I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

RL2050: Kristendommens kulturhistorie

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 


Emneansvarlig:Kristin Bliksrud Aavitsland (Kristin.B.Aavitsland@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Generell informasjon

Emnet legger vekt på å se kristendommen i et kulturhistorisk perspektiv, og undersøke hvordan kristendommen fra antikken til moderne tid har satt et avgjørende preg på vår vestlige kultur når det gjelder oppfatningen av mennesket, naturen, seksualiteten og døden. 
 
Det legges vekt på å belyse dette gjennom utvalgte temaer, som de bibelske mytene, den kristne kalenderen og kristendommens livsriter. Gjennom disse temaene belyser og problematiserer undervisningen hvordan «den kristne arven» er blitt etablert og har fått betydning på forskjellige områder, og hvordan kristendommens utvikling henger nøye sammen med den generelle samfunns- og kulturhistorien, både i Norge og ellers i den vestlige verden. Emnet behandler ulike kilder, som litterære tekster, bildekunst og arkitektur, og undersøker ideer og praksisers tradisjon og påvirkning, resepsjon og omforming.
 
Forkunnskaper: 
Studenten må ha avlagt eksamen i årsenhet i K-RLE eller tilsvarende, inkludert Examen philosophicum.
 
Emnet er et kjerneemne i Lektorprogrammet.

Overlappende emner

Deler av RL2050 Kristendommens kulturhistorie overlapper med TE607 Kristendommens kulturhistorie. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har TE607 fra før, vil få 2,5 poeng uttelling for RL2050 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studentene
 • bestå en kortprøve om hovedpunktene i den vestlige kristendommens historie
 • delta i evaluering av studietilbud og/eller læringsmiljø hvis dette skal evalueres i det aktuelle semesteret
 
Studenter på Lektorprogrammet må i tillegg
 • ha godkjent fremmøte (minst 75 %) i seminarundervisningen
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

Emnet har skriftlig eksamen (6 timer) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
 • oversikt over hovedtrekk i utviklingen av vesteuropeisk kristendom i en bredere kulturhistorisk kontekst
 • god kunnskap om sentrale kulturhistoriske temaer som utviklingen av den kristne kalenderen og det latinske språket som kulturbærer
 • god kunnskap om de viktigste kulturproduserende fortellingene fra Bibelen
 • god kunnskap om hvordan religiøse bilder, litterære tekster og andre estetiske uttrykk er kilder til å forstå kristendommens utvikling og dens betydning for den vestlige kulturarv
 • kunnskap om aktuelle læreplaner i grunnskole og videregående skole
Ferdigheter
Studenten kan:
 • bruke teorier om kulturelt minne og kulturarv til å analysere en faglig problemstilling
 • reflektere over forskjellen mellom kulturelt minne og historie
 • reflektere over hva det innebærer at kristendommen utvikles i en konkret sosial, kulturell og idémessig kontekst
 • reflektere over didaktiske utfordringer med tanke på undervisning om kristendom i skolen i dagens pluralistiske kultursituasjon

Merknad til litteraturlisten

I tillegg til den oppførte litteraturen skal studentene lese noen kildetekster i utvalg (15-20 sider). Disse tekstene blir distribuert av lærerne i løpet av semesteret.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Assmann, A. (2010). Canon and archive. I A. Erll, A. Nünning & S. B. Young (Red.), A companion to cultural memory studies (s. 97-108). Berlin: de Gruyter. Bibliotek (Kompendium)
 • Bibelen. Norsk, . (2016). Bibelen i kortversjon. Oslo: Cappelen Damm. Bibliotek
 • Bradshaw, P. F. (2010). Early Christian worship: A basic introduction to ideas and practice (2 utg., s. 75-101). London: SPCK. Bibliotek
 • Eriksen, T. B. (1999). Tidens historie (s. 62-150). Oslo: Stenersens forl. Bibliotek (Kompendium). Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Gilhus, I. S. & Thomassen, E. (2010). Oldtidens religioner: Midtøstens og Middelhavsområdets religioner (s. 197-235). Oslo: Pax. Bibliotek (Kompendium)
 • Janson, T. (2006). Latin: Kulturen, historien, språket. Oslo: Pax. Bibliotek
 • Kjeldstadli, K. (1999). Fortida er ikke hva den en gang var: En innføring i historiefaget (2. utg., s. 15-49). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Moxnes, H. (2015). Historien om Det nye testamentet (s. 88-166). Oslo: Verbum. Bibliotek
 • Sandmo, E. (2015). Tid for historie: En bok om historiske spørsmål (s. 177-208). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Tobiassen, T., Elstad, H. & Norderval, K. M. (2006). Kristendommen og kunst i vesteuropeisk kultur: Bilder og arkitektur. Bergen: Fagbokforl. Bibliotek
 • Utdanningsdirektoratet, . (2018). Kjerneelementer i KRLE og religion og etikk. Hentet fra www.udir.no

> PDF-versjon for utskrift