Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

PED1010: Education and Didactics

Time schedule | PDF-version for print

General information | Course requirements | Final assessment | Course objective and content 


Person responsible for the course:Merethe Skårås (Merethe.Skaras@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Spring
Study programme:
Department:Department of Education, Religion and Society

General information

Pedagogikk og didaktikk er et kjerneemne i Lektorprogrammet og inngår i det første studieåret. Emnet tas sammen med praksisemnet PRA1002 Praksis i Lektorprogrammet, som inkluderer 10 dagers praksis i skolen. PED1010 gir en grunnleggende innføring i pedagogikk og allmenn didaktikk, og en innføring i fagdidaktikk relatert til Lektorprogrammets profil. Fagdidaktikken vil særlig fokusere på religions- og livssynsdidaktikk, med vekt på KRLE-faget i grunnskolen og religion- og etikkfaget i videregående skole. Emnet skal gi studentene verktøy til å kunne reflektere over pedagogiske og didaktiske spørsmål knyttet undervisning og over lærerens profesjonelle identitetsdannelse. Det er knyttet obligatorisk seminarundervisning til emnet. Denne seminarundervisningen fokuserer på undervisningsplanlegging og praktisk gjennomføring av planlagt undervisning.Kombinasjonen av forelesninger og seminarundervisning legger spesielt til rette for at studentene får muligheten til å reflektere over relasjonen teori – praksis tidlig i sin lektorutdanning.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten få godkjent
 • oppmøte (minst 75 %) i forelesninger og seminarundervisning
 • muntlig fremlegg basert på notat etter lytting til en podcastepisode fra et utvalg podcastepisoder publisert i CANVAS
 • et undervisningsopplegg om et valgfritt tema innenfor fagene KRLE/religion og etikk. Opplegget skal leveres gruppevis i Canvas og gjennomføres i seminargruppeundervisningen.
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamenen. Eksamen gjennomføres uten hjelpemidler. For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om grunnleggende pedagogiske problemstillinger
 • god kunnskap om ulike læringsteorier
 • god kunnskap om didaktisk teori, allmenndidaktikk og fagdidaktikk
 • god kunnskap om KRLE-faget og religion- og etikkfagets egenart og oppgave
 • kunnskap om opplæringsloven og skolens rammeverk
 • kunnskap om klasseledelse og læringsmiljø
 • kjennskap til aktuelle pedagogiske og skolerelaterte temaer
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • sammenligne og drøfte ulike læringsteorier
 • reflektere over forholdet mellom pedagogisk teori og praksis
 • reflektere over allmenne og fagdidaktiske problemstillinger knyttet til planlegging av, tilrettelegging for og evaluering av læringsforløp i KRLE/religion og etikk
 • reflektere over lærerrollen

> PDF version for printing