Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

EX1025: Examen facultatum, Social Sciences

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Andreas Holmedahl Hvidsten (Andreas.H.Hvidsten@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Department:Department of Education, Religion and Society
Examination support material permitted:None

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Written school exam2021-12-13 13. Dec 20212021-11-01 1. Nov 2021
Start time:09:00
Duration:4 hours
Release date for results: 7. Jan 2022

General information

Emnet er et kjerneemne i bachelorprogrammet Religion, kultur og samfunn. 
Emnet består av to delemner: A. Kritisk tenkning (3 stp), og B. Samfunnsfagenes historie og grunnlagsproblemer (7 stp). 
 
DELEMNE A: KRITISK TENKNING (3 STP)
Dette delemnet tar først og fremst sikte på å øke studentenes kompetanse når det gjelder kommunikasjon og argumentasjon. Slik kompetanse er et sentralt element i all akademisk dannelse. Samlet sett er målet at studentene øker sin kompetanse når det gjelder kritisk tenkning og forståelse av vitenskapelig rasjonalitet og vitenskapelige arbeidsmåter. 
 
DELEMNE B: SAMFUNNSFAGENES HISTORIE OG GRUNNLAGSPROBLEMER (7 STP)
Dette delemnet tar sikte på å presentere samfunnsfagenes egenart og mangfold. Det skjer ved at man studerer samfunnsfagenes idéhistorie og vitenskapelige grunnlag. Det legges vekt på å plassere samfunnsfagene i en større sosial sammenheng - dets plass og rolle i universitetene, yrkeslivet og samfunnet generelt. I tillegg belyses forholdet mellom deskriptiv og normativ argumentasjon om samfunnet, samt forsknings- og profesjonsetikk for samfunnsvitere. 
 
Undervisningen i faget foregår i forelesninger og seminargrupper.
 
Anbefalte forkunnskaper: Det anbefales at studentene har fullført årsstudiet i samfunnsfag eller årsstudiet i interkulturell kommunikasjon før de tar EX1025.

Overlapping courses

 EX1025 Examen facultatum, samfunnsfaglig variant overlapper delvis med EX1020 Examen facultatum og fullstendig med EX1022 Examen facultatum: Critical Thinking and Academic Writing. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har EX1020 fra før, vil få 7 poeng uttelling for EX1025 på karakterutskriften eller vitnemålet
 • Studenter som har EX1022 fra før, vil få 0 poeng uttelling for EX1025 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Course requirements

For at skriftlig eksamen skal kunne gjennomføres, må studenten innen fastsatte frister oppfylle følgende studiekrav:
 • ha godkjent frammøte (minst 75 %) i undervisningen i både delemne A og delemne B
 • få godkjent en individuell skriftlig oppgave (1200-1500 ord)
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet EX1025 har 4-timers eksamen som avsluttende vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamenen.

Course objective and content

Delemne A: Kritisk tenkning
KUNNSKAP
Studentene har: 
 • kunnskap om vilkår for klarhet og presisjon ved produksjon av tekster og ved annen kommunikasjon
 • kunnskap om argumentasjonstyper og begrunnelsesmåter
 • kunnskap om definisjonsmåter og utsagnstyper
 • kunnskap om ulike logiske slutningsformer
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • reflektere over forholdet mellom kommunikasjon og forståelse
 • argumentere på en saklig og presis måte
 • reflektere over forholdet mellom språk og sannhet
 • anvende hypotetisk-deduktiv metode
 
 
Delemne B: Samfunnsfagenes historie og grunnlagsproblemer
KUNNSKAP
Studentene har: 
 • kunnskap om sentrale vitenskapsfilosofiske posisjoner og problemstillinger i moderne og postmoderne vitenskapsfilosofi
 • kunnskap om samfunnsfagenes egenart og mangfold
 • kunnskap om samfunnsfagenes framvekst i Europa og Norge
 • kunnskap om ulike samfunnsvitenskapelige argumentasjonstyper og forklaringsmåter.
 • kunnskap om forsknings- og profesjonsetiske utfordringer i samfunnsfagene
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte hva vitenskapelig rasjonalitet og vitenskapelige arbeidsmåter innebærer, bl.a. med utgangspunkt i tradisjoner og retninger i moderne vitenskapsfilosofi
 • anvende sin kunnskap om samfunnsfagenes egenart til å drøfte samfunnsfagenes karakter av å være vitenskap
 • reflektere over ulike samfunnsvitenskapelige argumentasjonstyper og forklaringsmåter
 • reflektere over forholdet mellom samfunnsfagene og samfunnet
 • drøfte forsknings- og profesjonsetiske utfordringer i samfunnsfagene

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

PART A LITERATURE
 • Hughes, W. & Lavery, J. (2015). Critical thinking: An introduction to the basic skills (7th ed., p. 1-252, 291-308). Broadview Press. Library
 • Snævarr, S. (2017). Vitenskapsfilosofi for humaniora: En kritisk innføring (p. 11-50, 74-134, 147-228, 249-292). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Library

PART B LITERATURE

 • Balsvik, E. & Solli, S. M. (Ed.) (2017). Introduksjon til samfunnsvitenskapene (3. ed., Vol. 1). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Balsvik, E. & Solli, S. M. (Ed.) (2018). Introduksjon til samfunnsvitenskapene (3. ed., Vol. 2, p. 99-164, 187-231, 255-307). Oslo: Universitetsforl. Library

> PDF version for printing