Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

DIA5210

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Leni Mjåland (Leni.Mjaland@mf.no)
Credit points (ECTS):15
Start of studies:Spring
Study programme:Master's degree (2 years) - Master in Diaconia
Department:Department of Theology and Ministry

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
New and postponed - N.B. Own rules for access.2020-08-17 17. Aug 20202020-08-02 2. Aug 2020
Hand-out date:10. Aug 2020
Time for hand-out:09:00
Submission date:17. Aug 2020
Submission deadline:12:00
Duration:1 weeks
Release date for results: 7. Sep 2020

General information

Emnet viderefører den tverrfaglige forståelsen av diakonifaget som MADIA 456 Diakonivitenskap I: Vitenskapsteori og metode legger til grunn, men nå med fokus på teologiens plass i den tverrfaglige samtalen. DIA5210 fokuserer på hvordan kirkens diakonale oppdrag kan og bør begrunnes, og på sentrale diakonale perspektiver i bibelfag og systematisk teologi. Emnet gir en innføring i hovedtrekk i den kristne troslæra, og i hva som kjennetegner teologifaget som et samtidsteologisk prosjekt. Det blir også gitt en innføring i grunnleggende ferdigheter knyttet til liturgi og trosformidling i en diakonal kontekst.
Emnet er delt inn i tre delemner: A. Teologi i dag (4 stp), B. Diakoniens teologi (5 stp) og C. Sentrale diakonale perspektiver (6 stp).
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Master i diakoni.
 
Arbeidsform og organisering:
Forelesninger, praktisk-diakonale verksteder, ekskursjon, seminarundervisning og gruppearbeid
 
Forkunnskaper:
Det anbefales at studenten har avlagt eksamen i MADIA 456 Diakonivitenskap I: Vitenskapsteori og metode eller tilsvarende.

Overlapping courses

DIA5210 Diakonivitenskap II: Teologiske perspektiver overlapper delvis med DIA5110 Diakoniens bibelske og teologiske grunnlag. Studenter som har DIA5110 fra før, vil få 5 studiepoeng uttelling for for DIA5210 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • få godkjent deltagelse i to praktisk-diakonale verksteder
 • få godkjent frammøte (75%) i øvrig undervisning
 • få godkjent en drøftingsoppgave
 • få godkjent prosjektbeskrivelse til masteroppgave
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet DIA5210 har hjemmeeksamen (en uke, 2800 - 4000 ord) som vurderingsform.
For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Course objective and content

DELEMNE A. TEOLOGI I DAG (4 stp)
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • inngående kunnskap om diakonivitenskapens tverrfaglige karakter, og om teologiens plass i den tverrfaglige samtalen
 • inngående kunnskap om punkter i den kristne troslæra som er relevant for tolkningen av diakonal praksis, med vekt på luthersk teologi
 • avansert kunnskap om teologi som et kontekstuelt og samtidsteologisk prosjekt, og om prinsipper for bibelbruk og bibeltolkning
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • analysere og forholde seg kritisk til hvordan sentrale sider ved kristen tro er relevant for utøvelsen av diakoni
 • analysere hvordan erfaringer av utsatthet og sårbarhet kan være produktive i teologisk tolkningsarbeid
 
 
DELEMNE B. DIAKONIENS TEOLOGI (5 stp)
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • avansert kunnskap om ulike teologiske begrunnelser for diakoni
 • inngående kunnskap om lutherske og økumeniske tilnærminger til diakontjenesten, historisk og aktuelt
 • inngående kunnskap om diakoniens historie, med særlig fokus på institusjonsdiakonien
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • analysere og drøfte ulike teologiske tilnærminger til utøvelsen av diakoni
 • anvende relevante teologiske faguttrykk og begreper i fortolkningen av diakonal praksis
 
 
DELEMNE C. SENTRALE DIAKONALE PERSPEKTIV (6 stp)
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • inngående kunnskap om sentrale diakonale tema som nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet
 • inngående kunnskap om samspillet mellom bibeltekst, tradisjon og kontekst i den teologiske fortolkningen av diakonal praksis
 • avansert kunnskap om diakonens liturgiske oppgaver
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte sammenhengen mellom aktuelle sosiale utfordringer og sentrale teologiske tema
 • analysere utvalgte bibelske tekster med tanke på deres relevans for tolkningen av diakonal praksis
 • anvende innsikter knyttet til kirkens rolle som samfunnsaktør i det offentlige rom
 • utføre relevante liturgiske handlinger

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

PART A LITERATURE
 • (2006). Felleserklæring om rettferdiggjørelseslæren (p. 7-17). Oslo: Mellomkirkelig råd.. Hentet fra kirken.no
 • Aschim, A. (2011). Bibelen -kristendommens hellige skrift. I J. Braarvig & Å. Justnes (Ed.), Hellige skrifter i verdensreligionene (p. 58-86). Kristiansand: Høyskoleforl. Library (Compendium)
 • Hegstad, H. (2015). Gud, verden og håpet: Innføring i kristen dogmatikk (p. 13-96, 128-235). Oslo: Luther forlag. Library
 • McGrath, A. E. (2017). Christian theology: An introduction (6th. ed., p. 405-425). Hoboken: John Wiley & Sons. Library (Compendium). Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Mæland, J. O. (Ed.) (1985). De oldkirkelige trosbekjennelsene, Den augsburgske bekjennelse (art.1-20 og art. 28), Luthers lille katekisme. I Konkordieboken: Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter (Ny norsk oversettelse ed., p. 15-39, 53-58 , 278-295). Oslo: Lunde. Library
 • Nordstokke, K. (2014). The study of diakonia as an academic discipline. I S. Dietrich (Ed.), Diakonia as Christian social practice: An introduction (p. 46-61). Oxford: Regnum. Library (Compendium). Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Ringe, S. H. (2012). When women interpret the Bible. I C. A. Newsom, S. H. Ringe & J. E. Lapsley (Ed.), Women's Bible commentary (Revised and Expanded ed., p. 1-9). Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press. Library (Compendium)
 • Solevåg, A. R. (2013). Et skeivt blikk på den merkede kroppen: Perspektiver fra funksjonshemmingsstudier og skeiv teori. I G. Buch-Hansen, M. B. Kartzow & A. R. Solevåg (Ed.), Metodemangfold og Det nye testamentet: I fotsporene til den etiopiske evnukken (p. 125-143). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Library (Compendium)
 • Solevåg, A. R. (2017). "Hysterical Women?": Gender and Disability in Early Christian Narrative. I C. Laes (Ed.), Disability in antiquity (p. 315-327). London: Routledge. Library (Compendium)
 • Stålsett, S. J. (2008). Frigjøringsteologi. I S. J. Kristiansen & S. Rise (Ed.), Moderne teologi: Tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer (p. 584-598). Kristiansand: Høyskoleforl. Library (Compendium)

PART B LITERATURE

 • Aadland, E. (2009). Det godes fiende. I K. I. Johannessen, K. Jordheim & K. K. Korslien (Ed.), Diakoni: En kritisk lesebok (p. 159-166). Trondheim: Tapir akademisk forl. Library
 • Agrell, G. (2008). Bibelen och diakoni - motivering och exempel. I E. Blennberger & M. J. Hansson (Ed.), Diakoni: Tolkning, historik, praktik (p. 65-88). Stockholm: Verbum. Library
 • Blennberger, E. (2008). Diakoni, etik och ideologi. I E. Blennberger & M. J. Hansson (Ed.), Diakoni: Tolkning, historik, praktik (p. 89-117). Stockholm: Verbum. Library
 • Dietrich, S. (2014). Reflections on core aspects of diaconal theory. I S. Dietrich (Ed.), Diakonia as Christian social practice: An introduction (p. 13-27). Oxford: Regnum. Library. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Dietrich, S. (2009). Diakontjenesten i Den norske kirke i et økumenisk perspektiv. I K. I. Johannessen, K. Jordheim & K. K. Korslien (Ed.), Diakoni: En kritisk lesebok (p. 45-65). Trondheim: Tapir akademisk forl. Library
 • Dietrich, S., Nordstokke, K. & Korslien, K. K. (Ed.) (2011). Diakonen - kall og profesjon (p. 53-152). Trondheim: Tapir akademisk. Library
 • Edgardh, N. (2019). Diakonins kyrka: Teologi, kön och omsorgens utmattning (p. 125-266). Stockholm: Verbum AB. Library
 • Fazihashemi, M. (2017). Faith-based welfare practice: Reflections from the perspective of islamic theology. Diaconia - journal for the study of christian social practice, 8, p. 119-137. Library. Hentet fra www.vr-elibrary.de
 • Ham, C. E. (2014). Empowering diakonia: A perspective from the World Council of Churches. I S. Dietrich (Ed.), Diakonia as Christian social practice: An introduction (p. 107-120). Oxford: Regnum. Library. Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Hansson, M. J. (2008). Diakoni - teologisk reflexion. I E. Blennberger & M. J. Hansson (Ed.), Diakoni: Tolkning, historik, praktik (p. 29-64). Stockholm: Verbum. Library
 • Jordheim, K. (2009). Plan for diakoni i Den norske kirke: En presentasjon. I K. I. Johannessen, K. Jordheim & K. K. Korslien (Ed.), Diakoni: En kritisk lesebok (p. 13-28). Trondheim: Tapir akademisk forl. Library
 • Lid, I. M. (2017). Livets mangfold som gave og oppgave. I S. A. Christoffersen, S. Holte, R. Jensen & M. T. Mjaaland (Ed.), Skapelsesnåde: Festskrift til Svein Aage Christoffersen (p. 145-162). Oslo: Novus forl. Library (Compendium)

