Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

KRLE1041

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Credit points (ECTS):15
Start of studies:
Language:Bokmål
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Department:Department of Education, Religion and Society
Examination support material permitted:List J

General information

KRLE1041 Kristendom i historie og samtid er et videreutdanningsemne på bachelornivå. Undervisningen finner sted på lørdager, og studiet kan kombineres med full jobb. Emnet er åpent for alle interesserte, og inngår som en del av deltidsutdanningen for lærere i grunnskolen og videregående skole. KRLE1041 Kristendom i historie og samtid, i kombinasjon med deltidsemnene KRLE1011 Religioner og livssyn, KRLE1021 Bibelen: tekst og kultur og KRLE1031 Etikk og filosofi, gir grunnleggende kunnskaper om sentrale temaer i skolens religions- og livssynsfag.
 
Sentrale aspekter ved kristendommens historie, troslære og praksis inngår i emnet KRLE1041. Emnet omfatter både det som er felles for et flertall av kristne og noen av variasjonene som finnes innen religionen. Emnet tematiserer også hvordan kristen tro og etikk fortolkes og praktiseres i nyere tid, med særlig vekt på norske forhold. Emnet består av tre delemner: A. Kristendommens historie (5 stp), B. Kristen troslære og etikk (6 stp) og C. Kirkekunnskap og religiøsitet i endring (4 stp).  
 
Delemne A. 
Kristendommens historie gir en innføring i kristendommens historie i Europa fra antikken og frem til i dag, inkludert norsk kristendomshistorie fra middelalderen og til i dag. Delemnet fremstiller og drøfter viktige utviklingslinjer i kristendommens historie, både når det gjelder teologi, kirkens institusjoner og ulike former for trosuttrykk. Kristendommens historie sees ikke isolert fra, men i sammenheng med det samfunnet kirken til enhver tid er en del av.
 
Delemne B. 
Kristen troslære og etikk gir en innføring i sentrale temaer innenfor kristen troslære og etikk. Delemnet tar utgangspunkt i en luthersk kristendomsforståelse, men vil inkludere økumeniske (felleskirkelige) perspektiver. Delemnet gir oversikt over kristen tro forstått som livstolkning, og de ulike temaene innenfor kristen troslære sees i rammen av dette livstolkningsperspektivet. Delemnet vil presentere og drøfte ulike syn på forholdet mellom kristendom og andre religioner og livssyn. 
En kristen fortolkning av livet inneholder også etiske dimensjoner. Delemnet tar derfor for seg sentrale temaer, problemstillinger og tilnærmingsmåter innenfor kristen etikk. Fokus vil særlig være rettet mot relasjonen mellom erfaring og åpenbaring i kristen samlivsetikk, og mot problemstillinger innenfor politisk etikk. 
 
Delemne C. 
Kirkekunnskap og religiøsitet i endring gir en oversikt over ulike kristne kirkesamfunn i Norge i dag: deres historiske bakgrunn, utbredelse, organisering, lære og ulike trosuttrykk. De ulike kirkene behandles både ut fra sin egen selvforståelse, med et faglig utenfrablikk og i et sammenlignende perspektiv. Emnet tematiserer utvikling og trender innenfor global kristendom, og det setter også søkelyset på hvordan kristen religion kommer til uttrykk på ulike måter og i uike sammenhenger i det norske samfunnet i dag.

Overlapping courses

KRLE1041 overlapper med K1030 (10 stp), RL1013 (10 stp), TEOL1013 (10 stp), samt K1020 (5 stp), RL1025 (5 stp), RL1030 (5 stp), RL1016 (5stp) og K1035 (10 stp).
Studenter som ønsker å melde overgang fra deltid til heltid, må ta kontakt med studierådgiver. Emnet overlapper også med de utgåtte deltidsemnene KRLE1020 Bibelen og kristen livstolkning (4 stp) og KRLE1040 Etikk, filosofi og kristen livstolkning (6 stp). Studenter som har tatt disse emnene, må ta kontakt med studierådgiver for nærmere avklaring.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten: 
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret 
Studenter som ikke oppfyller studiekravet, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november. 

