NB! There may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

MET5515: Method in Christian Education

Time schedule | PDF-version for print

General information | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Kristin Graff-Kallevåg (Kristin.Graff@mf.no)
Credit points (ECTS):5
Start of studies:Autumn
Study programme:Master's degree (2 years) - Master in Christian Education
Department:Department of Theology and Ministry

General information

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning. MET5515 skal forberede studenten for avhandlingsarbeidet ved å gi en innføring i akademisk skriving og metoder knyttet til avhandlingsarbeid. Emnet gir også innføring i kildebruk, fra prosessen med å søke opp kilder til kildeføring. Emnet gir innføring i relevante metoder for avhandlingsarbeid, og da særlig avhandlingsarbeid som skjer i skjæringsfeltet mellom teori og praksiserfaring.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • ha godkjent oppmøte (minst 75 %) i undervisning.
 • delta i obligatorisk skrivekurs
 • delta i obligatorisk søkekurs
 • delta i et obligatorisk seminar om relevante metoder for eget avhandlingsarbeid
 • levere og få godkjent individuell skriftlig oppgave over et oppgitt emne i vitenskapsteori/metodeteori (1000-1200 ord).
 • levere og få godkjent en skriftlig fortelling fra praksis (1000-1200 ord)
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til
«bestått» eller «ikke bestått».
For å kunne gå opp til eksamen må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke opp et eksamensforsøk på emnet, må de aktivt trekke sin oppmelding/vurderingsmelding innen trekkfristen 1. november.

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har
 • inngående kunnskap om akademisk skriving
 • god kunnskap om kvalitativ metode
 • kunnskap om skriving som læringsprosess
 • kunnskap om utfordringer og muligheter knyttet til forskning på egen praksis
 • kunnskap om forskningsetiske problemstillinger
 
 
FERDIGHETER
Studenten kan
 • Begrunne metodiske valg i avhandlingsarbeid
 • Identifisere sammenhenger mellom praksiserfaring og teoretiske problemstillinger
 • Beherske ulike metoder for å analysere praksissituasjoner
 • bruke skriving som et verktøy for å lære
 • beherske de formelle sidene ved akademisk skriving, inkludert kildeføring
 • finne relevant litteratur i et vitenskapelig bibliotek

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

LITERATURE
 • Alvesson, M. (2003). Methodology for close up studies: Struggling with closeness and closure. Higher education: The international journal of higher education and educational planning, 46(2), p. 167-193. Library.
 • Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanning (2. ed.). Oslo: Abstrakt forl. Library
 • Kaufman, T. S. (2018). "Og så var det lov å gå sånn runde-": Bønnevandring som mulighetsrom. I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Ed.), Byggekloss-spiritualitet?: An studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring (p. 100-128). Oslo: IKO Forlag. Library
 • Postholm, M. B. (2010). Kvalitativ metode: En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier (2. ed., p. 68-125, 142-155). Oslo: Universitetsforl. Library

> PDF version for printing