PART C LITERATURE

 • Baasland, E. (2007). Økologiske utfordringerog bibelske perspektiver. I T. S. Tomren & B. Mæland (Ed.), Økoteologi: Kontekstuelle perspektiver på miljø og teologi (p. 29-52). Trondheim: Tapir akademisk forl. Library (Compendium)
 • Carvalhaes, C., Galbreath, P. & Walton, J. R. (2018). What's worship got to do with it?: Interpreting life liturgically (p. 5-16, 19-31). Eugene, Oregon: Cascade Books. Library (Compendium)
 • Donahue, J. R. (1990). The gospel in parable: Metaphor, narrative, and theology in the Synoptic Gospels (p. 128-138). [Phialdelphia, Penn.]: Fortress Press. Library (Compendium)
 • Fagermoen, T. (2016). Et valg mellom visjoner?: En analyse av ulike kirkesyn i kirkevalgkampen 2015. Tidsskrift for praktisk teologi: Tilleggshefte til Luthersk kirketidende, 33(1), p. 4-16. Library (Compendium).
 • Fretheim, K. (2013). Dimensions of diaconia: The public, political and prophetic. Diaconia - journal for the study of christian social practice, 4(1), p. 67-80. Library (Compendium).
 • Hafstad, K. (2017). Det fremmede: Blikk på tiggere, migranter og religiøse spenninger. I I. M. Lid & T. Wyller (Ed.), Rom og etikk: Fortellinger om ambivalens (p. 149-165). Cappelen Damm Akademisk.. Hentet fra press.nordicopenaccess.no
 • Hansen, K. M. (2001). Den barmhjertige samaritan - førstehjelp ved veikanten. I H. Nordahl & A.-B. A. Breder (Ed.), Barmhjertighet og rettferdighet (p. 13-38). [Oslo]: Verbum. Library (Compendium)
 • Haugen, H. M. (2009). Vern om skaperverket. I K. I. Johannessen, K. Jordheim & K. K. Korslien (Ed.), Diakoni: En kritisk lesebok (p. 103-118). Trondheim: Tapir akademisk forl. Library
 • Horrell, D. G. (2011). Ecological ethics. I J. B. Green, J. E. Lapsley, R. Miles & A. Verhey (Ed.), Dictionary of scripture and ethics (p. 255-260). Grand Rapids, Mich: Baker Academic. Library (Compendium)
 • Johnsen, T. (2007). Teologi fra livets sirkel: Økologiske refleksjoner med utgangspunkt i samisk joikepoesi og indiansk filosofi. I T. S. Tomren & B. Mæland (Ed.), Økoteologi: Kontekstuelle perspektiver på miljø og teologi (p. 211-227). Trondheim: Tapir akademisk forl. Library (Compendium)
 • Kysar, R. (1986). John (p. 206-212). Minneapolis, Minn.: Augsburg. Library (Compendium)
 • Lid, I. M. & Wyller, T. (Ed.) (2017). Rom, etikk og livsverden. I Rom og etikk: Fortellinger om ambivalens (p. 11-18). Cappelen Damm Akademisk.. Hentet fra press.nordicopenaccess.no
 • Lid, I. M. & Wyller, T. (Ed.) (2017). Fra heterotopi til medborgerskap. I Rom og etikk: Fortellinger om ambivalens (p. 195-204). Cappelen Damm Akademisk.. Hentet fra press.nordicopenaccess.no
 • Modéus, M. (2007). Menneskelig gudstjeneste: Om gudstjenesten som relation og ritual (p. 71-82, 128-158). København: Alfa. Library (Compendium)
 • Opsahl, C. P. (2019). -"om du fortsetter å bryte det": Nattverdsfeiring ved Bymisjonssenteret Tøyenkirken. St. Sunniva: Tidsskrift for feministisk teologi, 27(1), p. 13-19. Library.
 • Pohl, C. (2011). Hospitality. I J. B. Green, J. E. Lapsley, R. Miles & A. Verhey (Ed.), Dictionary of scripture and ethics (p. 378-381). Grand Rapids, Mich: Baker Academic. Library (Compendium)
 • Powell, M. A. (2013). Table fellowship. I J. B. Green, J. K. Brown & N. Perrin (Ed.), Dictionary of Jesus and the Gospels (2 ed., p. 925-931). Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press. Library (Compendium)
 • Sobrino, J. (1994). The principle of mercy: Taking the crucified people from the cross (p. 15-26). Maryknoll, N.Y: Orbis Books. Library (Compendium)
 • Solevåg, A. R. (2016). No nuts? No problem!: Disability, stigma and the baptized eunuch in Acts 8: 26-40. Biblical interpretation, 24(1), p. 81-99. Hentet fra doi.org
 • Stålsett, S. J. (2017). Flukten som teologisk sted: Om prekær migrasjonserfaring, diakoni og teologisk produksjon. Tidsskrift for praktisk teologi: Tilleggshefte til Luthersk kirketidende, 34(1), p. 4-12. Library (Compendium).
 • Thomassen, M. & Lomheim, S. (2013). Når dere ber: Om liturgisk språk og utforming av bønner til gudstjenesten (p. 31-40, 71-81). [Oslo]: Verbum. Library (Compendium)
 • Tønnessen, A. V. (2011). Kirken og samfunnet. I S. Dietrich, T. S. Dokka & H. Hegstad (Ed.), Kirke nå: Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke (p. 191-208). Trondheim: Tapir akademisk forl. Library (Compendium)
 • Witherington, B. (1995). Conflict and community in Corinth: A socio-rhetorical commentary on 1 and 2 Corinthians (p. 253-263). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Library (Compendium)
 • Wyller, T. (2017). Gjestfrihet og rettferdighet: Teologi og etikk i møte med flyktninger og migranter. Kirke og Kultur, 121(3). Library. Hentet fra www.idunn.no

> PDF version for printing