Final assessment

Emnet KRLE1041 har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamenen. 

Course objective and content

DELEMNE A: KRISTENDOMMENS HISTORIE (5 STP)
KUNNSKAP 
Studenten har: 
 • kunnskap om kristendommens historie i Europa fra antikken til i dag
 • kunnskap om kristendommens historie i Norge fra middelalderen til i dag
 • kjennskap til ulike kirkers organisering, ledelse og forhold til øvrigheten gjennom historien
 • kjennskap til ulike kirkers teologi, sakramenter, klosterliv og fromhetsliv gjennom historien
 • kjennskap til ulike kirkers arkitektur og kunst gjennom historien
 • kjennskap til ulike kirkers forhold til kristne minoriteter og andre religiøse grupperinger gjennom historien
  
FERDIGHETER 
Studenten kan: 
 • fremstille og drøfte et historisk forløp ut fra gitte problemstillinger
 
DELEMNE B: KRISTEN TROSLÆRE og ETIKK (6 sp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om sentrale temaer innenfor kristen troslære, med vekt på  kristendommens kilder, gudsbilde, menneskesyn, skapelsesteologi og frelsesforståelse 
 • kunnskap om ulike syn på sentrale spørsmål i kristen tro, som ulike forståelser av korsets betydning og av kristendommens forhold til andre religioner. 
 • Kunnskap om feministteologi og frigjøringsteologi
 • kunnskap om livstolkningsbegrepet og om kristen troslære forstått som livstolkning 
 • kjennskap til sentrale kristne høytider
 • god kunnskap om grunnlaget for kristen etikk og om ulike tilnærminger til etisk refleksjon i lys av kristen tro
 • kunnskap om utvalgte temaer innenfor kristen etikk med fokus på samlivsetikk og politisk etikk 
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • identifisere sentrale problemstillinger innenfor kristen troslære
 • drøfte sammenhengen mellom ulike temaer i kristen troslære, som for eksempel sammenhengen mellom menneskesyn og frelsesforståelse
 • sammenlikne det kristne gudsbildet og menneskesynet med gudsbilder og menneskesyn i andre religiøse tradisjoner
 • drøfte hva som kjennetegner en kristen livstolkning
 • drøfte ulike syn på forholdet mellom kristendommen og andre religioner
 • reflektere over forholdet mellom kristen etikk og annen etikk
 • drøfte aktuelle problemstillinger innenfor samlivsetikk og politisk etikk i lys av kristen tro
 
 
DELEMNE C: KIRKEKUNNSKAP OG RELIGION I ENDRING (4 STP)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kjennskap til den romersk-katolske kirken og ulike ortodokse og protestantiske kirkesamfunn og deres historiske bakgrunn
 • kjennskap til kirkesamfunnenes lære som ulike varianter av kristen livstolkning
 • kjennskap til de ulike kirkesamfunnenes organisering og trosuttrykk
 • kjennskap til endringer innen global kristendom
 • kjennskap til kristent enhetsarbeid
 • kunnskap om religion i dagens Norge, med særlig vekt på endring og utviklingstrekk
 • kjennskap til hvordan kristendommen kommer til uttrykk på ulike samfunnsarenaer i dag
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • sammenligne ulike kirkesamfunn med vekt på lære, organisering og trosuttrykk
 • drøfte hvordan ulike kulturelle prosesser, særlig sekularisering, individualisering og pluralisering, gir endrede vilkår for religion i dagens Norge 
 • gjøre rede for eksempler på mangfold i kristent trosuttrykk i dagens Norge  

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

PART A LITERATURE
 • Elstad, H. J. & Halse, P. (2002). Illustrert norsk kristendomshistorie (p. 35-228, 279-285). Bergen: Fagbokforl. Library
 • Rasmussen, T. & Thomassen, E. (2002). Kristendommen: En historisk innføring (2. ed., p. 60-374). Oslo: Universitetsforl. Library

