I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL1110: Hebraisk 1: Grunnelementer

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Andrew Donald Wergeland (Andrew.Wergeland@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Religion og samfunn
Bachelorprogrammer - Teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi og historie
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste a

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-15 15. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato: 5. sep. 2018

Generell informasjon

For å studere Det gamle testamente må man gjøre bruk av hebraisk språk. Gjennom arbeid med språket blir man mer fortrolig med den livsverden og de tenkemåtene tekstene sprang ut av og talte inn i. Arbeidet gir også innsikt i problemer og utfordringer knyttet til det å oversette og tolke bibeltekster. Gjennom kjennskap til en vitenskapelig utgave av Det gamle testamente får man videre innsikt i den historiske overleveringen bak tekstene og den karakteren disse har. Tekstene i hebraiskpensumet er valgt ut blant annet med sikte på bibel- og GT-studiet. Hebraisk blir studert med omfattende bruk av nyere informasjonsteknologi. Læringsmålene i faget tar utgangspunkt i at denne teknologien er tilgjengelig både under språkstudiet og i senere arbeid med bibeltekster.
 
I dette emnet opparbeider studenten et grunnlag for hebraiskspråklig tekstarbeid. Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi.

Studiepoengreduksjon

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Oversikt over reduksjon med ulike kombinasjoner:
 • Med HE159 04V Bibelhebraisk reduseres dette emnet med 10 stp
 • Med TEOL1121 1 Bibelhebraisk reduseres dette emnet med 10 stp

Studiekrav

 • bestå 75 % av ukeprøvene. Ukeprøvene er knyttet til læringsmålene for den enkelte uke, og kan omfatte både grammatikk og gloser. De vurderes med godkjent/ikke godkjent
 • delta i evaluering av studietilbud dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester

Avsluttende vurdering

Når emnet undervises, er primært vurderingsalternativ avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått» / «ikke bestått».
Dersom studenten ikke består avsluttende studiekrav kan han/hun etter søknad til studieveileder (senest én uke før den skriftlige eksamenen) gis anledning til å skifte til sekundært vurderingsalternativ, som er skriftlig eksamen (2 timer). Prøven vurderes til «bestått» / «ikke bestått».

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • kjennskap til de viktigste elementene i hebraisk grammatikk
 • kjennskap til hebraisk skrift og transkripsjon
 • kjennskap til bruk av leksikon og eksegetisk programvare
 • et grunnleggende ordtilfang på 103 ord
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • lese hebraisk tekst
 • arbeide med en vitenskapelig tekstutgave av Det gamle testamente

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Brown, F., Driver, S. R. & Briggs, C. A. (1996). The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English lexicon. Peabody, Mass.: Hendrickson. Bibliotek
 • Elliger, K., Rudolph, W. & Kittel, R. (Red.) (1967). Biblia Hebraica Stuttgartensia quae antea ... ediderat R. Kittel (Ed. funditus renovata utg.). Stuttgart: Deutsche Bibelstiftung. Bibliotek
 • Wergeland, A. D. (2016). Bibelhebraisk grammatikk. Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift