In this course catalogue you can find detailed information about each course. Note that not all courses have information in English. For those courses, the Norwegian course information is shown instead.

NB! There may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

Back to front page

TEOL5215: 1 Corinthians and The Book of Revelation

Vis på norsk | Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Comments on the literature list | Literature 


Person responsible for the course:Ole Jakob Filtvedt (Ole.J.Filtvedt@mf.no)
Credit points (ECTS):5
Start of studies:Autumn and spring
Study programme:Programme of professional study - Professional Degree in Theology and Ministry
Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Department:Department of Theology and History
Examination support material permitted:List C2

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeExamination date / Written assignment deadlineWithdrawal deadline 1
Oral exam day 12019-06-13 13. Jun 20192019-05-01 1. May 2019
Duration:30 minutes
Oral exam day 22019-06-14 14. Jun 20192019-05-01 1. May 2019
Duration:30 minutes

General information

Emnet fortsetter det grunnspråkbaserte NT-studiet. Nå studeres utvalgte tekster fra 1. Korinterbrev og Johannes' åpenbaring. Brevet til korinterne gir et levende inntrykk av hvilke utfordringer en kristen menighet møtte i en hellenistisk by. Også Johannes' åpenbaring handler om forholdet til omgivelsene, men i dette apokalyptiske skriftet får forholdet til omgivelsene både en litterær form og et innhold som krever særlig innsikt i sjanger og kontekst.
 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammene Profesjonsstudiet i teologi - høyere grad, og Master i teologi studieretning Det nye testamente.
 
Emnet er delt inn i følgende delemner: A. 1. Korinterbrev (3 stp), B. Johannes' åpenbaring (2 stp).
 
Forkunnskapskrav: TEOL1210, TEOL1220 og TEOL2210, eller tilsvarende.

Overlapping courses

TEOL5215 Første Korinterbrev og Johannes Åpenbaring overlapper fullstendig med det utgåtte emnet GT501 Det gamle testamente 1, og delvis med det utgåtte emnet BIB501 Bibelfag. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har GT501 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL5215 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har BIB501 fra før, vil få 2 poeng uttelling for TEOL5215 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

 • Levere og få godkjent utkast til individuell skriftlig oppgave (minimum 1000 ord). Tema avtales med faglærer. Utkastet skal ha en innledning som beskriver problemstilling, materiale, fremgangsmåte og disposisjon, og vise at studenten har arbeidet med relevant litteratur. Studenten vil få skriftlig eller muntlig tilbakemelding på det innleverte utkastet. Dersom tilbakemelding gis muntlig, er det obligatorisk å møte til avtalt veiledning.
 • Levere og få godkjent individuell skriftlig oppgave (2000-2500 ord).
 • Delta i evalueringen av studietilbud og/eller læringsmiljø, hvis dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene, vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Final assessment

Emnet TEOL5215 har muntlig prøve (30 minutter) som eksamensform. Prøven tar utgangspunkt i hele pensum. For å få avsluttende vurdering, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av den muntlige prøven.

Course objective and content

Delemne A: 1 Korinterbrev
KUNNSKAP
Studenten har:
 • inngående kunnskap om innledningsspørsmål til 1. Korinterbrev
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • tolke følgende tekster på grunnlag av den greske tekst: 1. Korinterbrev kap. 8-14
 • reflektere over relevansen av apostelens veiledning for vår tid
 
Delemne B: Johannes' åpenbaring
KUNNSKAP
Studenten skal ha:
 • inngående kunnskap om Johannes' åpenbarings sjanger, teologi og relevans
 • oversikt over innholdet i Johannes' åpenbaring med henblikk på en helhetsforståelse
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • tolke følgende tekster på grunnlag av den greske tekst: Åp 5,1-14; 12-13; 20,1-21,8; 22,1-7

Comments on the literature list

Litteratur (under) uten sidehenvisning er å anse som referanselitteratur. Det betyr: I kommentarer studeres innledningsdelen og de sidene som kommenterer bibeltekstene omtalt i målformuleringene.

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

PART A LITERATURE
 • Hays, R. B. (1997). First Corinthians (p. 143-146, 156-158, 171-173, 180-181, 218-221, 231-233, 249-252). Louisville, Ky: John Knox Press. Library
 • Witherington, B. (1995). Conflict and community in Corinth: A socio-rhetorical commentary on 1 and 2 Corinthians (p. 1-48, 186-290). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Library

PART B LITERATURE

 • Bauckham, R. (1993). The theology of the Book of Revelation. Cambridge: Cambridge University Press. Library
 • Boxall, I. (2006). The Revelation of Saint John (p. 1-20, 92-102, 178-199, 278-297, 309-314). Peabody, Mass.: Hendrickson. Library

> PDF version for printing