PART B LITERATURE

 • (1996). Livstolkning. Prismet: Pedagogisk tidsskrift, 47(6), p. 235-274, 284. Library (Compendium).
 • Bispemøtet . Samlivsutvalget, . (2013). Sammen: Samliv og samlivsordninger i et kirkelig perspektiv: Utredning fra et utvalg oppnevnt av Bispemøtet i Den norske kirke (p. 40-44). Oslo: Bispemøtet, Den Norske kirke. Library. Hentet fra kirken.no
 • Brunvoll, A. & Sannes, K. O. (Ed.) (2017). De oldkirkelige trosbekjennelsene, Den augsburgske bekjennelse (art.1-20 og art. 28), Luthers lille katekisme. I Den norske kirkes bekjennelsesskrifter = Vedkjenningsskriftene til Den norske kyrkja (p. 15-71, 110-181). Oslo: Lunde. Library
 • Eriksen, M. (2007). Religionsteologi. I M. Martinson, O. Sigurdson & J. Svenungsson (Ed.), Systematisk teologi: En introduktion (p. 21-42). Stockholm: Verbum. Library (Compendium)
 • Haanes, V. L. ,. .. [. a. (2009). Kristendommen: 2: Tro og tradisjon (2. ed., p. 163-272). Kristiansand: Høyskoleforl. Library
 • Halldorf, P. (2012). Hellig år: En vandring gjennom kirkeåret (p. 7-38). Oslo: Luther. Library (Compendium)
 • Hauge, A. (2008). Feministteologi. I S. J. Kristiansen & S. Rise (Ed.), Moderne teologi: Tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer (p. 599-613). Kristiansand: Høyskoleforl. Library (Compendium)
 • Heiene, G. & Thorbjørnsen, S. O. (2011). Kristen etikk: En innføring (p. 21-34, 40-68, 215-232). Oslo: Universitetsforlaget. Library (Compendium)
 • Henriksen, J.-O. (2013). Åpenbaring, erfaring og teologi. Teologisk tidsskrift, 2(4), p. 379-395. Library. Hentet fra www.idunn.no
 • Skeie, G. (2002). Livssyn og livstolkning. Tidsskrift for Teologi og Kirke, 73(2), p. 83-105. Library. Hentet fra www.idunn.no
 • Stålsett, S. J. (2008). Frigjøringsteologi. I S. J. Kristiansen & S. Rise (Ed.), Moderne teologi: Tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer (p. 584-598). Kristiansand: Høyskoleforl. Library (Compendium)
 • Syse, H. (2009). Religious ethics, Christianity, and War. Etikk i praksis = Nordic journal of applied ethics, 3(1), p. 49-58. Library. Hentet fra doi.org

PART B LITERATURE
Choose one of the following options:
Either:

 • Wells, S. (Ed.) (2010). Christian ethics: An introductory reader (p. 97-176). Malden, Mass.: Wiley-Blackwell. Library

Or:

Or:

 • Wells, S. & Quash, B. (2010). Introducing Christian ethics (p. 113-206). Chichester: Wiley-Blackwell. Library

PART C LITERATURE

 • Botvar, P. K. & Schmidt, U. (Ed.) (2010). Religion i dagens Norge: Mellom sekularisering og sakralisering (p. 11-43). Oslo: Universitetsforl. Library (Compendium)
 • Furseth, I. (2019). From theories of secularization and return to religion to religious complexity. I P. Repstad (Ed.), Political religion, everyday religion: Sociological trends (p. 34-48). Leiden/Boston: Brill. Library (Compendium)
 • Justvik, N. (2019). From sin to a gift from God: The changing nature of sport. I P. Repstad (Ed.), Political religion, everyday religion: Sociological trends (p. 172-181). Leiden/Boston: Brill. Library (Compendium)
 • Kloster, S. T., Lende, G., Løland, O. J. & Horsfjord, V. L. (2018). Global kristendom: En samtidshistorie (p. 265-285). Oslo: Universitetsforl. Library (Compendium)
 • Tjørhom, O. (Ed.) (2018). Kirkesamfunn i Norge: Innføring i kirkekunnskap (p. 14-28, 57-79, 101-229, 314-318, 335-347). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Library

> PDF version for printing