Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

LED2000: Leadership in practice

Time schedule | PDF-version for print

General information | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Astrid Sandsmark (Astrid.Sandsmark@mf.no)
Credit points (ECTS):20
Start of studies:Spring
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor in Youth Ministry
Department:Department of Theology and Ministry

General information

LED1000 og LED2000 er emner som tilbys stipendiater ved norske folkehøyskoler. LED2000 kombinerer faglige perspektiver på lederskap, etisk refleksjon, læring og generasjonskunnskap med refleksjon over egen praksis. Emnet består av tre elementer.
 • Veiledet praksis
 • Litteraturstudium
 • Selvstendig skriftlige arbeid
Veiledet praksis finner sted i løpet av et skoleår ved den folkehøgskolen studenten er tilknyttet som stipendiat. Studenten får praktisk erfaring med å organisere og lede aktiviteter og læringsprosesser, og vil i veiledningen og oppgaveskriving reflektere over og evaluere eget lederskap i praksis. Litteraturstudiet innebærer et selvstudium av sentrale bidrag innen ledelsesfag, etikk, og generasjonskunnskap. LED2000 kan gi innpass som bacheloroppgave i en samfunnsfaglig og/eller religionsfaglig bachelor

Course requirements

For å få avsluttende vurdering skal studenten:
 • ha gjennomført og godkjent veiledet praksis over et semester ved folkehøgskolen ( minst 75 % deltakelse)
 • få godkjent læringskontrakt relatert til praksis, levert innen fastsatte frister
 • få godkjent evalueringsrapport fra praksis levert innen fastsatte frister
 • delta på folkehøyskolens opplæringsprogram
 • levere og få godkjent et refleksjonsnotat på 1200-1500 ord med refleksjoner over egen rolle som leder, der ulike ledervektøy blir brukt
 • levere og få godkjent en faglig oppgave på 2000–2500 ord der praksis drøftes i lys av relevant litteratur.
 • gi en forberedt skriftlig respons på en medstudents utkast til oppgave
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.

Final assessment

Emnet LED2000 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til "bestått" / "ikke bestått".
For å kunne få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke få avsluttende vurdering i emnet. For ikke å bruke opp et forsøk på emnet, må de aktivt trekke sin oppmelding/vurderingsmelding innen trekkfristen.

Course objective and content

Kunnskap
Studenten har:
 • god kunnskap om ledelse og læring i en folkehøgskole, utviklet i skjæringsfeltet mellom litteratur og egnen erfaringer
 • god kunnskap om ulike ledelsesverktøy
 • kunnskap om ulike perspektiver på sosialisering, identitet og utvikling
 • kunnskap om sentrale etiske teorier
Ferdigheter
Studenten kan:
 • reflektere over egen praksis i lys av relevant teori
 • vise selvstendig dømmekraft i møte med etiske utfordringer en møter i arbeidet
 • reflektere over egne følelser og reaksjonsmønstre i møte med andre
 • holde avtaler og administrere egen tidsbruk
 • samhandle med andre i formelle og uformelle situasjoner
 • bruke veiledning og tilbakemeldinger som anledning til faglig og personlig læring
 • planlegge, gjennomføre og ferdigstille en selvstendig faglig oppgave til en bestemt frist
 • utarbeide en faglig relevant problemstilling
 • bruke faglige begreper, teorier og verktøy til å analysere en faglig problemstilling.
 • finne og bruke relevante faglige kilder
 • argumentere på en klar, saklig og overbevisende måte

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

LITERATURE
 • Brunstad, P. O. (2009). Klokt lederskap: Mellom dyder og dødssynder. Oslo: Gyldendal akademisk. Library
 • Dean, K. C. (2001). Fessing up: Owning our theological commitment. I K. C. Dean, C. Clark & D. Rahn (Ed.), Starting right: Thinking theologically about youth ministry (p. 27-39, 105-108, 223-228, 281-284). Grand Rapids, Mich: Youth Specialties/Zondervan Publishing House. Library
 • Eide, S. B. & Skorstad, B. (2013). Etikk: Til refleksjon og handling i sosialt arbeid (3. ed., p. 46-136). Oslo: Gyldendal akademisk. Library
 • Halstensen, K. & Myrvik, H. (2017). Livsmot og mestring i folkehøgskolen. [Oslo]: Noregs kristelege folkehøgskolelag. Library
 • Madsen, O. J. (2018). Generasjon prestasjon: Hva er det som feiler oss? (p. 9-22, 82-158, 184-215). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Rogers, F. (2011). Finding God in the graffiti: Empowering teenagers through stories (p. 51-74). Cleveland, Ohio: The Pilgrim Press. Library (Compendium)

> PDF version for printing