Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

K1035: The Christian Church faith and tradition

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Ragnar Misje Bergem (Ragnar.M.Bergem@mf.no)
Credit points (ECTS):15
Start of studies:Autumn (irregular)
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor in Youth Ministry
Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Department:Department of Theology and Ministry

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Home exam2021-12-03 3. Dec 20212021-11-01 1. Nov 2021
Hand-out date: 3. Dec 2021
Time for hand-out:
Submission date: 3. Dec 2021
Submission deadline:
Duration:8 hours
Release date for results:

General information

I emnet K1035 Kirkens tro og tradisjon møter studentene kirkens trosoverlevering i historisk og aktuelt perspektiv. Undervisningen er organisert rundt en rekke sentrale spørsmål, som presenteres både historisk og fra dagens perspektiv. Målet med emnet er at studentene skal få oversikt over kristendommens historie i Europa og Norge, samt kunnskap om ulike kristne svar på sentrale dogmatiske og etiske spørsmål, og at de skal utvikle evnen til å drøfte svar på slike spørsmål i dag.
Emnet er ett av fire emner som tilbys som nettstudier i trosopplæring i et samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole og MF vitenskapelig høyskole.
Emnet tilbys som et nettstudium med nettforelesninger av faglærere ved MF.

Overlapping courses

Emnet overlapper med ordinære emner ved MF: 10 stp overlapp med K1030 og 5 stp overlapp med K1020. Studenter som har tatt emner med tilsvarende tematikk tidligere, bes om å ta kontakt med studierådgiver.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må den enkelte student:
 • delta på studiesamling. Det vil være mulig å delta på samlingen på regionale møtesteder eller digitalt.
 • få godkjent en faglig oppgave (1500-2000 ord), levert i Canvas innen oppgitt frist
 • Bestå en kortprøve (1 time) i Canvas. Prøven vurderes til «Bestått» eller «Ikke bestått». Ved «Ikke bestått» har studenten anledning til ett forsøk til
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Avsluttende vurdering
Emnet K1035 har hjemmeeksamen (8 timer) som vurderingsform, 1200-2500 ord. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven. For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Studenter som ikke får godkjent studiekravene, vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om viktige utviklingslinjer i kristendommen i Europa i antikken, middelalderen og frem til og med reformasjonen
 • kunnskap om norsk kristendomshistorie
 • kjennskap til konfirmasjonens historie
 • kjennskap til sentrale kristne kirkesamfunn, deres historiske bakgrunn, lære, organisering og trosuttrykk
 • god kunnskap om sentrale tema i kristen troslære, blant annet allmenn og spesiell åpenbaring, gudsforståelse, kristologi, menneskesyn og sakramentforståelse
 • kunnskap grunnlagsspørsmål i kristen etikk, ulike tilnærmingsmåter i etisk refleksjon og utvalgte områdeetiske tema
FERDIGHET
Studenten kan
 • fremstille et konkret historisk forløp
 • relatere kunnskap om kristendommens historie til aktuelle kirkelige/teologiske spørsmål
 • drøfte aktuelle kristne svar på sentrale dogmatiske spørsmål
 • drøfte utvalgte tema fra områdeetikken
 • skrive en faglig oppgave ved hjelp av relevante kilder, som det henvises til på en korrekt måte
 • vurdere kritisk egne standpunkt i dogmatiske og etiske spørsmål
 • reflektere over nytten av kunnskaper og ferdigheter som emnet gir for kirkelig praksis
 • reflektere over egen praksisutøvelse i lys av tematikk på emnet

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

LITERATURE
 • Aadnanes, P. M. (2004). Konfirmasjonen - frå katekumenat til ungdomsarbeid. I J. O. Ulstein (Ed.), Ungdom i rørsle (Vol. 2, p. 21-38). Oslo: Tapir. Library (Compendium)
 • Elstad, H. J. & Halse, P. (2002). Illustrert norsk kristendomshistorie (p. 11-34, 65-229, 261-288). Bergen: Fagbokforl. Library
 • Hegstad, H. (2015). Gud, verden og håpet: Innføring i kristen dogmatikk. Oslo: Luther forlag. Library
 • Heiene, G. & Thorbjørnsen, S. O. (2011). Kristen etikk: En innføring. Oslo: Universitetsforlaget. Library
 • Kloster, S. T., Lende, G., Løland, O. J. & Horsfjord, V. L. (2018). Global kristendom: En samtidshistorie (p. 265-285). Oslo: Universitetsforl. Library (Compendium)
 • Rasmussen, T. & Thomassen, E. (2002). Kristendommen: En historisk innføring (2. ed., p. 45-287). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Sødal, H. K. (Ed.) (2002). Det kristne Norge: Innføring i konfesjonskunnskap (7-154, 177-210 og 219-298). Kristiansand: Høyskoleforl. Library
 • Ward, K. (2008). Christianity: A beginner's guide. Oxford: Oneworld. Library

> PDF version for printing