I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL1220: Gresk 2: Tekstarbeid

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Glenn Øystein Wehus (Glenn.O.Wehus@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Religion og samfunn
Bachelorprogrammer - Teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Profesjonsstudier - Katolsk presteutdanning
Profesjonsstudier - Metodistisk presteutdanning
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi og historie
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste c

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen2018-06-06 6. juni 20182018-05-01 1. mai 2018
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:27. juni 2018
Skriftlig eksamen etter oppfylt studiekrav – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-14 14. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2018
Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-14 14. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2018

Generell informasjon

Emnet arbeider videre med nytestamentlig gresk grammatikk og med opparbeidelsen av et sentralt ordforråd. Dette skjer i rammen av lesning av tekster fra forskjellige nytestamentlige litteraturturtyper: evangelielitteratur (Johannes- og Lukasevangeliet), apokalyptisk litteratur (Johannes' åpenbaring), og paulinsk brevlitteratur (1. Korinterbrev).
 
Gresk studeres primært som et redskapsfag for det vitenskapelig baserte arbeid med Det nye testamente. Det greske tekstutvalget i TEOL1220 er på ca. 55 sider. Sammen med tekstpensumet i TEOL1210, Gresk 1, har disse to emnene et tekstpensum som er tilnærmet identisk med de tekstene som inngår i de nytestamentlige emnene TEOL2210, TEOL5210 og TEOL5215. De to greske språkemnene representerer språkstudiedelen av de nytestamentlige tekstemnene. Det nøyaktige tekstpensumet i TEOL1220 står i semesterarket.
 
Emnet TEOL1220 gir kompetanse til å arbeide med nytestamentlige og andre tidlig-kristne tekster på originalspråket også i annen sammenheng, for eksempel historie, idehistorie, religionshistorie, patristikk, kunsthistorie og arkeologi fra hellenistisk og tidlig-kristen tid.
 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi - lavere grad.
 
Forkunnskapskrav: TEOL1210: Gresk 1, Grunnelementer.

Studiepoengreduksjon

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Oversikt over reduksjon med ulike kombinasjoner:
Med KSEMGR-1 Semesteremne i koinégresk... reduseres dette emnet med 10 stp
Med NT511-04V Det nye testamente med gresk... reduseres dette emnet med 10 stp
Med GR151-04V Gresk... reduseres dette emnet med 10 stp
Med GR159-04V Gresk... reduseres dette emnet med 10 stp
Med TEOL1221 Gresk... reduseres dette emnet med 10 stp

Studiekrav

 • gjennomføre og bestå minst 3 av 4 oppgaver i løpet av semesteret. Disse vurderes med godkjent/ikke godkjent
 • delta i evaluering av studietilbud og/eller læringsmiljø, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.

Avsluttende vurdering

TEOL1220 har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. For å kunne gå opp til skriftlig eksamen, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.
Dersom studenten ikke har bestått studiekravene, kan han/hun etter søknad (senest 2 uker før skriftlig eksamen) gis anledning til å skifte til sekundært vurderingsalternativ, dvs. en 6 timers skriftlig eksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om det greske språkets formlære (morfologi)
 • god kunnskap om det greske språkets syntaktiske oppbygning og funksjon
 • et nytestamentlig basisordforråd tilsvarende alle ord som forekommer 15 ganger eller mer i NT (ca. 800 ord)
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • foreta en syntaktisk analyse av nytestamentlige tekster med gjennomsnittlig vanskelighetsgrad
 • lese og oversette nytestamentlige tekster som inngår i det bibelfaglige arbeidet ved MF
 • bruke leksikon og elektroniske bibelsøkeverktøy

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Leivestad, R. & Sandvei, B. H. (1996). Nytestamentlig gresk grammatikk (Ny utg., 3. utg.). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Newman, B. M. (1993). A concise Greek-English dictionary of the New Testament. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Bibliotek
 • Sandvei, B. H. (1998). Øvingshefte for begynnere i koine-gresk (6. utg.). Oslo: Litteraturtjenesten ved Det teologiske Menighetsfakultet. (Kjøpes på Bok og Media bokhandel)
 • Sandvei, B. H. (2003). Glosekort til det greske nytestamente. Oslo: MF's litteraturtjeneste. (Kjøpes på Bok og Media bokhandel)
 • Sandvei, B. H. (2006). Greske tekster: Hjelpebok til studiet av NT-tekster (Korrigert opptrykk utg.). Oslo: Litteraturtjenesten, Det teologiske Menighetsfakultet.
 • Sandvei, B. H. (2004). Gloseguide til det greske nytestamente (4. utg.). Oslo: Litteraturtjenesten MF. (Kjøpes på Bok og Media bokhandel)

Enten:

 • Aland, B. (Red.) (1993). The Greek New Testament (4. utg.). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Bibliotek

Eller:

 • Nestle, E. & Nestle, E. (2012). Novum Testamentum Graece (28. rev. utg.). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift