Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

K5710: Bible and Communication, including work on the Master's Thesis

Time schedule | PDF-version for print

General information | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Hanne Birgitte Sødal Tveito (Hanne.S.Tveito@mf.no)
Credit points (ECTS):15
Start of studies:Spring
Study programme:Master's degree (2 years) - Master in Christian Education
Department:Department of Theology and Ministry

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
New and postponed - N.B. Own rules for access.2020-08-17 17. Aug 20202020-08-02 2. Aug 2020
Submission deadline:12:00
Release date for results: 7. Sep 2020

General information

Emnet inngår i Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning og tilbys annethvert vårsemester, første gang våren 2020. Det er obligatorisk oppmøte på tre studiesamlinger (hver av disse på 2-3 dager).
Emnet gir fordypet kjennskap til sjangere og sentral tematikk i Bibelen og evne til å reflektere over hermeneutiske spørsmål knyttet til lesing og formidling av bibeltekster. Emnet består av to delemner: A: Tekster og tekstlesning (10 stp) og B: Bibelen i kirkelig undervisning (5 stp).
I en mastergrad skal det inngå et selvstendig arbeid på minimum 30 studiepoeng. Den individuelle skriftlige oppgaven som skrives underveis og leveres til avsluttende vurdering i dette emnet, inngår som en del av den totale masterskrivingen på studieprogrammet med 5 studiepoeng.

Course requirements

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
For å få avsluttende vurdering må studenten
 • være til stede minst 75 % på studiesamlingene
 • få godkjent enten en skriftlig presentasjon (1000-1500 ord) av en utvalgt del av emnelitteraturen eller et opplegg for en muntlig presentasjon (15-20 minutter) av en utvalgt del av emnelitteraturen
 • få godkjent et utkast (500–1000 ord) til den individuelle skriftlige oppgaven som skal leveres til avsluttende vurdering ved slutten av semesteret. Utkastet skal inneholde begrunnelse for temavalget, problemstilling, forslag til disposisjon og litteraturliste
 • gi forberedt muntlig respons på en medstudents utkast til faglig oppgave
 • få godkjent en kortoppgave (1500–2000 ord), levert innen en fastsatt frist
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai.

Final assessment

Emnet har individuell skriftlig oppgave (3000-3500 ord) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av den faglige oppgaven.

Course objective and content

DELEMNE A: TEKSTER OG TEKSTLESNING (10 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om Bibelens oppbygning og innhold
 • inngående kunnskap om hermeneutiske spørsmål knyttet til lesing av tekster
 • god kunnskap om ulike bibelsyn og aktuelle tolkningsperspektiver på bibeltekster, inkludert interseksjonelle, konfesjonelle og økoteologiske perspektiver
 • kunnskap om ulike metoder i arbeid med bibeltekster
 • god kunnskap om jødisk og gresk-romersk kultur som bakgrunn og kontekst for tekster i Det nye testamentet
 • kunnskap om barn, barndom og kjønn i tidligkristen tid
 • inngående kunnskap om utvalgte fortellingstekster i Første Mosebok, Andre Mosebok, evangeliene og Apostlenes gjerninger
 • kjennskap til utvalgte profettekster, salmer og brevtekster
 • kunnskap om resepsjonshistorien til bibelske tekster og til parallellfortellinger i jødisk, kristen og muslimsk tradisjon
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • reflektere over enkeltteksters plass i Bibelen som helhet
 • reflektere over hermeneutiske spørsmål knyttet til tolkning av bibeltekster og det at tekstlesning alltid skjer ut fra gitte ståsted og forutsetninger
 • bruke kunnskap om skrifter, sjangere og sosialhistorie i tolkning av utvalgte bibeltekster
DELEMNE B: BIBELEN I KIRKELIG UNDERVISNING (5 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • inngående kunnskap om hermeneutiske og didaktiske problemstillinger knyttet til formidling av bibeltekster
 • kunnskap om fortellingsdidaktikk
 • kjennskap til hvilken plass Bibelen og bibeltekster har i skolens læreplaner
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • utforme faglig reflekterte undervisningsopplegg om bibeltekster / bibelske tema
 • reflektere over muligheter og utfordringer knyttet til å preke over bibeltekster
 • reflektere kritisk over hvilke bibeltekster som brukes i kirkelig trosopplæring og hvordan disse brukes
 • reflektere over Bibelen som en ressurs for livstolkning og livsmestring og i etisk refleksjon
 • vurdere kritisk utvalget av bibeltekster i Plan for trosopplæring – Gud gir vi deler og lokale trosopplæringsplaner
 • vurdere kritisk utvalget og gjenfortellingen av bibeltekster i barnebibler og annet ressursmateriale

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

PART A LITERATURE
 • (2011). Bibelen: Den hellige skrift: Det gamle og Det nye testamente (se emnebeskrivelsen). [Oslo]: Bibelselskapet. Library
 • Aasgaard, R. (2013). Brødre, søstre eller søsken?. I Å. Justnes, H. Hagelia & T. Vegge (Ed.), Ny bibel, nye perspektiver: Grunntekster, oversettelse og teologi (p. 45-62). Kristiansand: Portal. Library (Compendium)
 • Breidlid, H. & Nicolaisen, T. (2011). I begynnelsen var fortellingen (2. ed., p. 330-338). Oslo: Universitetsforl. Library (Compendium)
 • Brown, J. K. & Roberts, K. (2018). Matthew (p. 3-45, 67-71, 82-98, 232-522). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Library
 • Carroll, J. T. (2012). Luke: A commentary (p. 64-87, 242-249, 308-320). Louisville, Ky: John Knox Press. Library (Compendium)
 • Collins, J. J. (2018). Introduction to the Hebrew Bible (3. ed., p. 15-22, 71-123, 231-244, 561-571). Fortress Press. Library (Compendium)
 • Gaventa, B. R. (2003). The Acts of the Apostles (p. 146-156). Nashville, Tenn: Abingdon Press. Library (Compendium)
 • Green, J. B. & McDonald, L. M. (Ed.) (2013). The World of the New Testament: Cultural, Social, and Historical Contexts (p. 103-344). Grand Rapids, Mich: Baker Academic. Library
 • Gundry, J. M. (2008). Children in the Gospel of Mark, with special attention to Jesus' blessing of the children (Mark 10: 13-16). I M. J. Bunge, T. E. Fretheim & B. R. Gaventa (Ed.), The Child in the Bible (p. 143-177). Grand Rapids, Mich: Eerdmans. Library (Compendium)
 • Horrell, D. G. (2011). Ecological ethics. I J. B. Green, J. E. Lapsley, R. Miles & A. Verhey (Ed.), Dictionary of scripture and ethics (p. 255-260). Grand Rapids, Mich: Baker Academic. Library (Compendium)
 • James, E. (2012). Sarah, Hagar and Their Interpreters. I C. A. Newsom, S. H. Ringe & J. E. Lapsley (Ed.), Women's Bible commentary (Revised and Expanded ed., p. 51-55). Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press. Library (Compendium)
 • Martens, J. W. (2019). Ch. 11. Methodology: Who is a child and where do we find children in the Greco Roman world.. I S. Betsworth & J. F. Parker (Ed.), T&T Clark handbook of children in the Bible and the biblical world (p. 223-243). London: Bloomsbury T&T Clark. Library (Compendium)
 • Martinson, M. (2007). Skrift, tradition och auktoritet. I M. Martinson, O. Sigurdson & J. Svenungsson (Ed.), Systematisk teologi: En introduktion (p. 45-68). Stockholm: Verbum. Library (Compendium)
 • Moxnes, H. (2017). Historien om Jesus (p. 112-124). Oslo: Verbum. Library (Compendium)
 • Nielsen, K. (2013). The Violent God of the Old Testament: Reading Strategies and Responsibility. I M. Zehnder & H. Hagelia (Ed.), Encountering violence in the Bible (p. 207-215). Sheffield: Sheffield Phoenix Press. Library (Compendium)
 • Pennington, J. T. (2012). Reading the Gospels wisely: A narrative and theological introduction (p. 143-182). Grand Rapids, Mich: Baker Academic. Library (Compendium)
 • Santmire, H. P. (1991). The Genesis creation narratives revisited: Themes for a global age. Interpretation, 45(4), p. 366-379. Library. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Schüngel-Straumann, H. . (1993). On the creation on man and woman in Genesis 1-3: The history and reception of the texts reconsidered. I A. Brenner (Ed.), The Feminist companion to the Bible: 2: A feminist companion to Genesis (p. 53-76). Sheffield: JSOT Press. Library (Compendium)
 • Solevåg, A. R. (2017). "Hysterical Women?": Gender and Disability in Early Christian Narrative. I C. Laes (Ed.), Disability in antiquity (p. 315-327). London: Routledge. Library (Compendium)
 • Solevåg, A. R. (2017). Listening for the voices of two disabled girls in early Christian literature. I C. Laes & V. Vuolanto (Ed.), Children and everyday life in the Roman and late antique world (p. 287-299). London: Routledge. Library (Compendium)
 • Stewart, A. W. (2012). Eve and her interpreters. I C. A. Newsom, S. H. Ringe & J. E. Lapsley (Ed.), Women's Bible commentary (Revised and Expanded ed., p. 46-50). Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press. Library (Compendium)
 • Thompson, M. M. (2015). John: A commentary (p. 137-156, 279-292, 408-431). Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press. Library (Compendium)
 • Vanhoozer, K. J. (2010). The reader in New Testament interpretation. I J. B. Green (Ed.), Hearing the New Testament: Strategies for interpretation (2. ed., p. 259-288). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Library (Compendium)
 • Wilson, B. (2012). Mary Magdalene and her interpreters. I C. A. Newsom, S. H. Ringe & J. E. Lapsley (Ed.), Women's Bible commentary (Rev. and updated. ed., p. 531-535). Louisville, Ky: Westminster John Knox Press. Library (Compendium)

PART B LITERATURE

 • (2019). Barnebibler. Prismet, 70(2). Library. Hentet fra journals.uio.no
 • Den norske kirke, . (2010). Gud gir - vi deler: Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Oslo: Kirkerådet. Library. Hentet fra kirken.no
 • Green, J. B. & Pasquarello, M. (Ed.) (2003). Narrative reading, narrative preaching: Reuniting New Testament interpretation and proclamation (p. 11-105). Grand Rapids, Mich: Baker Academic. Library
 • Leganger-Krogstad, H. (2018). Hvordan foregår bibelundervisningen i trosopplæringen i Den norske kirke?. Oslo: MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn. Library. Hentet fra www.mf.no
 • Leganger-Krogstad, H., Langkaas, R., Engen, N., Nygård, I. H. & Skeie, S. (2015). Konfirmantbibelen: Lærerveiledning. Oslo: Verbum. Library
 • Lerheim, B. (2016). Trosopplæring for Guds små prinsesser: Teologi, kjønn og læring i bibelbøker for barn. Prismet, 67(1), p. 19-34. Library. Hentet fra journals.uio.no
 • Midttun, A., Tveito, H. B. S. & Joachimsen, K. (2018). Bibelen i utvalgte lokale trosopplæringsplaner i Den norske kirke. Oslo: MF vitenskapelig høyskole.. Hentet fra hdl.handle.net
 • Mogstad, S. D. & Eidhamar, L. G. (1999). Fag, identitet og fortelling: Didaktikk til kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering (2. ed., p. 110-141). Oslo: Universitetsforl. Library (Compendium)
 • Saxegaard, K. M. (2009). Når Gud angrer - nesten ; gammeltestamentlige fortellinger fremstilt i norske barnebibler. Prismet, 60(2), p. 77-90. Library (Compendium).

> PDF version for printing