Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

EX1020: Examen facultatum

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:John Wayne Kaufman (John.W.Kaufman@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor in Youth Ministry
Bachelor's degree programme - Bachelor of Theology
Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Master's degree (5 years) - Professional Degree in Methodist Theology and Ministry
Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Department:Department of Theology and Ministry
Examination support material permitted:None

General information

Emnet er et kjerneemne i bachelorprogrammet Religion, kultur og samfunn, Ungdom, kultur og tro, samt Profesjonsstudiet i teologi. Emnet består av to delemner: A. Kritisk tenkning (5 stp), og B. Teologi som vitenskapelig fag (5 stp). 
 
DELEMNE A: KRITISK TENKNING (5 STP)
Dette delemnet tar først og fremst sikte på å øke studentenes kompetanse når det gjelder kommunikasjon og argumentasjon. Slik kompetanse er et sentralt element i all akademisk dannelse. Samlet sett er målet at studentene øker sin kompetanse når det gjelder kritisk tenkning og forståelse av vitenskapelig rasjonalitet og vitenskapelige arbeidsmåter.
 
DELEMNE B: TEOLOGI SOM VITENSKAPELIG FAG (5 STP)
Delemne B tar sikte på å presentere teologifaget med tanke både på teologistudiet og studiet av kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (K-RLE). Det skjer ved at man studerer særlige viktige eksempler og temaer som vil kunne vise hvordan teologi er blitt forstått og faglig profilert i bestemte historiske situasjoner. Delemne B skal bidra til å binde kunnskapen man får ved exphil-studiet sammen med teologifaget. Visse temaer har spilt en viktig rolle i teologihistorien, for eksempel forholdet mellom fornuft og åpenbaring slik den ytrer seg i møtet mellom naturvitenskap og kristen tro. Spørsmålet var hvordan man skulle forklare og fortolke den ytre naturvirkeligheten. Et annet viktig tema er forholdet mellom teologi og historie. Kristendommen er en historisk religion på to måter: Den ser historien i et frelseshistorisk perspektiv, og åpenbaringen av Gud er knyttet til historiske hendelser. Den kristne teologien fikk en vanskelig utfordring i møte med den historiske vitenskapen og ble konfrontert med et historiesyn som utelukket Gud og den åpenbarte meningen med historien. I delemne B gis også en innføring i prinsipper for bibeltolkning og teologi som basis for kirkelig profesjonsutøvelse.
 
Undervisningen i faget foregår i forelesninger og seminargrupper.

Overlapping courses

EX1020 Examen facultatum overlapper delvis med EX1025 Examen facultatum: samfunnsfaglig variant og fullstendig med EX1022 Examen facultatum: Critical Thinking and Academic Writing. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har EX1025 fra før, vil få 5 poeng uttelling for EX1020 på karakterutskriften eller vitnemålet
 • Studenter som har EX1022 fra før, vil få 0 poeng uttelling for EX1020 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • ha godkjent frammøte (minst 75 %) i undervisningen i både delemne A og delemne B
 • få godkjent en individuell skriftlig oppgave (1200-1500 ord) levert innen en fastsatt frist
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.  
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

For vårsemesteret 2021 gjelder følgende vurderingsform:
Emnet har åtte timers hjemmeeksamen (1200-2500 ord) som avsluttende vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen. 
For andre semestre gjelder følgende vurderingsform:Emnet EX1020 har 4-timers skriftlig klausureksamen som avsluttende vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamenen.

Course objective and content

Delemne A: Kritisk tenkning
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om vilkår for klarhet og presisjon ved produksjon av tekster og ved annen kommunikasjon
 • kunnskap om argumentasjonstyper og begrunnelsesmåter.
 • kunnskap om definisjonsmåter og utsagnstyper.
 • kunnskap om sentrale vitenskapsfilosofiske posisjoner og problemstillinger i moderne og postmoderne vitenskapsfilosofi.
 • kunnskap om ulike logiske slutningsformer.
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • reflektere over forholdet mellom kommunikasjon og forståelse.
 • argumentere på en saklig og presis måte.
 • reflektere over forholdet mellom språk og sannhet.
 • drøfte hva vitenskapelig rasjonalitet og vitenskapelige arbeidsmåter innebærer, bl.a. med utgangspunkt i tradisjoner og skoler i moderne vitenskapsfilosofi.
 • anvende hypotetisk-deduktiv metode.
 
Delemne B: Teologi som vitenskapelig fag
 
KUNNSKAP
Studentene har:
 • god kunnskap om ulike historiske og dagsaktuelle tolkninger av begrepet teologi.
 • kunnskap om ulike forståelser av forholdet mellom teologi, naturvitenskap og andre humanvitenskaper.
 • kunnskap om hvordan ulike filosofiske forutsetninger former det teologiske arbeidet.
 • kunnskap om teologiens kontekstuelle karakter.
 • kunnskap om de ulike teologiske disiplinenes metodiske egenart.
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte hvorvidt teologi bør forstås som en vitenskapelig virksomhet.
 • anvende sin kunnskap om teologifagets egenart og utfordringer til å drøfte forholdet mellom teologifaget, naturvitenskap og andre humanvitenskaper.
 • reflektere over muligheter og utfordringer som følger av teologiens kontekstuelle karakter.
 • reflektere over på hvilken måte fortiden kan ha normativ status i teologifaget.

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

PART A LITERATURE
 • Hughes, W. & Lavery, J. (2015). Critical thinking: An introduction to the basic skills (7th ed., p. 1-252, 291-308). Broadview Press. Library
 • Snævarr, S. (2017). Vitenskapsfilosofi for humaniora: En kritisk innføring (p. 11-50, 74-134, 147-228, 249-292). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Library

PART B LITERATURE

 • Christie, A. (2007). Who do you say I am?: Answers from the pews. Journal of adult theological education, 4(2), p. 181-194. Library (Compendium).
 • Greene, C. (2000). In the arms of the angels: Biblical interpretation, christology and the philosophy of history. I C. Bartholomew, C. Greene & K. Möller (Ed.), Renewing biblical interpretation (p. 198-239). Carlisle: Paternoster Press. Library (Compendium)
 • Harbsmeier, E. & Raun Iversen, H. (1995). Praktisk teologi (p. 11-17, 21-28). Frederiksberg: Anis. Library (Compendium)
 • Hays, R. (2011). Knowing Jesus: Story, history and the question of truth. I N. Perrin & R. B. Hays (Ed.), Jesus, Paul, and the people of God: A theological dialogue with N.T. Wright (p. 41-61). London: SPCK. Library (Compendium)
 • Henriksen, J.-O. (2007). Teologi i dag: Samvittighet og selvkritikk. Bergen: Fagbokforl. Library
 • Jasper, D. (2004). A short introduction to hermeneutics (p. 99-130). Louisville, Ky: Westminster John Knox Press. Library
 • Kjeldstadli, K. (1999). Fortida er ikke hva den en gang var: En innføring i historiefaget (2. ed., p. 15-49). Oslo: Universitetsforlaget. Library (Compendium)
 • McGrath, A. E. (2010). Science and religion: An new introduction (2 ed., p. 9-16, 45-50, 110-127). Malden, Mass.: Wiley-Blackwell. Library
 • Plantinga, R. J., Thompson, T. R. & Lundberg, M. D. (2010). An introduction to Christian theology (p. 3-45). Cambridge: Cambridge University Press. Library (Compendium)
 • Sandmo, E. (2015). Tid for historie: En bok om historiske spørsmål (p. 177-208). Oslo: Universitetsforl. Library (Compendium)
 • Ward, G. (2012). Theology and Postmodernism: Is It All Over?. Journal of the American Academy of Religion, 80(2), p. 466-484. Library. Hentet fra www.jstor.org
 • Williams, R. (2007). The Bible today: Reading and hearing. Hentet fra aoc2013.brix.fatbeehive.com
 • Wright, N. T. (2011). N.T. Wright's response. I N. Perrin & R. B. Hays (Ed.), Jesus, Paul, and the people of God: A theological dialogue with N.T. Wright (p. 62-65). London: SPCK. Library (Compendium)

> PDF version for printing