NB! There may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

RL1015: History, world views and education

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Hanne Birgitte Sødal Tveito (Hanne.S.Tveito@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn
Study programme:One-year programme - One-year programme in Christianity / Religions, Beliefs and Ethics
Bachelor's degree programme - Bachelor in Youth Ministry
Bachelor's degree programme - Bachelor of Theology
Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Master's degree (5 years) - KRLE/Religion and Ethics and Social Sciences
Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Programme of professional study - Professional Degree in Methodist Theology and Ministry
Department:Department of Education, Religion and Society
Examination support material permitted:None

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeExamination date / Written assignment deadlineWithdrawal deadline 1
Written exam2019-12-09 9. Dec 20192019-11-01 1. Nov 2019
Start time:09:00
Duration:6 hours
Release date for results: 3. Jan 2020

General information

RL1015 består av tre delemner, knyttet til ulike fagområder: A. Verdenshistorie: Den antikke verden (3 stp), B. Livssynskunnskap (4 stp), og C. Pedagogiske grunnlagsspørsmål (3 stp).
 
Delemne A Verdenshistorie: Den antikke verden (3 stp) gir en innføring i verdenshistorien, fra sivilisasjonenes tilblivelse frem til islams tilblivelse på 600-tallet e.Kr. Delemnet legger vekt på overblikk og lange linjer og tegner opp den historiske konteksten som de store religionene ble til i.
 
Delemne B Livssynskunnskap (4 stp) arbeider med ulike livssyn i et historisk og aktuelt perspektiv. De enkelte livssyn behandles både ut fra egen selvforståelse og med et faglig utenfrablikk. Delemnet inkluderer en drøfting av forholdet mellom de faglige begrepene livssyn, religion og ideologi. Det tar også opp spørsmål knyttet til religions- og livssynsmangfoldet i dagens norske samfunn.
 
Delemne C. Pedagogiske grunnlagsspørsmål (3 stp) gir en introduksjon til pedagogikk som vitenskap og grunnleggende sider ved pedagogikkfaget. Det skal gi kunnskap om sentrale spørsmål om læring og kunnskap, særlig knyttet til læringsteori. Forholdet mellom teori og praksis blir tematisert. Delemnet drøfter spesielt relevansen av sosiokulturell læringsteori for undervisning i skole- og kirke.

Overlapping courses

Deler av RL1015 Historie, livsynsskunnskap og pedagogikk overlapper med RL1020 Livssynskunnskap og religionspedagogikk og PED1020 Innføring i pedagogikk. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har RL1020 eller PED1020 fra før, vil få 3 poeng uttelling for RL1015 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Bestå en kortprøve (1 time) om hovedpunktene i verdenshistorien frem til ca. år 700. Prøven vurderes til "bestått" eller "ikke bestått". Ved "ikke bestått" kan studenten gå opp til ny prøve én gang
 • For studenter på lektorprogrammet: ha godkjent fremmøte i forelesningene i delemne C. Pedagogiske grunnlagsspørsmål
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet RL1015 har skriftlig eksamen (6 timer). Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamenen. En oversikt over hvilke oppgaver som kan gis til eksamen, vil bli publisert innen 1. september.

Course objective and content

Delemne A: Verdenshistorie: den antikke verden (3 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om den historiske konteksten for tilblivelsen av hinduisme, buddhisme, jødedom, kristendom og islam
 • kjennskap til noen av de tidligste sivilisasjonenes utvikling, fra førhistorisk tid til jernalderen
 • kjennskap til imperiene i Asia, Europa og Afrika, fra Aleksander den store til det arabiske imperium
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • redegjøre for og drøfte et historisk forløp
 
Delemne B: Livssynskunnskap (4 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om hva livssyn er og om forholdet mellom begrepene religion, ideologi og livssyn
 • kjennskap til historisk bakgrunn og samfunnsmessige rammer for religions- og livssynsmangfoldet i dagens norske samfunn
 • god kunnskap om humanisme og kjennskap til Human-Etisk Forbund
 • god kunnskap om naturalisme som livssyn
 • kunnskap om eksistensialisme, nazisme og økosofi
 • kunnskap om ulike former for religionskritikk
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • reflektere over religioners og livssyns rolle i samfunnet og aktuelle utfordringer knyttet til religions- og livssynsmangfoldet
 • redegjøre for og sammenlikne ulike livssyn og deres svar på eksistensielle spørsmål
 • vurdere ulike former for religionskritikk
 • bruke kildetekster for å belyse livssyn
 
Delemne C: Pedagogiske grunnlagsspørsmål (3 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om ulike læringsteorier
 • god kunnskap om sosiokulturell læringsteori
 • god kunnskap om ulike kunnskapssyn
 • kunnskap om grunnleggende pedagogiske begreper
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • sammenligne og drøfte ulike læringsteorier
 • reflektere over forholdet mellom pedagogisk teori og praksis
 • begrunne pedagogisk praksis ut ifra pedagogisk teori
 
GENERELLE FERDIGHETER ETTER FULLFØRT EMNE
Studenten kan:
 • tilegne seg kunnskaper og ferdigheter gjennom å delta i undervisning, arbeide med faglitteratur og oppfylle studiekrav
 • arbeide selvstendig med og reflektere kritisk over fagstoff
 • reflektere over emnets relevans som del av eget studieprogram

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

PART A LITERATURE
 • Bagge, S. (2004). Europa tar form: År 300 til 1350 (2. ed., p. 28-48). Oslo: Cappelen akademisk forl. Library (Compendium)
 • Blainey, G. (2002). A short history of the world (p. 53-114, 150-158). Chicago, Ill.: Dee. Library (Compendium)
 • Harari, Y. N. & Stokseth, L. (2017). Sapiens: En kort historie om menneskeheten (p. 1-32). Oslo: Bazar. Library (Compendium). Hentet fra issuu.com

PART B LITERATURE

 • Om humanisme. Hentet 2019-05-13 fra www.human.no
 • Aadnanes, P. M. (2012). Livssyn (4. ed., p. 11-74, 130-215). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Ariansen, P. (1992). Miljøfilosofi: En innføring (p. 189-202). Oslo: Universitetsforl. Library (Compendium)
 • Døving, A. (2016). Islamofobi. Oslo:.. Hentet fra dembra.no
 • Freud, S. (1992). Nytt i psykoanalysen: Nye forelesninger til innføring i psykoanalysen (3. ed., p. 128-132, 134-135, 137-138, 146). Oslo: Gyldendal. Library (Check Canvas)
 • Hagen, J. Z. (1999). Eksistens og ansvar: Praktisk filosofi (2. ed., p. 103-113). København: Gyldendal Uddannelse. Library (Compendium)
 • Hitler, A. (1941). Min kamp (Fullstendig ed., Vol. 1, p. 56-57, 69-70, 129-131, 132-133, 240-241, 266, 269-271, 273-275, 309-311). Oslo: Stenersen. (Check Canvas)
 • Marx, K. (2000). Det kommunistiske manifest og andre ungdomsskrifter (p. 241-242, 255). [Oslo]: De norske bokklubbene. Library (Check Canvas)
 • Marx, K. (1970). Verker i utvalg (Vol. 1, 2, B. 1 s. 87-88, 106-107, B. 2 s. 216-217). Oslo: Pax. Library. 1: 8253002580 /B. 2: 8253002599 (Check Canvas)
 • Moe, V. (2016). Antisemittisme. Hentet fra dembra.no
 • Næss, A. (1999). Økologi, samfunn og livsstil: Utkast til en økosofi (5. omarb. [i.e. Ny ] ed., p. 5-6, 318-330, 334-340). Oslo: Bokklubben dagens bøker. Library (Check Canvas)
 • Sartre, J.-P. (1993). Eksistensialisme er humanisme (2. ed., p. 10-17). [Oslo]: Cappelen. Library (Check Canvas)
 • Syse, H. (2016). Rasisme. Hentet fra dembra.no
 • Tveito, H. B. S. Innledninger til kildetekstene av Sartre, Freud, Marx, Hitler og Næss. (Check Canvas)

PART C LITERATURE

 • Imsen, G. (2011). Hva er pedagogikk. Oslo: Universitetsforl. Library
 • Stray, J. H. & Wittek, L. (Ed.) (2014). Pedagogikk: En grunnbok (p. 113-132, 149-178). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. Library (Compendium)
 • Wittek, L. (2012). Læring i og mellom mennesker: En innføring i sosiokulturelle perspektiver (2. ed., p. 15-192 ). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. Library

> PDF version for printing