I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL5630: Økumenikk: grunnlagsspørsmål og arbeidsformer

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Terje Hegertun (Terje.Hegertun@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Kristendomskunnskap
2-årige masterprogrammer - Teologi
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi og historie
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Generell informasjon

Økumenikk forstås som kirkenes ønske og arbeid for større synlig enhet. Den har mange uttrykksformer og blir oppfattet som en integrert del av kirkens evne til å gi et troverdig vitnesbyrd i verden. Emnet skal gi en grundig innføring i økumenikk som teologisk begrep og vil ta utgangspunkt i de faktisk konfesjonelle forskjeller som preger den verdensvide kirke.
Emnet vil kartlegge hvilke spørsmål som er i spill i den økumeniske grunnlagstenkningen og hvilken rolle de ulike kirkesyn spiller i de økumeniske dialogprosessene. Vi vil se nærmere på hvordan ulike kirker begrunner sitt økumeniske engasjement og hva holdninger som fremmer gjensidig anerkjennelse, forståelse og respekt.
Emnet er opptatt av dynamikken i de økumeniske tilnærmingene og vil se på hva det er som fremmer ¿ og hemmer ¿ arbeidet mot en tydeligere enhet mellom kirkene. Undervisningen vil kritisk tematisere de redskaper og arbeidsformer som har preget økumenikken gjennom de siste 100 år, og vi vil drøfte hvilke alternative tilnærmings- og samarbeidsformer. Emnet vil også se på hvordan endringer i kirkelandskapet, sosialetiske spørsmål og arbeidet for fred og rettferdighet stiller økumenikken overfor nye utfordringer.
 
TEOL5630 bygger på TEOL2630 og har felles undervisning.
 
Forkunnskaper
Det vil være en fordel om studenten har gjennomført delemne «konfesjonskunnskap» tilknyttet K1030 eller tilsvarende før man studerer dette emnet.
 
Arbeidsform og organisering
Undervisningsformen er i hovedsak forelesninger, men det legges også opp til andre former for undervisning, bl.a. ekskursjon, debatt mellom kirkeledere, samt mulighet for en studiereise.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL5630 har skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

Studenten skal etter fullført emne ha:
 • kjennskap til den globale økumeniske historie og aktuelle arbeidsformer
 • kjennskap til hvordan samfunnsetiske spørsmål påvirker den økumeniske dialogen
 • kjennskap til utvalgte økumeniske samarbeidsavtaler, dialogdokumenter og alternative arbeidsformer og modeller
 • god kunnskap om økumeniske grunnlagsspørsmål, herunder forståelsen av kirken som Guds folk og av Jesu bønn om enhet i Joh 17,21
 • evne til å reflektere kritisk omkring økumeniske særtrekk ved tre ulike kirkefamilier, den lutherske, katolske og pentekostale, med særlig henblikk på forholdet mellom kirkesyn og økumenisk involvering
 • innsikt i hvordan teologisk uenighet og kirkelig mangfold tilrettelegges i møte med andre kristne kirkesamfunn og hva som fremmer en god samtalekultur
 • innsikt i begrepet «mutual accountability» som økumenisk holdningsprofil

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Åndens enhet i den fred som binder sammen: Samtaledokument etter dialog med Metodistkirken og Pinsebevegelsen i perioden 2008-2011. Hentet 2013-02-12 fra www.metodistkirken.no
 • (1997/2006). Felleserklæring om rettferdiggjørelseslæren. Oslo: Mellomkirkelig råd.. Hentet fra www.kirken.no
 • (2003). Charta oecumenica: Takt og tone for samarbeid i Norges kristne råd (nr. nr 8 [i e 9]). Oslo: Norges kristne råd. Bibliotek. Hentet nr 8 [i e 9] fra www.norgeskristnerad.no
 • (2009). Hva er kirken?: To økumeniske bidrag (nr. nr 15, s. 3-18). Oslo: Norges kristne råd. Bibliotek
 • (1994). Nådens fellesskap: Rapport fra samtalen mellom Metodistkirken i Norge og Den norske kirke (s. 4-28). Oslo: Kirkens informasjonstjeneste. Bibliotek. Hentet fra urn.nb.no
 • (1965). Den katolske kirke og de kristnes enhet: Dekretet "De oecumenismo" vedtatt av Det annet vatikankonsil og promulgert av Pave Paul VI 21.november 1964 ; forord av biskop John W. Gran. Oslo: St. Olav forlag.
 • (1983). Dåp, nattverd og embete. [Oslo]: Verbum. Bibliotek
 • Fotland, R. G. (2008). The southern phace of Christianity: The contribution of the global south to the church in the global north. I T. .. a. Engelsviken (Red.), Mission to the world: Communicating the Gospel in the 21st century: Essays in honour of Knud Jørgensen (s. 215-229). Oxford: Regnum. Bibliotek (Kompendium)
 • Fretheim, K. (2012). The power of invitation: The moral discourse of Kairos Palestine. Dialog, 51(2), s. 135-144. Bibliotek. Hentet fra onlinelibrary.wiley.com
 • Hegertun, T. (2008). Pinsebevegelsen og økumenikk. I K. O. Sannes & E. Grandhagen (Red.), Med Kristus til jordens ender: Festskrift til Tormod Engelsviken (s. 155-164). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Hegstad, H. (2009). Den virkelige kirke: Bidrag til ekklesiologien (s. 177-198). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Hegstad, H. (2010). Fra konfesjonalisme til differensiert konsensus: Refleksjoner om luthersk teologi i en økumenisk kontekst. I T. Austad, T. Engelsviken & L. Østnor (Red.), Kirkens bekjennelse i historisk og aktuelt perspektiv (s. 199-209). Trondheim: Tapir akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Jenkins, P. (2011). The next Christendom: The coming of global Christianity (3. utg., s. 101-133). New York: Oxford University Press. Bibliotek (Kompendium). Hentet fra bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Jones, S. R. (2009). The Global Christian Forum: A narrative history. I H. v. Beek (Red.), Revisioning Christian unity: Journeying with Jesus Christ, the reconciler at the global Christian forum, Limuru, November 2007 (s. 3-36). Oxford: Regnum. Bibliotek (Kompendium)
 • Jonson, J. (2008). Ekumenik på världens villkor: Kyrkornas världsråd i den ekumeniska rörelsen efter Uppsala 68. Stockholm: Verbum. Bibliotek
 • Kasper, W. (2005). Enhetens sakarament: Eukaristi og kirke (103 s.). Oslo: St. Olav forlag. Bibliotek
 • Murray, P. D. (Red.) (2008). Receptive ecumenism and the call to Catholic learning: Exploring a way for contemporary ecumenism (IX-XV, 3-51, 78-88). Oxford: Oxford University Press. Bibliotek
 • Robeck, C. M. (1999). Pentecostalism and ecumenism in a pluralistic world. I M. W. Dempster, B. D. Klaus & D. Petersen (Red.), The Globalization of pentecostalism: A religion made to travel (s. 338-362). Oxford: Regnum. Bibliotek (Kompendium)
 • Tjørhom, O. (2005). Kirkens enhet - for at verden skal se og tro: En innføring i økumenisk tenkning (s. 9-116). [Oslo]: Verbum. Bibliotek
 • Tveit, O. F. (2001). Mutual accountability as ecumenical attitude: A study in ecumenical ecclesiology based on Faith and Order texts 1948-1998 (s. 208-311). Oslo ,: [The Norwegian Lutheran School of Theology]. (Kompendium)
 • Veiteberg, A. (Red.) (2010). Et sannhetens øyeblikk: Kairos Palestina. Oslo: Stiftelsen Karibu. Bibliotek. Hentet fra www.kui.no

> PDF-versjon for utskrift