Religious experience and experiential learning. Religious education, 103(5), p. 553-566. Library. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Kvello, Ø. (Ed.) (2012). Oppvekstmiljø og sosialisering (p. 62-84). Oslo: Gyldendal akademisk. Library (Compendium)
 • Madsen, O. J. (2018). Generasjon prestasjon: Hva er det som feiler oss? (p. 9-22, 82-158, 184-215). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Pedersen, W. (2015). Bittersøtt: Nye perspektiver på rus og rusmidler (3. ed., p. 11-33, 55-117, 151-168). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Pedersen, W. (2005). Nye seksualiteter (p. 16-69). Oslo: Universitetsforl. Library (Compendium)
 • Ridderstrøm, H. (2005). Ungdommers kombinasjonskunst - bricolage for en ny tid. Tidsskrift for ungdomsforskning, 5(1), p. 71-87. Hentet 2014-05-25 fra journals.hioa.no
 • Sheperd, N. (2010). Religious socialisation and a reflexsive habitus: Christian youth groups as sites for identity work. I S. Collins-Mayo & P. Dandelion (Ed.), Religion and youth (p. 149-155). Farnham: Ashgate. Library (Compendium)
 • Thornton, S. (2005). The social logic of subcultural capital. I K. Gelder (Ed.), The Subcultures reader (2. ed., p. 184-192). London: Routledge. Library (Compendium)

> PDF version for printing