Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

FIL2010: The Big Questions

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Atle Ottesen Søvik (Atle.O.Sovik@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn and spring
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor in Youth Ministry
Bachelor's degree programme - Bachelor of Theology
Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Department:Department of Theology and Ministry

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Take-home examination – New and postponed - N.B. Own rules for access.2020-08-13 13. Aug 20202020-08-02 2. Aug 2020
Hand-out date:13. Aug 2020
Time for hand-out:09:00
Submission date:13. Aug 2020
Submission deadline:09:00
Duration:8 hours
Release date for results: 3. Sep 2020
2020-12-11 11. Dec 20202020-11-01 1. Nov 2020
Hand-out date:11. Dec 2020
Time for hand-out:09:00
Submission date:11. Dec 2020
Submission deadline:17:00
Duration:8 hours
Release date for results: 7. Jan 2021

General information

De store spørsmålene: Dette emnet konsentrerer seg om grunnleggende filosofiske spørsmål om Gud og religion. Undervisningen legges opp rundt spørsmål der ulike svaralternativer i pensum skal diskuteres. En del av spørsmålene som skal diskuteres er de følgende: Hva er de beste argumenter for og mot Guds eksistens? Hva er det beste svar på det ondes problem? Taler vitenskapen mot religion? Er det rasjonelt å tro på mirakler? Kan bare én religion være sann? Er det mulig å beholde sin personlige identitet etter døden?
 
FIL2010 tilbys som nettstudium over ett semester.
 
Emnet tilbys hvert semester.

Overlapping courses

FIL2010 De store spørsmålene overlapper delvis med K5410 Systematisk teologi og TEOL5420 Etikk og religionsfilosofi, og fullstendig med FIL5010 De store spørsmålene. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har K5410 fra før, vil få 8 poeng uttelling for FIL2010 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har TEOL5420 fra før, vil få 8 poeng uttelling for FIL2010 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har FIL5010 fra før, vil få 0 poeng uttelling for FIL2010 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
Studenter som planlegger å ta flere enn to av disse overlappende emnene, bes kontakte studieveileder for en individuell beregning av studiepoeng.

Course requirements

Til eksamen skal studentene svare på ett eller flere av spørsmålene (eller likelydende) i listen over mulige eksamensspørsmål. Denne listen finnes i Canvas. Studiekravene i emnet er å lage eksamensforberedende disposisjoner eller tankekart til disse spørsmålene (på ca 1 side), som har med de viktigste nøkkelordene som bør være med dersom man får oppgaven til eksamen. Den 1. november i høstsemesteret/1. april i vårsemesteret velger emneansvarlig ut gode tankekart til alle oppgavene som legges anonymt ut i Canvas slik at alle studentene kan bruke disse til eksamensforberedelse.
 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Innen 15.september i høstsemesteret/15. februar i vårsemesteret lage disposisjon/tankekart til 8 av oppgavene, og levere disse i Canvas. Dersom man ikke overholder fristen kan man innen 1.oktober/1.mars lage disposisjon/tankekart til 10 av oppgavene og levere disse i en «for sent»-mappe i Canvas. Dersom studiekravet ikke oppfylles, får man ikke gå opp til eksamen.
 • Innen 15.oktober i høstsemesteret/15. mars i vårsemesteret lage disposisjon/tankekart til 7 nye oppgaver, og levere disse i Canvas. Dersom man ikke overholder fristen kan man innen 1.november/1.april lage disposisjon/tankekart til 10 oppgaver og levere disse i en «for sent»-mappe i Canvas. Dersom studiekravet ikke oppfylles, får man ikke gå opp til eksamen.
 • svare på spørsmål om videoer med frister som kunngjøres i canvas
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet FIL2010 har hjemmeeksamen (8 timer) som vurderingsform. Oppgaven skal besvares innenfor rammen av 1200 - 2500 ord. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av skriftlig eksamen.
For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap til ulike posisjoner som kritiserer eller forsvarer tankeinnholdet i (kristen) religion.
 • kunnskap om metodiske problemstillinger i forbindelse med drøfting av religionsfilosofiske spørsmål.
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • skrive en faglig oppgave ved hjelp av relevante kilder, som det henvises til på en standardisert måte.
 • drøfte sentrale problemstillinger innenfor religionsfilosofi og metafysikk.

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

LITERATURE
 • Gregersen, N. H. (1988). Teologi og kultur: Protestantismen mellem isolation og assimilation i det 19. og 20. århundrede (p. 227-239). Århus: Aarhus Universitetsforlag. Library (Compendium)
 • Peterson, M. L. .. a. (2013). Reason & religious belief: An introduction to the philosophy of religion (5. ed.). New York: Oxford University Press. Library
 • Søvik, A. O. & Davidsen, B. A. (2013). Eksisterer Gud?: En drøfting av argumenter for og mot. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Library

> PDF version for printing