I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL8591: Kirkelig arbeidsveilederutdanning

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Inge Westly (Inge.Westly@mf.no)
Studiepoeng:60
Undervisningsstart:Vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning masternivå - Praktisk teologi
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi og historie

Generell informasjon

Studiet kirkelig arbeidsveilederutdanning (AVU) tilsvarer ett års utdanning på heltid (60 studiepoeng), men er tilrettelagt for et løp over tre år. Studiet er samlings- og nettbasert med en obligatorisk samling på fire dager hvert semester. Mellom seminarene skal kandidaten drive en ABV-gruppe over fire semestre. Emnet kan inngå med 60 stp i erfaringsbasert master i praktisk teologi.
 
Målsetting og profil
AVU har som mål å utdanne kompetente arbeidsveiledere til Den norske kirke. Undervisningen har en praksisnær profil med et helhetssyn på mennesket og på læring/utvikling som inkluderer kognitive, affektive, eksistensielle, etiske og handlingsorienterte aspekter. Kurset skal gi kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gir kandidaten bevissthet om ABVs teorigrunnlag og metodikk, samt evne til å planlegge, gjennomføre og vurdere ABV-forløp. Et sentralt fokus er på veilederidentitet og rolleforståelse, veiledningskontekst, bevissthet om egne forutsetninger, evne til dialogisk kommunikasjon og evne til å drive veiledning i et komplekst kirkelig arbeidsliv.
 
Læringsutbytte
Emnet bygger på ABV-tradisjoner i Den norske kirke (www.prest.no men er videreutviklet med basis i kunnskap fra nyere forskning innen veiledning, psykologi og ledelse av verdibaserte virksomheter. Sentralt er kunnskaper om veiledningspedagogikk og gruppeledelse og ulike metoder i ABV, som eksempelvis reflekterende team. Det gis innføring i gruppeprosesser, overføringer/motoverføringer og følelsesbevissthet for å styrke veilederens modenhet, mentaliseringsevne og bevissthet om makt og grenser i veiledningen. Det gis undervisning i eksistensielle temaer og om betydningen av mening og tilhørighet i krevende yrkeskontekster, og i dialogiske og narrative metoder der respekten for den andre og dennes rett til å eie sin egen fortelling er sentralt. Studiet innebærer også tematisering av relevante etiske elementer.
 
Utdanningen bidrar til at kandidaten kan utvikle et bevisst forhold til egen livs- og troshistorie, og reflektere over hvordan kirkelige arbeidstakeres tros- og livshistorie kan bidra til gode vurderinger av de ulike elementene som å preger yrkesidentitet og rolleutøvelse, kommunikasjon og konflikter i kirkelig arbeidskontekst. Utdanningen vil styrke evnen til å drive veiledning i et sammensatt arbeidsliv, samt styrke bevisstheten om spesifikke utfordringer og mestringskrav knyttet til yrkesutøvelse i en verdibasert organisasjon. ABVs egenart og veiledningens kirkelige, etiske og teologiske forankring belyses, og det klargjøres hva som er forskjeller og sammenfall mellom ABV, pastoralklinisk utdanning (PKU), sjelesorg, åndelig veiledning og ulike mentor- eller coachingordninger.  
 
Arbeids- og undervisningsformer
Kurset omfatter 7 kurssamlinger, som er fordelt over tre år. Studentene samles hvert semester til en fire dagers kurssamling på henholdsvis Granavolden og Modum Bad (tirsdag-fredag). Det blir to kurssamlinger siste semester i forbindelse med oppgaveskriving og framleggseminar. Første samling legges til november 2016. I løpet av kursperioden gis det ca 80 timers undervisning (forelesninger og seminarer) og ca 100 timer veiledning i smågrupper. Det kreves at studenten parallelt med kursperioden leder en ABV-gruppe eller tilsvarende (omfang ca 60 t). Erfaringer fra ABV-gruppen er grunnlag for presentasjoner (framlagte case) og refleksjoner over praksis.
Kurset legger vekt på et mangfold av undervisningsformer: forelesninger, seminar, øvelser, gruppearbeid, erfaringsutveksling, muntlige framlegg, kollokvier, litteraturstudium og skriftlige arbeider.
 
Forkunnskapskrav
Arbeidsveilederutdanningen er tverrfaglig forankret, og åpen for kirkelige medarbeidere som fyller kriteriene for opptak. For å bli tatt opp som deltaker på AVU må man:
 • ha minst 2 års yrkeserfaring fra kirkelig sektor
 • følge søknadsprosedyren oppgitt i utlysningen av AVU
 • selv ha gått i veiledning
 • ha anbefaling fra biskopen og sin arbeidsgiver
 • være kvalifisert til opptak på kurs på masternivå ved MF

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • ha deltatt på minimum 75 % av undervisningen
 • ha ledet en ABV-gruppe over to år (ca 60 t)
 • få godkjent mappeinnlevering med a) refleksjonsnotat (ett notat à 800 ord i tilknytning til hver studiesamling); b) litteraturrapporter (en litteraturrapport à 400 ord til hver studiesamling); c) loggbok fra veiledning av egen ABV-gruppe (føres kontinuerlig); d) praksisrapport i etterkant av gjennomført ABV-gruppe (omfang: 1500 ord)
 • skrive en avsluttende oppgave på 20-25 sider (12 pkt, Times New Roman, 1 ½ linjeavstand)
 
Kursdeltakeren skal gjennom kurset gjøre seg kjent med et litteraturstudium på 1800 sider (1200 sider felles, 600 sider valgfritt etter avtale med faglig ansvarlig).

Avsluttende vurdering

Studiekravene dokumenteres i en samlemappe, og gjøres til gjenstand for videre læring (enten i gruppe eller i individuell veiledning). Alle skriftlige oppgaver/notater gjennomgås og godkjennes fortløpende.
 
Den avsluttende oppgaven skal ta utgangspunkt i praksis, og dokumentere at kandidaten har evne til å reflektere teoretisk over egen erfaring. Oppgaven fyller sammen med deltakernes veiledningspraksis kravene til selvstendig arbeid i den erfaringsbaserte masteren i praktisk teologi. Det blir gitt 4 timers individuell veiledning i forbindelse med den avsluttende
oppgaven. Oppgaven vurderes til bestått/ikke bestått.
 
Endelig godkjenning av kurset forutsetter godkjent samlemappe, bestått individuell oppgave samt at kandidaten gjennom kurset har dokumentert personlig egnethet til å gjennomføre ABV i tråd med god veiledningsetikk (egnethetsspørsmål tas opp ved start og vil også bli berørt underveis i kursprosessen). Emnet vurderes til "bestått" eller "ikke bestått".

Læringsutbytte etter fullført emne

En kandidat med fullført kvalifisering skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse (dette er de tre kategorier som brukes innen høyere utdanning):
 
Kunnskap
 • Inngående kunnskap om arbeidsveiledning i grupper, gruppeprosesser og dialog (innhold og metode)
 • God kunnskap om kirkelig profesjonell identitet: rolle, kompetanse, ansvar, begrensninger og rollen som symbolsk (åndelig) leder
 • God kunnskap om eksistensielle temaer og om meningsdannelse
 • God kunnskap om følelsesbevissthet og mentalisering
 • Kjennskap til mangfoldet av faglige tradisjoner i veiledningsfeltet
 • Kjennskap til ABVs teologiske, etiske og kirkelige forankring (inkl. forskjeller og overlappinger mellom ABV, PKU, sjelesorg og åndelig veiledning).
 • Kjennskap til organisasjonskultur og konflikthåndtering i kirken
 
Ferdigheter
 • God evne til å planlegge, gjennomføre og vurdere ABV (inkl. gjennomføre evalueringer)
 • God evne til å kunne lytte, forstå og snakke adekvat med andre ut fra en veilederposisjon
 • God evne til å forstå gruppeprosesser og til å forholde seg bevisst til overføringer/motoverføringer
 • Evne til å strukturere veiledningssamlinger gjennom kontrakt med gruppen
 • Kunne anvende ulike metodiske verktøy i arbeidet med case/praktiske erfaringer
 • God evne til å vurdere hva som ligger innenfor og utenfor ABVs mandat
 • Evne til å sammenholde praksis og teori på en måte som kan videreutvikle praksis
 
Generell kompetanse
 • Kan sette seg inn i ABV-relaterte faglige problemstillinger, samt vurdere/anvende kunnskap som er relevant for ABV
 • Kan kommunisere med kirkelig ledelse og arbeidstagere om betydningen av ABV og om ABVs egenart i forhold til andre veiledningstiltak
 • Har bevissthet om egen livs- og troshistorie, og evne til å reflektere over hvordan dette bidrar til å prege yrkesidentitet og rolleutøvelse, kommunikasjon og konflikter i kirkelig arbeidskontekst.
 • Har et avklart forhold til veileders taushetsplikt og andre relevante etiske aspekter knyttet til veiledning- Innsikt i eget forhold til grenser, makt og sårbarhet
 • Har personlig egnethet og evne til å gjennomføre ABV i tråd med god veiledningsetikk
 • Evne til å håndtere kritikk og relevante moralske utfordringer i forhold til egen profesjonsutøvelse
 • Har utviklet evne til å ta i mot veiledning
 • Kjenner ansvar for å arbeide med faglig videreutvikling

