I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL2442: Økologisk teologi og globalisering, katolske perspektiver

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Ingen faglærer, spør student@mf.no
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Profesjonsstudier - Katolsk presteutdanning
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi og historie

Generell informasjon

Med encyklikaen Laudato Si' har pave Frans plassert omsorg for Jorden, vårt felles hjem, i kjernen av kristen tenkning og praksis. Han har også gjort klimaspørsmålet til et moralsk anliggende som alle må ta stilling til og alle har et ansvar for. Han følger i sporet til mange av sine forgjengere, men i særlig grad Frans av Assisi. Han er like konkret og kompromissløs som helgenen fra 1200-tallet. Det tverreligiøse Assisi-toppmøtet i 1986 ble startskuddet for økende økologisk bevisstgjøring hos tilhengere av verdens store religioner. Slik er byen Assisi sentral ikke bare for spørsmål om rettferdighet og fred, men også økologi
 
Kurset vil gi deltakerne en innføring i katolsk sosiallære med særlig vekt på økologi. Deltakerne vil også bli presentert for Frans av Assisi som skrev Laudato Si' (Solsangen) og for pave Frans og hans miljø encyklika. Deres økologiske teologi og tenkning er viktige bidrag til vår globaliserte tidsalder.
 
Emnet dekker tre tematiske områder innenfor katolsk teologi: (a) Økologiske utfordringer i vår globaliserte verden, (b) ulike svar innenfor dagens katolske sosiallære, (c) de historiske røtter for økologisk teologi.
 
Obligatorisk del av emnet er en studieuke i Roma / Assisi 26. mars - 2.
april 2017. En forberedende samling før og en oppfølgende samling etter
studieturen vil også inngå i studietilbudet.
Turen vil koste ca. 7.150 kr som inkluderer deltakeravgift, overnatting m.
frokost, tre felles måltider og transport T/R Roma-Assisi. Reisen T/R
Norge-Roma er ikke inkludert, og må besørges av den enkelte deltaker.

Studiekrav

Studenten må
 
 • Delta på en studietur til Roma (en uke)
 • Skrive en bokrapport på 600-1000 ord fra en begrenset del av pensum. Emnet for rapporten velges i samråd med faglærer, presenteres i felles seminar, og vurderes som bestått/ikke bestått
 • Delta i evalueringen av studietilbudet, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester
 
Og i tillegg enten alternativ A eller B under:
 
A. Levere og få godkjent utkast til faglig oppgave. Tema godkjennes av emneansvarlig. Utkastet drøftes i et felles seminar.
B. For lærere som følger kurset, kan utkast til faglig oppgave erstattes med å lage et studieopplegg for undervisning om økologi og etikk. Utkast må godkjennes av emneansvarlig innen angitt frist.
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

For å bestå TEOL2442 må studenten oppfylle alle studiekravene. For studenter som har valgt alternativ A under studiekrav, er eksamensform faglig oppgave (2000-2500). Faglig oppgave bedømmes med karakter (A-F). For studenter som har valgt alternativ B under studiekrav, er innlevering av mappe eksamensform. Innholdet i mappen skal være studieopplegg for undervisning om økologi og etikk. Mappen bedømmes med karakter (A-F).
 

Læringsutbytte etter fullført emne

Målet for kurset er å forstå den historiske bakgrunnen for og dagens utfordringer for katolsk sosiallære når det gjelder økologi som global utfordring i dag.
Studenten skal ha:
 
 • kjennskap til synet på økologiske utfordringer innenfor innenfor Den romersk-katolske kirke, slik den kommer fram isentrale dokumenter, særlig pave Frans¿ sosiale encyklika Laudato Si' (2015)
 • kunnskap om Frans av Assisis økologiske teologi som en inspirasjonskilde for vår tids kamp for økologisk bærekraft, fred og rettferdighet
 • kjennskap til Den katolske kirkes arbeid for økologisk ansvar, klimarettferdighet og dialog

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • (2013). Klimarettferdighet (nr. 11. juli ).. Hentet 11. juli fra issuu.com
 • (1965-2015). Pavene og økologi gjennom 50 år - tekster fra Gaudium et spes til Laudato si' (Else-Britt Nilsen forbereder kompendium).
 • Boff, L. (2014). Francis of Rome & Francis of Assisi: A new springtime for the Church? (VI, 160 s.). Maryknoll, N.Y: Orbis Books. Bibliotek
 • Doyle, E. (1974). Ecology and the Canticle of Brother Sun. New Blackfriars, 55(652), s. 392-402. Bibliotek.
 • Frans 1, p. (2015). Encyklikaen Laudato si': Om omsorgen for vårt felles hjem. Oslo: St. Olav forl. Bibliotek
 • Heiene, G. (2012). Katolsk sosiallære - et kritisk blikk. I P. Kværne & A. H. Utgaard (Red.), Hellig uro: 50 år etter Det annet vatikankonsil (s. 197-224). Oslo: Emilia. Bibliotek
 • Kiser, L. J. (2003). The Garden of St. Francis: Plants, Landscape, and Economy in Thirteenth-Century Italy. Enviromental History, 8(2), s. 229-245. Bibliotek.
 • Per Kværne (2012). Frans av Assisi og den katolske kirkes religionsdialog. I P. Kværne & A. H. Utgaard (Red.), Hellig uro: 50 år etter Det annet vatikankonsil (s. 251-259). Oslo: Emilia. Bibliotek
 • Pontifical Council For Justice Peace, . (2014). Energy, justice and peace: A reflection on energy in the current context of development and environmental protection. New York: Paulist Press. Bibliotek
 • Ruyter, K. W. (1982). Frans av Assisi 1182-1226: En kort biografi. I P. W. Hertman (Red.), Frans av Assisis skrifter (s. 9-32). Oslo: St.Olav forlag. Bibliotek
 • Ruyter, K. W. (1982). Noen refleksjoner om den fransiskanske bevegelse og spiritualitet. I P. W. Hertman (Red.), Frans av Assisis skrifter (s. 135-165). Oslo: St.Olav forlag. Bibliotek
 • Santucci, F. (2000). The strategy that saved Assisi. Assisi: Ed. Minerva. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift