I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

SAM1060: Det flerkulturelle Norge

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Marielle Stigum Gleiss (Marielle.S.Gleiss@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Interkulturell kommunikasjon
Årsstudier - Samfunnsfag
Bachelorprogrammer - Religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018
Utleveringsdato:20. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018

Generell informasjon

I løpet av de siste tiårene har Norge i økende grad blitt et flerkulturelt samfunn. Dette emnet gir en innføring i hva migrasjon er, og hvordan migrasjon har påvirket det norske samfunnet. Fokuset vil være på migrasjon i en norsk kontekst, og emnet vil gi studentene faglige verktøy for å kunne forstå samfunnsdebatter om kulturforskjeller, integrering og rasisme i det flerkulturelle Norge.
 
Anbefalte forkunnskaper:
Emnene fra første semester i Årsstudium i samfunnsfag, SAM1515 eller tilsvarende bør være fullført før oppmelding.

Studiepoengreduksjon

For studenter med SAM1060L reduseres emnet med 10 studiepoeng.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • få godkjent en drøftingsoppgave (1200-1500 ord) levert innen en fastsatt frist.
 • delta i evaluering av studietilbudet dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene, vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).
 

Avsluttende vurdering

Emnet SAM1060 har hjemmeeksamen (8 timer) som vurderingsform. Oppgaven skal besvares innenfor rammen av 1000-4000 ord. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av skriftlig eksamen. For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om teorier om migrasjon.
 • god kunnskap om ulike perspektiver på forholdet mellom migrasjon og tilhørighet.
 • kunnskap om teorier om rasisme, islamofobi og diskriminering.
 • kunnskap om utvalgte empiriske case som belyser ulike sider ved det flerkulturelle Norge.
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • skrive en selvstendig faglig tekst med utgangspunkt i en oppgitt problemstilling innenfor emnets tematikk.
 • knytte faglige innsikter til dagsaktuelle debatter om migrasjon og det flerkulturelle Norge.
 • finne og bruke relevante samfunnsfaglige kilder om migrasjon og det flerkulturelle Norge, og referere til faglige kilder på. en god og redelig måte i henhold til gjeldende referansestandard.
 • anvende teoretiske perspektiver til å drøfte ulike sider ved det flerkulturelle Norge.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Aure, M. (2007). Migrasjonskanaler og rekrutteringsprosesser: Å bli arbeidsmigrant. Sosiologi i dag, 37(3-4), s. 9-29. Bibliotek. Hentet fra ojs.novus.no
 • Bangstad, S. & Døving, C. A. (2015). Hva er rasisme?. Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Bygnes, S. (2015). Mistillitens migrasjon: Europeisk sør-nord-mobilitet i kjølvannet av krisa. Sosiologisk tidsskrift, 23(3), s. 171-192. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Eide, K. & Lidén, H. (2012). Mottak av enslige mindreårige asylsøkere. I M. Valenta & B. Berg (Red.), Asylsøker: I velferdsstatens venterom (s. 181-204). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Erdal, M. (2017). Mobilitet og tilhørighet. I D. Jordhus-Lier & K. Stokke (Red.), Samfunnsgeografi: En innføring (s. 275-290). Oslo: Cappelen Damm akademisk.. Hentet fra dx.doi.org
 • Eriksen, T. H. (2010). Samfunn (s. 68-106). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Eriksen, T. H. & Sajjad, T. A. (2015). Kulturforskjeller i praksis: Perspektiver på det flerkulturelle Norge (6. utg., s. 33-64). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Fangen, K. & Thun, C. (2007). Unge somaliske kvinner snakker om omskjæring. Sosiologi i dag, 37(3-4), s. 107-141. Bibliotek. Hentet fra ojs.novus.no
 • Friberg, J. H. (2016). Assimilering på norsk: Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn.. Hentet fra www.fafo.no
 • Lidén, H. (2017). Barn og migrasjon: Mobilitet og tilhørighet (s. 115-144). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Lynnebakke, B. & Fangen, K. (2011). Tre oppfatninger av norskhet: Opphav, kulturell praksis og statsborgerskap. Sosiologi i dag, 41(3-4), s. 133-155. Bibliotek. Hentet fra ojs.novus.no
 • Midtbøen, A. & Rogstad, J. (2012). Diskrimineringens omfang og årsaker: Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv (s. 23-31, 77-131). Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Bibliotek. Hentet fra hdl.handle.net
 • Nadim, M. (2011). Kulturell reproduksjon eller endring? - Småbarnsmødre med innvandringsbakgrunn og arbeid. Nytt norsk tidsskrift, 32(1), s. 15-24. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Odden, G. (2018). Internasjonal migrasjon: En samfunnsvitenskapelig innføring. Bergen: Fagbokforlaget. Bibliotek
 • Statistisk sentralbyrå, . (2017). Fakta om innvandring. Hentet 2018-01-05 fra www.ssb.no

> PDF-versjon for utskrift