Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

K1020: Bible studies and the history of Christianity

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Hanne Birgitte Sødal Tveito (Hanne.S.Tveito@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Spring
Study programme:One-year programme - One-year programme in Christianity / Religions, Beliefs and Ethics
Bachelor's degree programme - Bachelor in Youth Ministry
Bachelor's degree programme - Bachelor of Theology
Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Department:Department of Theology and Ministry
Examination support material permitted:List I

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Written school exam – New and postponed - N.B. Own rules for access.2020-08-14 14. Aug 20202020-08-02 2. Aug 2020
Start time:09:00
Duration:4 hours
Release date for results: 3. Sep 2020

General information

K1020 Bibelfag og kristendommens historie er et kjerneemne i Bachelor i Ungdom, kultur og trosopplæring, Bachelor i teologi og Profesjonsstudiet i teologi. Emnet kan inngå i Årsstudium i Kristendom/KRLE og Bachelor i religion, kultur og samfunn. Studenter på disse to programmene velger om de melder seg opp i K1020 eller RL1030 Religion og kristendommens historie.
 
K1020 består av to delemner: A. Bibelfag (5 stp) og B. Kristendommens historie (5 studiepoeng). Delemne A bygger på innføringsemnet K1010 Bibelfag, og man bør ha tatt dette før man tar K1020.
 
Delemne A Bibelfag består av to deler: Det gamle testamentet (2 stp) og Det nye testamentet (3 stp). I Det gamle testamentet skal studentene arbeide med Salmenes bok og sentrale salmer, profetlitteratur og tekster fra profeten Amos, og med utferdsfortellingen i Andre Mosebok. I Det nye testamentet skal studentene arbeide med Lukasevangeliet og utvalgte lignelser i dette evangeliet, og med Johannesevangeliet og tekster og tematikk i dette evangeliet. Delemnet skal også gi kjennskap til bibelteksters virkningshistorie og evne til å reflektere over anvendelse av bibeltekster i kirkelig sammenheng.
 
I delemne B Kristendommens historie skal studentene arbeide med kristendommens historie i Europa fra antikken og frem til 1900-tallet og norsk kirkehistorie frem til ca. 1945. Delemnet fremstiller og drøfter viktige utviklingslinjer i kristendommens historie, både når det gjelder teologi, kirkens institusjoner og ulike former for trosuttrykk (diakoni, misjon, fromhetsliv, liturgi, salmer, kunst/arkitektur). Kristendommens historie sees ikke isolert fra, men i sammenheng med det samfunnet kirken til enhver tid er en del av.

Overlapping courses

K1020 Bibelfag og kristendommens historie overlapper delvis med emnene RL1030 Religion og kristendommens historie, RL1025 Didaktikk og kristendommens historie, K1035 Kirkens tro og tradisjon og TEOL1410 Introduction to the History of Christianity. En slik faglig overlapping medfører at:
 • Studenter som har RL1030 fra før, vil få 5 poeng uttelling for K1020 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har RL1025 fra før, vil få 5 poeng uttelling for K1020 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har K1035 fra før, vil få 5 poeng uttelling for K1020 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har TEOL1410 fra før, vil få 5 poeng uttelling for K1020 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
Nærmere informasjon om studiekravene finnes i Canvas. Det er studentens ansvar at studiekravene oppfylles innen de fristene som er satt. Studenter som ikke har anledning til å følge seminarrekken i bibelfag eller som ikke er til stede tilstrekkelig antall ganger, kan oppfylle et alternativt studiekrav: faglig oppgave. Når du melder deg opp i emnet i Studentweb, må du krysse av for om du planlegger å følge seminarundervisningen.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke opp et eksamensforsøk på emnet, må de aktivt trekke sin oppmelding/vurderingsmelding i Studentweb innen trekkfristen 1. mai.
Studiekrav for studenter på alle studieprogram utenom Profesjonsstudiet i teologi:
 • ha godkjent fremmøte (6 av 8 dobbelttimer) i bibelfagseminar. Studenter som ikke har anledning til å følge seminarrekken eller som ikke er til stede tilstrekkelig antall seminarsamlinger, kan oppfylle studiekravet ved å få godkjent en faglig oppgave (2000-2500 ord), levert innen en fastsatt frist
 • bestå en kortprøve (1 time) knyttet til delemne B Kristendommens historie. Prøven vurderes til «Bestått» eller «Ikke bestått». Ved «Ikke bestått» har studenten anledning til ett forsøk til
 • delta i elektronisk evaluering av emnet eller programmet dersom det skal evalueres formelt dette semesteret
For studenter på Profesjonsstudiet i teologi:
 • ha godkjent fremmøte (6 av 8 dobbelttimer) i seminar i bibelfag. Studenter som ikke har anledning til å følge seminarrekken eller som ikke er til stede tilstrekkelig antall seminarsamlinger, kan oppfylle studiekravet ved å få godkjent en faglig oppgave (2000-2500 ord), levert innen en fastsatt frist
 • bestå en kortprøve (1 time) knyttet til delemne B Kristendommens historie. Prøven vurderes til «Bestått» eller «Ikke bestått». Ved «Ikke bestått» har studenten anledning til ett forsøk til
 • delta på profesjonsrettet undervisningsopplegg
 • delta i elektronisk evaluering av emnet eller programmet dersom det skal evalueres elektronisk dette semesteret

Final assessment

Emnet K1020 har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. Kandidaten skal besvare minst to oppgaver. Oppgavene man kan velge mellom, kan være hentet fra samme delemne. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamenen.

