Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

K1030: Christian Faith and Interpretation of Life

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Jo Bertil Rydland Værnesbranden (Jo.B.Varnesbranden@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Spring
Study programme:One-year programme - One-year programme in Christianity / Religions, Beliefs and Ethics
Bachelor's degree programme - Bachelor in Youth Ministry
Bachelor's degree programme - Bachelor of Theology
Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Programme of professional study - Professional Degree in Methodist Theology and Ministry
Department:Department of Theology and Ministry

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Take-home examination – New and postponed - N.B. Own rules for access.2020-08-12 12. Aug 20202020-08-02 2. Aug 2020
Hand-out date:12. Aug 2020
Time for hand-out:09:00
Submission date:12. Aug 2020
Submission deadline:09:00
Duration:8 hours
Release date for results: 2. Sep 2020

General information

K1030 Kristen livstolkning i dag er et kjerneemne i Årsstudium i Kristendom/KRLE, Bachelor i religion, kultur og samfunn, Bachelor i Ungdom, kultur og trosopplæring, Bachelor i teologi og Profesjonsstudiet i teologi.
 
Emnet består av tre delemner: A. Kristen troslære (4,5 stp), B. Kristen etikk (3,5 stp) og C. Kirkekunnskap (2 stp).
 
Delemne A Kristen troslære omfatter et studium og en drøfting av sentrale tema i kristen troslære/dogmatikk. Delemnet gir oversikt over kristen tro som livstolkning og reiser spørsmål om forholdet mellom kristendom og andre religioner og livssyn. Sentralt i delemnet står studiet av en luthersk kristendomsforståelse, men de dogmatiske temaene behandles også ut fra et bredere økumenisk perspektiv. I delemnet inngår arbeid med de oldkirkelige trosbekjennelsene, Luthers lille katekisme, den augsburgske bekjennelse og eksempler på salmer og liturgi.
 
I delemne B Kristen etikk behandles utvalgte grunnlagsspørsmål i kristen etikk og etisk argumentasjon relatert til konkrete etiske tema/spørsmål. Det tas utgangspunkt i en luthersk kristendomsforståelse.
 
I delemne C Kirkekunnskap fokuseres det på ulike kristne kirkesamfunn: deres historiske bakgrunn, utbredelse, organisering, lære og forskjellige trosuttrykk. De ulike kirkene behandles både ut fra sin egen selvforståelse, med et faglig utenfrablikk og i et sammenlignende perspektiv. Kirkekunnskapen skal bidra til et økumenisk perspektiv på studiet av den kristne tro og lære i dag.
 

Overlapping courses

K1030 Kristen livstolkning i dag overlapper med emnet K1035 Kirkens tro og tradisjon. En slik faglig overlapping medfører at:
 • Studenter som har K1035 fra før, vil få 0 poeng uttelling for K1030 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
Nærmere informasjon om studiekravene finnes i Canvas. Det er studentens ansvar at studiekravene oppfylles innen de fristene som er satt.
 
Det er knyttet en obligatorisk seminarrekke til delemnene A og B. Studenter som ikke har anledning til å følge seminarrekken eller som ikke er til stede tilstrekkelig antall ganger, kan oppfylle et alternativt studiekrav: faglig oppgave. Når du melder deg opp i emnet i Studentweb, må du krysse av for om du ønsker å følge seminarundervisning og hvilken seminargruppe du da skal være med i: Seminargruppe 1 er for studenter på Profesjonsstudium i teologi, Bachelor i Ungdom, Kultur og Trosopplæring og Bachelor i teologi. Seminargruppe 2 er for studenter på Årsstudium i kristendom/KRLE, Bachelor i religion og samfunn og studenter som tar K1030 som enkeltemne. Seminargruppe 3 er for studenter på Lektorprogrammet.
 
Listen over studiekrav:
 
 • delta på heldagsekskursjon til kristne kirker og få godkjent en ekskursjonsrapport (700–1000 ord), levert innen en fastsatt frist. Studenter som ikke har anledning til å delta på ekskursjonen, må få godkjent en faglig oppgave (1000-1200 ord) over et oppgitt tema, levert innen fastsatt frist
 • ha godkjent fremmøte (minst 7 av 10 dobbelttimer) i seminarserien i kristen troslære og etikk. Studenter som ikke har anledning til å delta i seminarundervisningen, eller som underveis i semesteret ikke oppfyller oppmøtekravet, kan kompensere for fraværet ved å få godkjent en drøftingsoppgave (2500-3000 ord), levert innen en fastsatt frist.
 • få godkjent en faglig oppgave (1500-2000 ord), levert innen en fastsatt frist
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Ny/utsatt eksamen august 2020 gjennomføres som åtte timers hjemmeeksamen. Kandidaten skal besvare minst to oppgaver. Oppgavene man kan velge mellom, kan være hentet fra samme delemne. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamenen.
Andre semestre:
Emnet K1030 har skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. Kandidaten skal svare på minst to oppgaver. Oppgavene man kan velge mellom, kan være hentet fra samme delemne. En oversikt over hvilke oppgaver som kan gis til eksamen, vil bli publisert innen 1. februar. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamenen.

