In this course catalogue you can find detailed information about each course. Note that not all courses have information in English. For those courses, the Norwegian course information is shown instead.

NB! There may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

Back to front page

TEOL6110: Advanced Hebrew Language

Vis på norsk | Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Learning outcomes | Literature 


Person responsible for the course:Andrew Donald Wergeland (Andrew.Wergeland@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn (irregular) and spring (irregular)
Language:Norsk
Study programme:Master's degree (2 years) - Theology
Programme of professional study - Professional Degree in Theology and Ministry
Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Department:Department of Theology and History
Examination support material permitted:List D2
Prerequisite knowledge equivalent to:TEOL1110 TEOL1120

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeExamination date / Written assignment deadlineWithdrawal deadline 1
2019-06-11 11. Jun 20192019-05-01 1. May 2019
Start time:09:00
Duration:6 hours
Release date for results: 2. Jul 2019
New and postponed - N.B. Own rules for access.2019-08-15 15. Aug 20192019-08-04 4. Aug 2019
Start time:09:00
Duration:6 hours
Release date for results: 5. Sep 2019

General information

Dette fordjupingsemnet rettar seg mot studentar som er motiverte for å auke sine evner til å arbeide fagleg - både språkleg og tekstkritisk - med bibelske tekstar på hebraisk. Omfanget av tekstpensum er på ca. 12 sider hebraisk tekst. Det er sperre mot å velje tekstar til fordjupingsemnet frå TEOL1120. Emnet har to delemne: A. Hebraisk språk (6 stp), B. Gammaltestamentleg tekstkritikk (4 stp).
 
Arbeidsform og organisering
Emnet organiserast som ein kombinasjon av forelesing og seminararbeid der gruppa les og analyserer tekst saman eller jobbar med ulike tekstkritiske kasus.
 
Forkunnskaper: For å melde seg opp i emnet må studenten ha avlagt eksamen i TEOL1110 og TEOL1120 eller tilsvarande.

Overlapping courses

Emnet har ingen studiepoengsreduksjon mot andre emner.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • delta i evaluering av studietilbodet dersom tilbodet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semesteret.

Final assessment

Emnet har skriftleg prøve (6 timar) som eksamensform. For å få avsluttande vurdering, må studenten innan fastsette fristar ha oppfylt studiekravet. Karakteren (A-F) setjast på grunnlag av den skriftlege eksamenen.

Learning outcomes

DELEMNE A: HEBRAISK SPRÅK (6 STP)
Gjennom å lese og analysere ulike typar hebraisk tekst, m.a. inskripsjonar, tidleg bibelsk poesi, standar bibelhebraisk, sein bibelhebraisk, bibelarameisk og Qumran-hebraisk, blir studentane betre kjent med hebraisk grammatikk - både morfologi og syntaks. Dette krev bruk av dei større referansegrammatikkane som har blitt standard innanfor faget.
 
MÅL
Studenten skal etter fullført emne ha:
  • grundig kunnskap om bibelhebraisk grammatikk,
  • god evne til å gjere språkleg eksegese på hebraiske tekstar frå Det gamle testamente.

DELEMNE B: GAMMALTESTAMENTLEG TEKSTKRITIKK (4 STP)
Tekstane i Det gamle testamente ser ut til å ha blitt til på ulike måtar og til dels over lang tid. Å bli kjent med tekstane - både utviklinga deira og den noverande tilstanden deira - er målet for dette delemnet.
 
MÅL
Studenten skal etter fullført emne ha

  • grundig kunnskap om gammaltestamentleg tekstkritikk,
  • god evne til å gi ei tekstkritisk evaluering av hebraiske tekstar frå Det gamle testamente.

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

PART A LITERATURE
  • Elliger, K., Rudolph, W., Kittel, R., Rüger, H. P., Bardtke, H. & Schenker, A. (1997). Biblia Hebraica Stuttgartensia (Ed. funditus renovata adjuvantibus H. Bardtke ... [et al.] ed.). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Library

PART B LITERATURE

  • Tov, E. (2012). Textual criticism of the Hebrew Bible (3 ed.). Minneapolis, Minn.: Fortress Press. Library

> PDF version for printing