Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

DIA5250

Time schedule | PDF-version for print

General information | Course requirements | Final assessment | Course objective and content 


Person responsible for the course:Grete Karen Framgarden (grete.framgarden@vid.no)
Credit points (ECTS):5
Start of studies:Autumn
Study programme:Master's degree (2 years) - Master in Diaconia
Department:Department of Theology and Ministry

General information

I dette emnet skal studenten ha mulighet til å fordype seg i et selvvalgt praksisområde innenfor et diakonalt praksisområde. Emnet består av fire ukers praksis (der hver praksisuke er på 30 timer), samt arbeid med læringsmål for praksisperioden og deltagelse med et muntlig faglig innlegg på et praksisseminar etter endt praksis. Studenten vil bli utfordret gjennom observasjon, samtale, refleksjon og veiledning, men også gjennom praktisk handling; selvstendige oppgaver og støtte- /assistent-funksjoner.
Praksis kan være innenfor:
 • en menighet, der studenten skal fordype seg i et spesifikt område
 • internasjonal diakoni eller misjon utenfor landets grenser
 • en diakonal institusjon eller organisasjon
 • orsk kirke i utlandet (Sjømannskirken)
 • like offentlige eller private institusjoner, som f.eks. sykehus/sykehjem med prest/diakon som veileder
Overlappende emner:
DIA5250 Fordypningspraksis overlapper med MADIA 522 Praksisstudier og DIA5220 Sjelesorg og fordypningspraksis. Studenter som har MADIA 522 eller DIA5220 fra før, vil ikke få uttelling i studiepoeng for DIA5250 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • levere og få godkjent målsettinger for praksisperioden innen en fastsatt frist (Målsettingene skal drøftes med praksisveileder i begynnelsen, underveis og ved slutten av perioden.)
 • gjennomføre og få bestått praksis
 • delta på praksisseminar med et muntlig framlegg knyttet til en problemstilling fra praksis der studie- og annen relevant faglitteratur brukes
 • levere og få godkjent evalueringsrapport fra praksis, innen en fastsatt frist
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
Studenter som ikke oppfyller studiekravene innen fastsatte frister, kan ikke få avsluttende vurdering i emnet.
Studenten har som hovedregel rett til å melde seg til vurdering i emnet tre ganger. For at ikke vurderingsmeldingen skal regnes som ett forsøk i henhold til denne regelen, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet DIA5250 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått» / «ikke bestått».

Course objective and content

KUNNSKAPER
Studentene har
 • tilegnet seg god kunnskap om diakoniens kontekst og metoder der studenten har praksis,
 • fått et realistisk bilde av egen styrke og utfordringer i møte med enkeltmennesker, medarbeidere og samarbeidsrelasjoner
 • utviklet en dypere teoretisk forståelse, som følge av refleksjon over erfaringer fra praksis
 
FERDIGHETER
Studenten kan
 • ta imot veiledning for å utvikle evnen til ny innsikt og personlig utvikling og justere egen faglig utøvelse i tråd med tilbakemeldinger som gis
 • knytte diakoniteori og diakonal praksis sammen, og utøve en diakonifaglig bevissthet og modenhet
 • arbeide med integrering av egen tro/eget livssyn og profesjon med tanke på framtidig tjeneste

> PDF version for printing