In this course catalogue you can find detailed information about each course. Note that not all courses have information in English. For those courses, the Norwegian course information is shown instead.

NB! There may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

Back to front page

TEOL5210: New Testament: The Synoptic Gospels: History, Tradition and Narrative.

Vis på norsk | Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Ole Jakob Filtvedt (Ole.J.Filtvedt@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn
Study programme:Master's degree (2 years) - Theology
Programme of professional study - Professional Degree in Theology and Ministry
Programme of professional study - Professional Degree in Methodist Theology and Ministry
Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Department:Department of Theology and History
Examination support material permitted:List D

General information

I dette emnet blir tekster fra de synoptiske evangeliene utforsket fra ulike synsvinkler. Emnet er delt inn i følgende delemner: A. Den historiske Jesus (4 stp), B. De synoptiske evangeliene i lys av Israels hellige skrifter (GT) (3 stp), C. Lukasevangeliet - utvalgte tekster (3 stp).
 
Emnet gir bred kunnskap om de synoptiske evangeliene, og evne til å anvende ulike metodiske tilnærminger i møte med disse tekstene. Studenten vil blant annet møte historisk kildekritikk, perspektiver fra nyere minneforskning, narrativ metode og bibelteologiske innfallsvinkler. Studenten skal gjennom dette oppøve en reflektert og selvstendig holdning i møte med tekstene, og samtidig få redskaper som kan gi hjelp til å identifisere og utforske evangelienes teologiske budskap.
 
I delemne A spør vi hva disse tekstene kan si oss om den historiske personen som tekstene omhandler, nemlig Jesus fra Nasaret. Noen sentrale spørsmål vil være: hvor mye kan vi egentlig vite om Jesus? I hvilken grad og på hvilken måte var Jesu selvforståelse og budskap preget av en eskatologisk forståelseshorisont? Forstod Jesus seg som noe mer enn en visdomslærer? Var han opptatt av sin egen død, og hvordan tolket han i så fall denne?
 
I delemne B undersøker vi hvordan de tre synoptiske evangeliene, på hver sin måte, drar veksler på tekster og tradisjoner fra Israels hellige skrifter for å uttrykke sitt hovedbudskap. Noen sentrale spørsmål vil være: på hvilken måte fungerer Israels historie som et bakteppe for evangelienes budskap? Hvordan brukes Skriftene for å tegne et bilde av Jesu person og virke? Og hvilke visjoner tegnes for gudsfolket og dets oppdrag?
 
I delemne C fokuserer vi på utvalgte tekster fra Lukasevangeliet, tolket i lys av evangeliets helhetlige fortelling. Noen sentrale spørsmål vil være: hvordan utvikler Lukas sin fortelling? Hvilken betydning får barndomsfortellingene, beretningene om Jesu offentlig virke og pasjonstekstene, når man leser disse i lys av evangeliet som helhet? Hva er viktige vendepunkt i fortellingen? Går det an å identifisere noen røde tråder og sentrale tema?
 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi - høyere grad og Master i teologi med studieretningen Det nye testamente. Emnet fortsetter grunnspråkskompetanse.
 
 
Forkunnskaper
TEOL1210, TEOL1220 og TEOL2210, eller tilsvarende.

Overlapping courses

 • Studenter som har NT513 fra før, vil få 7 poeng uttelling for TEOL5210 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • delta i evaluering av studietilbud og/eller læringsmiljø, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.

Final assessment

Emnet TEOL5210 har skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. For å få avsluttende vurdering, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av den skriftlige eksamenen.

Course objective and content

Delemne A: Den historiske Jesus (4 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om aktuell forskning om den historiske Jesus
 • kunnskap om betydningen av nyere minne-forskning for forståelsen av den historiske Jesus
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte problemer knyttet til å rekonstruere den historiske Jesus «bak» tekstene
 • drøfte hva forutsetninger og metoder har å si for forståelsen av den historiske Jesus
 • drøfte den historiske Jesu eskjatologi, selvforståelse, forkynnelse og død
 
Delemne B: De synoptiske evangeliene i lys av Israels hellige skrifter (GT) (3 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om de synoptiske evangelienes bruk av Skriftene
 • kunnskap om de tre synoptiske evangelienes litterære og teologiske egenart
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte kriterier for å identifisere bruk av Skriftene i evangeliene
 • drøfte i hvilken grad og på hvilke måter bruk av Skriftene har formet de synoptiske evangelienes budskap
 
Delemne C: Lukasevangeliet - utvalgte tekster (3 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om Lukasevangeliet som helhet, basert på en lesning av hele evangeliet i oversettelse
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • tolke følgende tekster på grunnlag av den greske teksten: Luk 1,1-4; 1,26-56; 2,1-21; 3,1-22; 4,16-30; 7,1-10, 18-23; 10,1-24; 14,15-24; 22,7-23. 39-46; 23,13-49; 24,1-12, 44-53.
 • lese Lukasevangeliet som helhetlig fortelling, i lys av dets sosio-kulturelle kontekst

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

PART A LITERATURE
 • Allison, D. C. (2010). Constructing Jesus: Memory, imagination, and history (p. 1-304, 387-462). Grand Rapids, Mich.: Baker Academic. Library

PART B LITERATURE

 • Hays, R. B. (2016). Echoes of scripture in the gospels (p. 1-280, 347-366). Waco, Tex.: Baylor University Press. Library

PART C LITERATURE

 • Green, J. B. (1997). The Gospel of Luke (p. 1-25, 33-58, 82-106, 120-138, 159-187, 206-219, 281-293, 744-863). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Library

> PDF version for printing