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

Felles litteratur (ca 1200 sider)
 • Bang, Susanne 2003: Rørt, rammet og rystet: faglig vekst gjennom veiledning. Oslo: Gyldendal.
 • Børresen, Arne: Min forståelse av pastoral veiledning. ABV-oppgave. På Fronter.
 • Einarsen, Ståle og Pedersen, Harald 2007: Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet. Oslo: Gyldendal Arbeidsliv. Kap 2 og 3.
 • Grelland, H., 2008: Om følelsene og deres betydning i veiledningen. I Eide, S. B., Aasland, D. G., Grelland, H. H., Kristiansen, A. & Sævareid, H.I. Til den andres beste: en bok om veiledningens etikk. Oslo: Gyldendal akademisk. S 97-114
 • Lauvås, Per og Handal, Gunnar 2014: Veiledning og praktisk yrkesteori. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
 • Moxnes, Paul, 2012: Positiv angst i individ, gruppe og organisasjon - et organisasjonspsykologisk perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Rydén, Göran og Wallroth, Per 2008/2010: Mentalisering. Å leke med virkeligheten. Oslo: Pax Forlag. S 52-79 og 79-128.
 • Stålsett, Unn 2008: Veiledning i en lærende organisasjon. Kap. 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Wikström, Owe 1991. Identitet och fördjupning. Stockholm. Verbum. (PDF på Fronter. Ev. er den å få fra svenske antikvariater.)

Aktuell litteratur å velge 800 sider fra. Det kan også velges litteratur som ikke står på denne listen, konferer med kursledelsen.
 

 • Albers, Robert H. 1995: Shame. A Faith Perspective The Haworth Press. Binghampton NY
 • Askeland, Harald 2013. Verdibasert ledelse - historiske linjer og aktuelle perspektiver. Diakonhjemmet Høgskole, Rapport 11. Ligger på nettet: brage.bibsys.no
 • Belfrage, Lennart 2011: Eksistensiellt meningsskapande i det sekulära Sverige-eksemplet präster i Svenska Kyrkan I: Owe Wikström & Önver Cetrez: Inspirasjon till Religionsspykologien ss. Sth.: Natur & Kultur, 79-87
 • Bø, Inge 2005. Påvirkning og kontroll. Om hvordan vi former hverandre. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS
 • Brunstad, Paul Otto 2009: Klokt lederskap. Mellom dyder og dødssynder. Gyldendal akademisk
 • Capps, Donald 1990: Reframing: A New Method in Pastoral Care. Augsburg Fortress.
 • Correy, Gerald 2012: Theory and practice of group counseling. Brooks/Cole. Uttdrag av boka ligger på nettet: familysuccess.ir
 • Danbolt, Engedal, Hestad, Lien og Stifoss-Hanssen, 2014: Religionspsykologi. Oslo: Gyldendal. Følgende kapitler: 1. Danbolt: Hva er reigionspsykologi? 7. Stålsett: Psykodynamiske perspektiver på religiøs tro. Objektrelasjonsteori og selvpsykologi. 8. Halstensen: Når mennesker knytter bånd til Gud. Tilknytningsteoriens bidrag til kunnskap om gudsrelasjonens egenart og funksjon. 10. Austad: Eksistensiell psykologi
 • Danbolt, Lars J og Lien, Lars 2012: Kirken ¿ et bra sted å jobbe. Tidsskrift for Praktisk Teologi 1/2012. S 4-17
 • Einarsen, Ståle og Skogstad, Anders red. 2011: Det gode arbeidsmiljø : krav og utfordringer. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel 6-7,9-12,14,16-18.
 • Hans Stifoss-Hanssen, 2005. Veiledende og hjelpende samtaler i kirken ¿ noen refleksjoner om samtaler, og om forholdet mellom veiledning og sjelesorg. I: Bunkholt og Stifoss-Hanssen, Strategier for gjensidighet. Bidrag til utvikling av veiledning og yrkesliv. Oslo: PTS skriftserie nr 12, s 33-48.
 • Kirkhaug, Rudi 2013: Verdibasert ledelse. Betingelser for utøvelse av moderne lederskap. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Monsen, Jon 1990. Vitalitet, psykiske forstyrrelser og psykoterapi. Oslo: Universitsetsforlaget. Kap 6.
 • Nouwen, Henri 2006: Å søke en helhet. Oslo: Verbum forlag
 • Reichelt, Sissel 2006: Veiledningsgrupper med reflekterende team. I: Eliassen og Sekkula (red), Reflekterende prosesser I praksis. Oslo: Universitetsforlaget, s 225-234.
 • Tveiten, Sidsel 2013: Veiledning - mer enn ord.. 4. utg. Bergen: Fagbokforlaget
 • Ulleberg, Inger 2014: Kommunikasjon og veiledning - en innføring i Gregory Batesons kommunikasjonsteori - med historier fra veiledningspraksis. Oslo: Universitetsforlaget
 • Wikström, Owe 2002: Leve langsomheten - eller faren ved å kjøre moped gjennom Louvre. Oslo: Genesis. (Ev svensk original: Långsamheten lov, sjekk antikvariater). Denne er ment som en lettlest refleksjonsbok.

> PDF-versjon for utskrift