I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

RL2030: Islam (for lektorstudenter)

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og pedagogikk
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen2018-11-23 23. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:14. des. 2018
Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-15 15. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 5. feb. 2019

Generell informasjon

Emnet RL2030 omfatter både det som er felles for et flertall av muslimer og noen av de variasjonene som finnes innen islam. Sentrale aspekter ved islams historie, lære og praksis inngår i emnet. Emnet setter fokus på ulike retninger, fromhetstyper og politiske oppfatninger av islam. Emnet legger også vekt på hvordan islam fortolkes og praktiseres av muslimer i nyere tid, med særlig vekt på norske forhold.
 
I seminargruppene i didaktikk drøftes spørsmål om religion i norsk skole, med særlig vekt på undervisningen om islam på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole. Studielitteraturen i pedagogikk/religionspedagogikk fra emne PED1020 forutsettes kjent og skal brukes i den didaktiske drøftingsoppgaven (se Studiekrav).
 
RL2030 er et kjerneemne i Lektorprogrammets femte semester. For å melde seg opp i emnet, må studenten ha avlagt eksamen i RL1010 eller ha tilsvarende kompetanse.

Overlappende emner

RL2030 Islam (for lektorstudenter) overlapper fullstendig med RL2035 Islam og delvis med RV502 Islam: Tro, tradisjon og fornyelse. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har RL2035 fra før, vil få 0 poeng uttelling for RL2030 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har RV502 fra før, vil få 5 poeng uttelling for RL2030 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å kunne gå opp til eksamen og få avsluttende vurdering, må studenten oppfylle følgende studiekrav:
 • ha godkjent fremmøte (minst 75 %) i seminargruppene
 • presentere og få godkjent en didaktisk drøftingsoppgave (på 1500 - 2000 ord) knyttet til et tema om islam i skolens religionsundervisning
 • delta i evalueringen av emnet, dersom det skal evalueres i Canvas i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene, vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai / 1. nov).

Avsluttende vurdering

Emnet RL2030 har skriftlig eksamen (6 timer) som vurderingsform. For å kunne gå opp til eksamen må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett
eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai / 1. nov). Karakteren (A-F) settes på grunnlag av denne prøven.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har
 • god kunnskap om islams bakgrunn og historie og hvordan denne historien har preget religionens uttrykksformer
 • god kunnskap om ulike retninger og former for islam
 • god kunnskap om sentrale aspekt ved hellige tekster, lære og praksis, med vekt på sunni-islam
 • kunnskap om religion og hverdagsliv blant unge norske muslimer
 • god kunnskap om hvordan muslimer i Norge utvikler sine fellesskap, sine praksiser og sine fortolkninger av islam
 • kjennskap til spørsmål om representasjoner av religioner i undervisningen
 
Ferdigheter
Studenten kan
 • drøfte spørsmål om islams mangfold og religiøse endringsprosesser
 • drøfte spørsmål knyttet til unge muslimers religiøse praksis med vekt på det norske samfunn
 • reflektere over didaktiske utfordringer knyttet til undervisning om islam i norsk skole med vekt på rammefaktorer, formål, kompetansemål, ferdigheter og arbeidsmåter
 • vurdere presentasjonen av islam i noen av skolens lærebøker
 • reflektere over relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger
 • utveksle synspunkter og erfaringer med medstudenter om religion og religionsundervisning i norsk skole, og gjennom dette utvikle god undervisningspraksis

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Andreassen, B.-O. (2016). Religionsdidaktikk: En innføring (2. utg., s. 121-136, 179-197). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Bangstad, S. (2013). IslamNet - puritansk salafisme i Norge (Vol. 118, nr. 3, s. 254-272). Bibliotek. Hentet 3 fra www.idunn.no
 • Berg, E. (Red.) (2000). Sure 1; Sure 2, 29-40, 255-257; Sure 4, 1-13, 155-158; Sure 19, 16-36; Sure 37, 99-110; Sure 42; 1-6; Sure 43, 1-14; Sure 93, Sure 96, 1-5; Sure 97; Sure 99; Sure 112-114. I Koranen. Oslo: De norske Bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Bøe, M. (2013). Feministiske tilnærminger til sharia. I I. S. Gilhus & L. Mikaelsson (Red.), Religion i skrift: Mellom mystikk og materialitet (s. 94-109). Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Døving, C. (2012). "Pressens mørkemenn / troens tjenere" - posisjon og selvforståelse blant sunni-muslimske imamer. I C. A. Døving & B. Thorbjørnsrud (Red.), Religiøse ledere: Makt og avmakt i norske trossamfunn (s. 26-45). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Døving, C. A. & Kraft, S.-E. (2013). Religion i pressen (s. 123- 148). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Eggen, N. S. (2007). Koranen: Innføring i en tekst-og tolkningstradisjon (s. 29-52). Oslo: Solum. Bibliotek (Kompendium)
 • Eidhamar, L. G. (2014). Rett kontra godt?: Holdninger og resonnementer blant unge norske muslimer i spørsmål om kjønnsroller og seksualitet. Din: Tidsskrift for religion og kultur, (2), s. 27-66. Bibliotek. Hentet fra ojs.novus.no
 • Hjärpe, J. (1997). What will be chosen from the Islamic basket. European review: A journal of the Academia Europaea, 5(3), s. 267-274. Bibliotek (Kompendium).
 • Holth, G. (2016). Ytringsfrihet og ytringsansvar: To elevaktiviserende opplegg. Religion og livssyn, 28(2), s. 2-10. Bibliotek (Kompendium).
 • Jacobsen, C. M. (2011). Islamic traditions and Muslim youth in Norway (nr. 10, s. 225-282). Leiden: Brill. Bibliotek (Kompendium). Hentet 10 fra search.ebscohost.com
 • Midttun, A. (2014). Biter og deler av islam. Norsk pedagogisk tidsskrift, 98(5), s. 329-340. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Opsal, J. (2016). Islam: Lydighetens vei (3. utg., s. 11-328). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Ramadan, T. (2009). Europeisk islam: Å være muslim i Vesten (s. 176-213). [Oslo]: Cappelen Damm. Bibliotek (Kompendium)
 • Toft, A. (2017). Islam i klasserommet. I I. M. Høeg (Red.), Religion og ungdom (s. 33-50). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Utdanningsdirektoratet (2015). Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). (Kildelitteratur) Hentet 2018-12-04 fra www.udir.no
 • Utdanningsdirektoratet (2006). Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Hentet 2017-05-08 fra www.udir.no
 • Vogt, K. (2008). Islam på norsk: Moskeer og islamske organisasjoner i Norge (2. utg., s. 174-213). [Oslo]: Cappelen Damm. Bibliotek (Kompendium)
 • Vogt, K. (2005). Å være som en kledning for hverandre: Ekteskap og rettspraksis i islamsk tradisjon. I B. Thorbjørnsrud (Red.), Evig din?: Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge (s. 152-173). Oslo: Abstrakt. Bibliotek (Kompendium)
 • