I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

RL5065: Samtidsreligion

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten 


Emneansvarlig:Asle Eikrem (Asle.Eikrem@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i kirkelig undervisning
2-årige masterprogrammer - Teologi
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og pedagogikk
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen2019-05-14 14. mai 20192019-05-01 1. mai 2019
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. juni 2019

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i Lektorprogrammet (6. semester, 5000-nivå)
Emnet kan også inngå i følgende studieprogram: Master i kristendomskunnskap, Master i kirkelig undervisning.
Emnet tar utgangspunkt i samtidsreligion som praksis og som forskningsfelt. Emnet legger vekt på debattene om religion og mediers gjensidige påvirkning. Emnet vil gi nye og friske innspill til diskusjonen om hva et religions- og livssynsfag skal være i skolen og hvordan nye forskningsperspektiver kan brukes didaktisk. Studentene vil gjennom emnet få et godt innblikk i ulike empiriske forskningsarbeid.
Undervisning i emnet gis i form av forelesninger og seminarer.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • ha gjennomført, og fått godkjent, et prosjekt med datainnsamling gjennom ekskursjon i et religions- eller livssynssamfunn eller gjennom online etnografi av religiøse nettverk og ytringer. Resultatene skal presenteres gjennom en blogg/wiki.
 • få godkjent selvvalgt litteraturliste relevant for prosjektet
 • gi kommentarer til en medstudents blogg/wiki
 • delta i evaluering av studietilbud og/eller læringsmiljø¸ dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

Emnet har skriftlig eksamen (6 timer) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen. For å få avsluttende vurdering, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.
Ingen tillatte hjelpemidler.

Læringsutbytte etter fullført emne

Læringsutbytte etter fullført emne
KUNNSKAP
Studenten har
 • god kunnskap om perspektiver på religion som samtidig kulturfenomen
 • god kunnskap om debatten om religion og medier
 • inngående kjennskap til ett spesifikt religions- eller livssynssamfunn, eller religiøse nettverk og ytringer på internett
FERDIGHETER
Studenten kan
 • reflektere over didaktiske perspektiver og utfordringer ved å bruke samtidsreligiøse fenomener og materiale fra media i undervisning
 • planlegge, gjennomføre og ferdigstille et faglig, empirisk basert prosjekt
 • benytte seg av wiki/blogg som presentasjons-, tilbakemeldings- og diskusjonsverktøy
 • finne og anvende relevante faglige kilder
 
 
 

Merknad til litteraturlisten

200 sider selvvalgt litteratur til feltarbeidet

> PDF-versjon for utskrift