Course objective and content

DELEMNE A: BIBELFAG (5 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om utferdsfortellingen i Andre Mosebok
 • god kunnskap om Salmenes bok og ulike typer salmer
 • kjennskap til profeti og profetlitteratur i Den gamle Orienten, i Det gamle testamentet og i Qumran
 • god kunnskap om Amosboken og sentral tematikk i denne boken
 • kjennskap til GT-teksters virkningshistorie i senere bibellitteratur og i vestlig teologi og fromhetsliv
 • god kunnskap om Lukasevangeliet og sentral tematikk i dette evangeliet
 • kjennskap til spørsmål knyttet til tolkning av lignelser
 • god kunnskap om Johannesevangeliet og sentral tematikk i dette evangeliet
 • kjennskap til NT-teksters virkningshistorie i vestlig teologi og fromhetsliv
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • gjennomføre en historisk orientert analyse av følgende tekster fra Det gamle testamentet: 2 Mos 1-2; Sal 8; 22; 110; Am 1,1-2,16; 5,1-27
 • gjennomføre en historisk orientert analyse av følgende tekster fra Det nye testamentet: Luk 10,25-42; 12,13-21; 15,1-32; Joh 1,1-18; 2,1-12; 4,3-26; 13,1-17 og 19,17-37
 • reflektere over bruk av bibeltekster i kristen forkynnelse og trosopplæring
DELEMNE B: KRISTENDOMMENS HISTORIE (5 STP)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kjennskap til kristendommen som kulturarv og som levende kilde for tro, moral og livstolkning gjennom tidene
 • kjennskap til viktige utviklingslinjer i kristendommen i Europa fra antikken og frem til 1900-tallet
 • kjennskap til hovedtrekk i kirkens organisering, ledelse og forhold til øvrigheten i disse periodene
 • kjennskap til hovedtrekk i kirkens teologi, sakramenter, klosterliv og fromhetsliv i disse periodene
 • kjennskap til hovedtrekk i kirkens arkitektur og kunst i disse periodene
 • kjennskap til hovedtrekk i organisering, teologi og fromhetsliv i de ulike periodene av kirkens og kristendommens historie i Norge fram til 1945
 • kjennskap til kristningen av Norge og forholdet mellom kirke og øvrighet/stat fra middelalder til 1945
 • kjennskap til reformasjonen, ortodoksien og pietismen i Danmark-Norge
 • kjennskap til hvilke konsekvenser moderniseringen av Norge på 1800-tallet fikk for kirken
 • kjennskap til kirken i Norge i møte med ulike ideologier
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • redegjøre for og drøfte et historisk forløp

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

PART A LITERATURE
 • (2011). Bibelen: Den hellige skrift: Det gamle og Det nye testamente (se emnebeskrivelsen). [Oslo]: Bibelselskapet. Library
 • (1997). Arbeidsskjema: Til bruk ved historisk orientert analyse av bibeltekster. Oslo: Menighetsfakultetet. (Check Canvas)
 • Anderson, G. (2013). 5. Interpreting the parables. I J. B. Green, J. K. Brown & N. Perrin (Ed.), Dictionary of Jesus and the Gospels (2 ed., p. 660-662). Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press. Library (Compendium)
 • Brooke, G. J. (2006). Prophecy and prophets in the Dead Sea Scrolls: Looking backwards and forwards. I M. H. Floyd & R. D. Haak (Ed.), Prophets, prophecy, and prophetic texts in Second Temple Judaism (nr. 427, p. 151-165). New York: T&T Clark. Library (Compendium)
 • Donahue, J. R. (1990). The gospel in parable: Metaphor, narrative, and theology in the Synoptic Gospels (p. 126-138, 146-162, 174-180). [Phialdelphia, Penn.]: Fortress Press. Library (Compendium)
 • Hauge, E. H. & Saxegaard, K. M. (2012). Fortell dine barn: Bibelkunnskap for trosopplærere (p. 153-166). [Oslo]: Verbum. Library (Compendium)
 • Hvalvik, R. & Stordalen, T. (1999). Den store fortellingen: Om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning (p. 107-118, 138-143, 222-245). Oslo: Det norske bibelselskap. Library
 • Kartveit, M. (Ed.) (2003). Det Gamle testamentet: Analyse av tekstar i utval (3. ed., p. 125-153, 231-235, 309-341, 369-377). Oslo: Samlaget. Library
 • Keener, C. S. (2013). 3. Johannine theology. I J. B. Green, J. K. Brown & N. Perrin (Ed.), Dictionary of Jesus and the Gospels (2 ed., p. 428-434). Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press. Library (Compendium)
 • Kysar, R. (1986). John (p. 27-34, 44-47, 61-68, 206-212, 286-293). Minneapolis, Minn.: Augsburg. Library (Compendium)
 • Lindström, F. (2000). De bibelske salmer som bibelsk teologi. I S. Pedersen (Ed.), Bibelsk teologi (p. 75-96). Århus: Aarhus Universitetsforlag. Library (Compendium)
 • Nogalski, J. (2011). The book of the Twelve: Hosea--Jonah (p. 259-271, 273-290, 313-326). Macon, GA: Smyth & Helwys Pub. Library (Compendium)
 • de Claissé-Walford, N. L. (2012). Psalms. I C. A. Newsom, S. H. Ringe & J. E. Lapsley (Ed.), Women's Bible commentary (Rev. and updated. ed., p. 221-231). Louisville, Ky: Westminster John Knox Press. Library (Compendium)

PART B LITERATURE

 • Oftestad, B. T., Schumacher, J. & Rasmussen, T. (2005). Norsk kirkehistorie (3. ed., p. 15-269). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Rasmussen, T. & Thomassen, E. (2002). Kristendommen: En historisk innføring (2. ed., p. 60-374). Oslo: Universitetsforl. Library

> PDF version for printing