Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

AVH5070: Master's Thesis

Time schedule | PDF-version for print

General information | Course requirements | Final assessment | Course objective and content 


Person responsible for the course:Astrid Sandsmark (Astrid.Sandsmark@mf.no)
Credit points (ECTS):30
Start of studies:Autumn and spring
Study programme:Master's degree (2 years) - Master in Diaconia
Department:Department of Theology and Ministry

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
2020-11-16 16. Nov 20202020-09-15 15. Sep 2020

General information

Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid med relevans for fagområdet diakoni. Arbeidet med oppgaven skal styrke studentens faglige grunnlag for yrkesutøvelse og gi opplæring til forskning.
En masteroppgave kan være en selvstendig undersøkelse bygd på kildemateriale, eller den kan være en vurderende analyse av andres forskning. Den kan være frittstående eller del av et større forskningsprosjekt hvor flere er engasjert. Valg og vinkling av emne skal tilpasses de overordnede målene for mastergradsstudiet. Studenten velger selv tema og spørsmålsstilling.
 
Delarbeid i et gruppebasert arbeid kan godkjennes dersom det representerer en innsats hvor den enkeltes bidrag lar seg identifisere.
 
Forkunnskapskrav: MADIA 456 Diakonivitenskap I: Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk eller MADIA 405 Metode
 
Undervisningsopplegg:
 • individuell veiledning. Noe av veiledningstiden kan organiseres som gruppeveiledning
 • masteroppgaveseminarer
 
Se for øvrig informasjon i Canvas om undervisningsopplegget for masteroppgaven gjennom hele studieløpet.

Course requirements

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
For å levere masteroppgaven til endelig vurdering må studenten
 • ha gyldig veilederkontrakt
 • bidra med et framlegg på to masteroppgaveseminarer
 • forberede og gi respons på et framlegg fra en medstudent på et masteroppgaveseminar
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Det selvstendige arbeidet skal være mellom 20.000 og 25.000 ord.
Forside, innholdsfortegnelse, referanser/litteraturliste og vedlegg/appendiks kommer i tillegg. Masteroppgaven skal inneholde et sammendrag (200-300 ord) der oppgavens problemstilling, teori, metode og konklusjoner oppsummeres.
Karakterskala: A-F
Studenter med veileder på MF leverer masteroppgaven på MF.

Course objective and content

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
 
Kunnskaper:
Kandidaten
 • har inngående kunnskap om det aktuelle området for masteroppgaven
 • kan analysere faglige problemstillinger og egne data kritisk og systematisk
 
Ferdigheter:
Kandidaten
 • kan vurdere hensiktmessig design, datainnsamlingsmetoder og analysemetoder
 • kan anvende relevante teoretiske perspektiver knyttet til masteroppgavens problemstilling
 • kjenner til og arbeider i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 
Generell kompetanse:
Kandidaten
 • behersker disiplinens regler for god henvisningsskikk og kildekritikk, samt evne til å forholde seg kritisk til statistisk materiale
 • kan bruke ulike typer vitenskapelige kunnskapskilder og spesialiserte databaser på et
avansert nivå
 • kan bidra til nytenkning i forhold til diakoniforskning og formidle resultatene fra egen forskning

> PDF version for printing