Course objective and content

DELEMNE A: KRISTEN TROSLÆRE (4,5 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om grunnlagsspørsmål i kristen troslære/dogmatikk
 • god kunnskap om sentrale emner fra troslæren knyttet til første, andre og tredje trosartikkel
 • kjennskap til den apostoliske trosbekjennelse, den nikenske trosbekjennelse, Luthers lille katekisme og den augsburgske bekjennelse, og disse bekjennelsenes betydning for kristen troslære/dogmatikk
 • kjennskap til kristen tro som livstolkning i dag
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • gjøre rede for og drøfte sentrale emner fra kristen troslære/dogmatikk
 • reflektere over bruk av temaer fra kristen troslære i nåtidige kristne praksiser
 • sammenligne gudsbilde og menneskesyn i kristendommen med gudsbilde og menneskesyn i andre religioner
 • se emner fra kristen troslære i både et økumenisk og et flerreligiøst perspektiv
 • reflektere over relevansen av kunnskap om kristen troslære for eget studieprogram
DELEMNE B: KRISTEN ETIKK (3,5 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om grunnlagsspørsmål i kristen etikk
 • god kunnskap om ulike tilnærmingsmåter i etikken
 • god kunnskap om utvalgte emner fra områdeetikken
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • reflektere over forholdet mellom kristen etikk og annen etikk
 • arbeide metodisk med ulike etiske tema/spørsmål med utgangspunkt i kristen teologi
DELEMNE C: KIRKEKUNNSKAP (2 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kjennskap til ulike kristne kirkesamfunn og deres historiske bakgrunn
 • kjennskap til kirkesamfunnenes lære som ulike varianter av kristen livstolkning
 • kjennskap til de ulike kirkesamfunnenes organisering og trosuttrykk
 • kjennskap til global kristendom
 • kjennskap til kristent enhetsarbeid
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • sammenligne ulike kirkesamfunn med vekt på lære, organisering og trosuttrykk

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

PART A LITERATURE
 • (2013). Salme nr. 197, 520, 381, 233, 136. I Norsk salmebok 2013: For kirke og hjem. [Stavanger]: Eide forl. Library (Compendium)
 • Graff-Kallevåg, K. (2011). Én gud - én fortelling?. I S. Rise & K.-W. Sæther (Ed.), En bok om Gud: Gudstanken i brytningen mellom det moderne og det postmoderne (p. 153-169). Trondheim: Tapir akademisk forl. Library (Compendium)
 • Hegstad, H. (2015). Gud, verden og håpet: Innføring i kristen dogmatikk. Oslo: Luther forlag. Library
 • Kirkemøtet (2017). Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste. Hentet 2020-05-05 fra kirken.no

PART B LITERATURE

 • Heiene, G. & Thorbjørnsen, S. O. (2011). Kristen etikk: En innføring (p. 11-151, 186-248). Oslo: Universitetsforlaget. Library
 • Wells, S. & Quash, B. (2010). Introducing Christian ethics (p. 113-114, 146-206). Chichester: Wiley-Blackwell. Library (Compendium)

PART C LITERATURE

 • Kloster, S. T., Lende, G., Løland, O. J. & Horsfjord, V. L. (2018). Global kristendom: En samtidshistorie (p. 265-285). Oslo: Universitetsforl. Library (Compendium)
 • Tjørhom, O. (Ed.) (2018). Kirkesamfunn i Norge: Innføring i kirkekunnskap (p. 14-28, 57-79, 101-122, 125-147, 151-165, 169-188, 191-210, 213-229, 314-318, 335-347). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Library

PART A LITERATURE
Choose one of the following options:
Either:

 • Brunvoll, A. & Sannes, K. O. (Ed.) (2017). De oldkirkelige trosbekjennelsene, Den augsburgske bekjennelse (art.1-20 og art. 28), Luthers lille katekisme. I Den norske kirkes bekjennelsesskrifter = Vedkjenningsskriftene til Den norske kyrkja (p. 15-71, 110-181). Oslo: Lunde. Library

Or:

 • Mæland, J. O. (Ed.) (1985). De oldkirkelige trosbekjennelsene, Den augsburgske bekjennelse (art.1-20 og art. 28), Luthers lille katekisme. I Konkordieboken: Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter (Ny norsk oversettelse ed., p. 15-39, 53-58 , 278-295). Oslo: Lunde. Library

> PDF version for printing