Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

MET5515: Method in Christian Education

Time schedule | PDF-version for print

General information | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Kristin Graff-Kallevåg (Kristin.Graff@mf.no)
Credit points (ECTS):5
Start of studies:
Study programme:Master's degree (2 years) - Master in Christian Education
Department:Department of Theology and Ministry

General information

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning. MET5515 skal forberede studenten for avhandlingsarbeidet ved å gi en innføring i akademisk skriving og metoder knyttet til avhandlingsarbeid. Emnet gir også innføring i kildebruk, fra prosessen med å søke opp kilder til kildeføring. Emnet gir innføring i relevante metoder for avhandlingsarbeid, og da særlig avhandlingsarbeid som skjer i skjæringsfeltet mellom teori og praksiserfaring.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • ha godkjent oppmøte (minst 75 %) i undervisning.
 • delta i skrivekurs
 • delta i søkekurs
 • delta i et seminar om relevante metoder for eget avhandlingsarbeid
 • levere og få godkjent individuell skriftlig oppgave over et oppgitt emne i vitenskapsteori/metodeteori (1000-1200 ord).
 • levere og få godkjent en skriftlig fortelling fra praksis (1000-1200 ord)
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til
«bestått» eller «ikke bestått».
For å kunne gå opp til eksamen må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke opp et eksamensforsøk på emnet, må de aktivt trekke sin oppmelding/vurderingsmelding innen trekkfristen 1. november.

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har
 • inngående kunnskap om akademisk skriving
 • god kunnskap om kvalitativ metode
 • kunnskap om skriving som læringsprosess
 • kunnskap om utfordringer og muligheter knyttet til forskning på egen praksis
 • kunnskap om forskningsetiske problemstillinger
 
 
FERDIGHETER
Studenten kan
 • Begrunne metodiske valg i avhandlingsarbeid
 • Identifisere sammenhenger mellom praksiserfaring og teoretiske problemstillinger
 • Beherske ulike metoder for å analysere praksissituasjoner
 • bruke skriving som et verktøy for å lære
 • beherske de formelle sidene ved akademisk skriving, inkludert kildeføring
 • finne relevant litteratur i et vitenskapelig bibliotek

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

LITERATURE
 • Alvesson, M. (2003). Methodology for close up studies: Struggling with closeness and closure. Higher education: The international journal of higher education and educational planning, 46(2), p. 167-193. Library.
 • Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanning (2. ed.). Oslo: Abstrakt forl. Library
 • Kaufman, T. S. (2018). "Og så var det lov å gå sånn runde-": Bønnevandring som mulighetsrom. I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Ed.), Byggekloss-spiritualitet?: An studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring (p. 100-128). Oslo: IKO Forlag. Library
 • Postholm, M. B. (2010). Kvalitativ metode: En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier (2. ed., p. 68-125, 142-155). Oslo: Universitetsforl. Library

> PDF version for printing