I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

ST525: Filosofi og hermeneutikk

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning masternivå - KRLE/Religion og etikk
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og pedagogikk
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste d

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-17 17. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2018
Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018
Utleveringsdato:13. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk. ST525 gir en innføring i filosofiske emner og hovedtrekk i hermeneutikkens historie.
 
 

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • delta i minst 75% av undervisningen
  • delta i evalueringen av studietilbudene, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester
Dersom studenten ikke har oppfylt studiekravene (inkl. tilstedeværelseskravet), kan han/hun få gå opp til skriftlig eksamen. Studenten må selv gi melding til studieadministrasjonen om dette, senest én uke før skriftlig eksamen holdes.

Avsluttende vurdering

Studentene som har oppfylt alle studiekravene, kan få hjemmeeksamen (1 uke) som vurderingsform. Hjemmeeksamen skal være på 2500-3500 ord over et oppgitt emne. Ved innlevering må man godta en erklæring om at arbeidet er gjennomført selvstendig og at alle kilder er ført opp.
Emnet har også skriftlig eksamen (4 timer) som vurderingsalternativ. Studenten må senest én uke før skriftlig eksamen holdes, gi melding til studieadministrasjonen dersom man ønsker denne vurderingsformen.
 
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av hjemmeeksamen, evt. skriftlig eksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har
  • god kunnskap om utvalgte filosofiske tema
  • kunnskap om hovedlinjer i hermeneutikkens historie
Ferdigheter
Studenten kan
  • bruke filosofisk kunnskap som en ressurs til å tolke tekster fra ulike historiske kontekster

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
  • Henriksen, J.-O. (Red.) (1994). Tegn, tekst og tolk: Teologisk hermeneutikk i fortid og nåtid (s. 13-33, 80-92, 95-228). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
  • Svendsen, L. F. H. & Säätelä, S. (2007). Kap. 1-8. I Det sanne, det gode og det skjønne: En innføring i filosofi (2. utg., s. 13-196). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift