Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

LED5080

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Fredrik Saxegaard (Fredrik.Saxegaard@mf.no)
Credit points (ECTS):15
Start of studies:Spring
Study programme:Further education, higher degree level - Experience-based master in Practical Theology
Department:Department of Education, Religion and Society

General information

Emnet er tverrfaglig, og tematiserer utvikling av ledelse, roller og samspill i menigheter i Den norske kirke. Det har en særlig innretning overfor hvordan ulike lederroller kan samhandle i møte med lokalkirkens utfordringer. Et viktig anliggende er å ivareta og styrke kompetanse og engasjement i arbeidet med menighetens kjerneoppgaver.
 
Utdanningsinstitusjonene MF vitenskapelig høyskole, Teologisk fakultet (Universitetet i Oslo) og VID vitenskapelige høgskole tilbyr dette tverrfaglige emne om ledelse i menighetene. Emnet gir prester, daglige ledere/kirkeverger som er daglig leder for menighetsrådets virksomhet, diakoner, kateketer, kantorer og andre kirkelige medarbeidere økt kompetanse til å utføre grunnleggende ledelsesoppgaver lokalt. Kunnskap, profesjonsbakgrunn og erfaring den enkelte bringer med, vil sammen med teoriperspektiver og refleksjon være viktige læringsressurser i utdanningen.Undervisningen vil i hovedsak være felles for bachelor og masterstudenter, mens arbeidskrav, vurderingsordning og pensum er differensiert etter nivå.
 
Hovedtemaer:
 • Ledelses- og organisasjonsforståelse
 • Samspill og handlingsrom mellom ulike lederroller i menigheten
 • Kirkelig ledelse og kirkedemokrati
 • Strategi- og utviklingsarbeid i kirken
 • Makt, autoritet og kjønn
 • Ledelse av profesjonsutøvere
 • Arbeidsmiljø og konflikthåndtering
 • Endringsledelse og frivillighetsledelse
 • Juridiske, økonomiske og administrative perspektiver
 
Arbeidsform og organisering:
 • forelesninger
 • samtaler og diskusjon
 • gruppearbeid
 
Undervisningen legges til to kurssamlinger á tre dager våren 2020.

Overlapping courses

LED5080 Ledelse, roller og samspill i menighetene overlapper delvis med TEOL8580 Pastoral lederutvikling. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har TEOL8580 fra før, vil få 10poeng uttelling for LED5080 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • delta på oppsatte kurssamlinger
 • få godkjent refleksjonsnotat på 2000-2500 ord
 • Levere og få godkjent hjemmeoppgave på 2500-3500 ord
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått»/ «ikke bestått».

Course objective and content

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
 
Kunnskaper:
Studenten
 • har avansert kunnskap i ledelses- og organisasjonsfag
 • har forståelse for begrepene styring og ledelse og hvordan disse henger sammen med juridiske, økonomiske og administrative rammer
 • har omfattende kunnskap om kirkelig organisering og ulike kirkelige lederroller
 • har inngående kunnskap om samspill og prosesser i lys av ulike ledelsesteorier og om å forebygge og håndtere konflikter. 
 
Ferdigheter:
Studenten
 • kan analysere ledelsesfaglige teorier og metoder med særlig henblikk på utfordringene som stilles til kontekstsensitiv ledelse i menighet
 • evner å reflektere om ledelsesfaglige utfordringer i en kirkelig kontekst utfra teorier om makt, kjønn og interesser
 • kan etablere legitimitetsgrunnlag og handlingsrom for egen lederrolle i samspill med andre lederroller i menigheten
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
 • har styrket evne til samhandling i utviklingen av lokalt menighetsarbeid og kan bidra til å bygge velfungerende staber og et godt arbeidsmiljø
 
Generell kompetanse:
Studenten
 • kan utøve egen lederrolle med trygghet og selvinnsikt
 • kan analysere og forholde seg kritisk til organisering og ledelse i egen lokalkirkelige kontekst og i tverrfaglige team
 • har utviklet forståelse for egen lederrolle overfor frivillige og profesjonelle medarbeidere
 • kan reflektere rundt og definere eget handlingsrom som leder og respektere andres
 • kan kommunisere om problemstillinger knyttet til kirkeledelse

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

LITERATURE
 • Aadland, E. & Askeland, H. (2017). Verdibevisst ledelse (Kap. 2-4, 6, 11). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Library
 • Arnulf, J. K. (2012). Hva er ledelse (p. 7-91). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Askeland, H. (2016). Ledelse og lederes roller i Den norske kirke ; Lederrolleundersøkelsen 2016 i et tyveårsperspektiv. Tidsskrift for praktisk teologi, 33(2), p. 5-19. Library (Compendium).
 • Askeland, H. (2012). Menigheten som organisasjon og trossamfunn. I E. Birkedal, H. Hegstad & T. S. Lannem (Ed.), Menighetsutvikling i folkekirken: Erfaringer og muligheter (p. 115-136). Oslo: IKO-forlaget. Library (Compendium)
 • Birkedal, E. & Sirris, S. (2018). ?Så lenge vi er med i utviklingsprosjekt skjer det noe!? Ti års erfaring med systematisk menighetsutvikling i Den norske kirke i en kontekst av ekklesiologisk og organisatorisk endring. Dansk tidsskrift for teologi og kirke, 45(3), p. 213-237. Library. Hentet fra mfopen.mf.no
 • Christoffersen, S. A. (Ed.) (2011). Profesjonsetikk: Om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker (p. 18-35). Oslo: Universitetsforl. Library (Compendium)
 • Danbolt, L. J. & Lien, L. (2012). Kirken - et bra sted å jobbe ; en kvalitativ studie av hva som oppleves positivt med å arbeide i Den norske kirke. Tidsskrift for praktisk teologi, 29(2), p. 4-17. Library (Compendium).
 • Døving, E., Elstad, B. & Storvik, A. E. (2016). Profesjon, ledelse og organisasjon - perspektiver og begreper. I E. Døving, B. Elstad & A. E. Storvik (Ed.), Profesjon og ledelse (p. 31-59). Bergen: Fagbokforlaget. Library (Compendium)
 • Ekeland, T.-J. (2014). Konflikt og konfliktforståelse: For helse- og sosialarbeidere (2. ed., p. 11-34, 66-193). Oslo: Gyldendal akademisk. Library
 • Elstad, H. (2015). Folkekyrkjeomgrepet - opphavet og utvikling. I S. Dietrich (Ed.), Folkekirke nå (p. 21-33). Oslo: Verbum akademisk. Library (Compendium)
 • Fagermoen, T. (2015). Hvilken kirke? Læring for hvem?: Læringsteori, kirkeforståelse og tilrettelagt trosopplæring. I L. G. Engedal, T. Fagermoen & A. Sandsmark (Ed.), Trosopplæring for alle?: Læring, tro og sårbare unge (p. 31-54). Oslo: IKO-forl. Library (Compendium)
 • Ford, J. (2016). Gendered Relationships and the Problem of Diversity in Leadership-as-Practice. I J. A. Raelin (Ed.), Leadership-as-Practice: Theory and Application (p. 223-241). London: Routledge. Library (Compendium)
 • Frank, T. E. (2006). Leadership and Administration: An Emerging Field in Practical Theology. International Journal of Practical Theology, 10(1), p. 113-136. Library. Hentet fra doi.org
 • Fretheim, K. (Ed.) (2014). Ansatte og frivillige: Endringer i Den norske kirke (p. 9-55, 121-131). Oslo: IKO-forlaget. Library
 • Haga, K. (2016). Gud gir, vi strever ; utfordringer og muligheter for en kirke i endring. Tidsskrift for praktisk teologi, 33(2), p. 90-99. Library (Compendium).
 • Harris, M. (2012). Seeing Churches as Voluntary Associations: Category Error or Insight for Practice?. I K. Niemelä (Ed.), Church work and management in change (p. 27-42). Tampere: Church Research Institute. Library (Compendium)
 • Hegstad, H. (2012). Menighetsutvikling i folkekirken: Grunnlag og formål. I E. Birkedal, H. Hegstad & T. S. Lannem (Ed.), Menighetsutvikling i folkekirken: Erfaringer og muligheter (p. 9-23). Oslo: IKO-forlaget. Library (Compendium)
 • Hougsnæs, M. H. (2004). Kirkesyn og kirkeledelse. Halvårsskrift for praktisk teologi, 21(2), p. 15-25. Library (Compendium).
 • Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J. (2019). Hvordan organisasjoner fungerer (5. ed., Kap. 1-3, 5-6, 8-10). Bergen: Fagbokforlaget. Library
 • Johnsen, E. T. (2017). Sammenhenger mellom utforming og opplevelse. I E. T. Johnsen (Ed.), Gudstjenester med konfirmanter: En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde (p. 231-240). Oslo: IKO-forl. Library/9788282493185 (Compendium)
 • Kvalnes, Ø. (2017). Se gorillaen!: Etikk i arbeid (3. ed., p. 49-72). Oslo: Universitetsforl. Library (Compendium)
 • Løvaas, B., Sirris, S. & Kaasa, A. (2019). Har ledere av frivillige noe å tilføre ledere av kunnskapsmedarbeidere?. Beta: Scandinavian Journal of Business Research, 33(1), p. 22-42. Library. Hentet fra doi.org
 • Morvik, A. S. (2016). Hvordan vil menighetsstaben bli ledet? ; om ledelsesbehov og ledelsesvegring blant kirkefaglig ansatte i lokalmenigheten. Tidsskrift for praktisk teologi, 33(2), p. 58-67. Library (Compendium).
 • Saxegaard, F. (2009). Presten som symboliserende, strategisk og samhandlende leder: En modell for sokneprestens lederskap i folkekirken. Halvårsskrift for praktisk teologi, 26(2), p. 17-28. Library (Compendium).
 • Schmidt, U. (2016). Church reforms and public reforms. I H. Askeland & U. Schmidt (Ed.), Church reform and leadership of change (p. 38-56). Eugene, Or: Pickwick. Library (Compendium)
 • Schmidt, U. (2011). Evaluering av demokratireformen i den norske kirke: Sluttrapport. Oslo: Stiftelsen Kirkeforskning.. Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Sirris, S. (2018). Generalistledelse fremfor fagledelse i Den norske kirke? ; forventninger til prosters kompetanse i ledelsen av prestetjenesten. Teologisk tidsskrift, 7(1), p. 25-45. Library,18930263. Hentet fra doi.org
 • Solberg, A. G. (2017). Kjønnsbalanse i ledelse (Kap. 1-2, 6-8). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Library
 • Sporsheim, A. & Sirris, S. (2018). Frie og frivillige? ; ansatte som frivillighetsledere i Den norske kirke. Tidsskrift for praktisk teologi, 35(1), p. 57-71. Library (Compendium).
 • Storvik, A. E., Døving, E. & Elstad, B. (2016). Profesjon og ledelse. I E. Døving, B. Elstad & A. E. Storvik (Ed.), Profesjon og ledelse (p. 13-30). Bergen: Fagbokforlaget. Library/ (Compendium)
 • Timmann-Mjaaland, A. (2019). Kall og autoritet ; en studie av soknepresters autoritet i endringsprosesser. Tidsskrift for praktisk teologi, 35, p. 62-73. Library (Compendium).

> PDF version for printing