I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL2540: Forkynnelse og gudstjenesteliv med praksis

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Jorund Andersen (Jorund.Andersen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Teologi
Bachelorprogrammer - Ungdom, Kultur og Trosopplæring
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og pedagogikk

Generell informasjon

Emnet TEOL2540: Forkynnelse og gudstjenesteliv med praksis er et kjerneemne i
studieprogrammet Bachelor i Ungdom, kultur og trosopplæring. Emnet er organisert i tre
delemner: A. Kristen forkynnelse (3,5 stp), B. Gudstjenesteliv (3,5 stp) og C. Praksis i
menighet (3 stp). Delemnene A og B studeres integrert med delemne C, og hele emnet gir til
sammen 10 studiepoeng.
 
For å melde seg opp i emnet må studenten ha avlagt eksamen i PED1640, TEOL1540 og
PED1030, eller ha tilsvarende kompetanse.

Studiepoengreduksjon

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Ta kontakt med studieveileder.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • ha godkjent fremmøte (minst 75 prosent) i undervisningen
 • delta i praktisk-teologisk gruppe
 • få godkjent læringskontrakt relatert til praksis, levert innen en fastsatt frist
 • ha bestått praksis (se Informasjonshefte for praksis ved UKT)
 • få godkjent evalueringsrapport fra praksis, levert innen en fastsatt frist
 • bestå en kortprøve (1 1/2 time) relatert til pensumlitteratur. Prøven vurderes til
bestått/ikke bestått. Ved ikke bestått kortprøve kan studenten gå opp til ny prøve en
gang
 • levere inn og få godkjent en preken/andakt holdt under praksis med et refleksjonsnotat
(1000-1200 ord) der studielitteraturen brukes, skrevet etter gjennomføringen
 • delta i planlegging av en gudstjeneste, og levere inn og få godkjent gudstjenesteagenda
med et refleksjonsnotat (1000-1200 ord) der studielitteraturen brukes, etter gjennomført
gudstjeneste. Enten prekenen/andakten eller gudstjenesten skal være knyttet til et
trosopplæringstiltak
 • delta i evaluering av studietilbud og/eller læringsmiljø, dersom dette skal evalueres i
det aktuelle semesteret
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk,
med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL2540 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til "bestått" / "ikke bestått".
 

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A. KRISTEN FORKYNNELSE (3,5 stp)
Dette delemnet gir en innføring i forkynnelsens teologi, oppdrag og funksjon. Delemnet
fokuserer videre på utfordringer ved det å forkynne i vår tid innenfor ulike kontekster og
spesielt overfor barn og ungdom. Det blir også lagt vekt på oppøvelse av ferdigheter i
forkynnelse, og evne til å reflektere over hvilken betydning forkynneren har som person.
 
Læringsutbytte etter fullført delemne:
Kunnskap
Studenten har:
 • god kunnskap om forkynnelsens teologi, oppdrag og funksjon
 • kunnskap om utfordringer knyttet til forkynnelse for barn og ungdom
Ferdighet
Studenten kan:
 • nyttiggjøre seg, og reflektere kritisk over, metoder for å forberede og holde kristne
andakter og prekener
 • reflektere over den betydning forkynneren har som person
 • orberede og gjennomføre en preken/andakt, alene eller i team
 • reflektere kritisk over ulike oppbyggelige bøker skrevet for barn og ungdommer
 
DELEMNE B. GUDSTJENESTELIV
Dette delemnet fokuserer på gudstjenesteliv for barn og ungdom. Det skal både bevisstgjøre
studentene på hva gudstjenesten er, og hjelpe dem til å utvikle ferdigheter til å kunne lede
gudstjenester og møter. Studentene skal reflektere over egne gudstjenesteerfaringer. De skal
også utvikle evne til å foreta liturgiske og strategiske valg for å kunne bygge opp et varig
gudstjenestearbeid for og med barn og ungdom. Gjennom semesteret skal studenten delta på
to øvingsdager.
Læringsutbytte etter fullført delemne:
Kunnskap
Studenten har:
 • kunnskap om liturgiens teologi og intensjon i samspill mellom tradisjon og fornyelse i
Den norske kirke
 • kunnskap om hvordan en kan bygge opp og lede et kontinuerlig gudstjenestearbeid for
og sammen med ungdom (medarbeiderutvikling)
 • kunnskap om gudstjenestens dramaturgi og oppsett av gudstjenesteagenda
 • kunnskap om gudstjeneste- og møteledelse
 
Ferdighet
Studenten kan:
 • reflektere over bruk av rom, kropp, tekst og musikk i utforming av gudstjenester -
særlig for og sammen med barn og ungdom
 • reflektere over betydningen av personlige ressurser i arbeidet med gudstjeneste og
liturgi
 • reflektere over sammenhenger, muligheter og utfordringer i møtet mellom
ungdomsarbeid, trosopplæring og gudstjenesteliv
 • arbeide med gudstjenesten i tilknytning til trosopplæringstiltak
 
DELEMNE C. PRAKSIS I MENIGHET (3 STP)
Praksisstudiet på UKT inngår i hovedsak i emnene PED1640, TEOL1540, TEOL2540 og
TEOL2542. Studentene skal i praksisstudiet observere, reflektere over og delta i barne- og
ungdomsarbeid og øve seg i på å ha et blikk for barn og ungdoms livsutfordringer i en
menighetskontekst. Delemne C står i nær sammenheng med delemne A og B. Det er et mål at
studentene i praksisen gjør nytte av kunnskaper og ferdigheter de tilegner seg gjennom
arbeidet med delemne A og B. I løpet av praksisperioden vil det være obligatorisk deltakelse i
praktisk-teologisk gruppe på MF. For nærmere beskrivelse av den konkrete utformingen av
praksisen, se Informasjonshefte for praksis ved UKT.
 
Ferdighet
Studenten kan
 • holde avtaler, administrere egen tidsbruk og forholde seg respektfullt til andres tid
 • samhandle med andre i formelle og uformelle situasjoner
 • utføre oppgaver tilknyttet trosopplæring/barne- og ungdomsarbeid med teologisk,
pedagogisk, diakonal og etisk bevissthet
 • reflektere over egne følelser og reaksjonsmønstre i møte med andre
 • se veiledning som en læringsmulighet og bruke tilbakemeldinger for å utvikle seg
faglig og personlig
Generelle ferdigheter etter fulført emne:
Studenten kan
 • utvikle og holde en andakt/preken og reflektere over dette arbeidet i lys av relevant
teori
 • forberede og være medliturg i en gudstjeneste i samhandling med andre, og reflektere
over dette i lys av relevant teori
 • reflektere over egen utvikling knyttet til rollene disippel, formidler, veileder og
innovatør
 • nyttiggjøre seg kunnskap og ferdigheter fra delemne A og B i praksis (delemne C)
 • reflektere over forholdet mellom praksis og teori

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Graff-Kallevåg, K. (2018). "det handler kanskje om min egen troshistorie...". I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Red.), Spiritualitet i kirkens trosopplæring. Oslo: IKO Forlag. (Se Canvas)
 • Graff-Kallevåg, K. & Henriksen, J.-O. (2018). Jesus og kaptein Sabeltann. (Se Canvas)
 • Kaufman, T. S. & Mosdøl, H. O. (2018). Forskjellen som (ut)gjør en forskjell. (Se Canvas)
 • Mosdøl, H. O. (2018). Manus som aktør: En studie av manusbruk i forkynnelsen som inngår i trosopplæringstiltak. (Se Canvas)
 • Rystad, L. S. (2018). Kanskje Jesus ikke var så dum likevel?: Bibelske fortellinger, drama og medierende verktøy i bruk i prekenhendelsen. (Se Canvas).
 • Saxegaard, F. (2018).. (Se Canvas)

DELEMNE A LITTERATUR
Velg ett av følgende valgalternativer:
Enten:

 • Kielland, J. C. (2013). Åpne dører. [Oslo]: Verbum. Bibliotek

Eller:

 • Ørum, J. (2017). Mens du er ung: 31 tekster - 31 dager. Oslo: Verbum. Bibliotek

Eller:

 • Skippervold, P. (2013). Fenomenet Bibelen. Oslo: IKO-forl. Bibliotek

Eller:

 • Tveitereid, K. (2012). En helt overkommelig bibel (2. utg.). [Oslo]: Verbum. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • (2013). Norsk bønnebok: 2013. Stavanger: Eide forl. Bibliotek
 • Cherry, C. M. (2010). The worship architect: A blueprint for designing culturally relevant and biblically faithful services (s. 151-177, 205-218). Grand Rapids, Mich.: Baker Academic. Bibliotek (Kompendium)
 • Christoffersen, J. T. (2015). Sammen for Guds ansikt: Gudstjenestereform mellom visjon og virkelighet. I A. H. Balsnes, S. Christensen, J. T. Christoffersen & H. O. Mosdøl (Red.), Gudstjeneste à la carte: Liturgireformen i Den norske kirke (s. 24-45). Oslo: Verbum akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Christoffersen, J. T. (2017). Kirkeåret. (Se Canvas)
 • Duck, R. C. (2013). Worship for the whole people of God: Vital worship for the 21st century (s. 57-76). Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Johnsen, E. T. (Red.) (2017). Gudstjenester med konfirmanter: En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde (s. 40-73). Oslo: IKO-forl. Bibliotek/9788282493185 (Kompendium)
 • Kaufman, T. S. (2018). "Og så var det lov å gå sånn runde...": Bønnevandring som mulighetsrom. I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Red.), Spiritualitet i kirkens trosopplæring. Oslo: IKO Forlag. (Se Canvas)
 • Kaufman, T. S. (2008). Bærekraftig lovsang?: Om lovsangen i den kristne ungdomskulturen som et uttrykk for kristen spiritualitet. Halvårsskrift for praktisk teologi, 25(2), s. 15-26. Bibliotek (Kompendium).
 • Modéus, M. (2007). Menneskelig gudstjeneste: Om gudstjenesten som relation og ritual (s. 71-82, 128-158, 273-286). København: Alfa. Bibliotek
 • Mosdøl, H. O. (2015). Strategier for involvering i gudstjenesten: En casestudie av to menigheter. I A. H. Balsnes, S. Christensen, J. T. Christoffersen & H. O. Mosdøl (Red.), Gudstjeneste à la carte: Liturgireformen i Den norske kirke (s. 155-172). Oslo: Verbum akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Postholm, M. B. (2010). Kvalitativ metode: En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier (2. utg., s. 68-85). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Thomassen, M. & Lomheim, S. (2013). Når dere ber: Om liturgisk språk og utforming av bønner til gudstjenesten (s. 31-40, 71-81). [Oslo]: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Øierud, G. L. (2014). Inkluderende gudstjenestekommunikasjon. I G. Hellemo (Red.), Gudstjeneste på ny (s. 180-193). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift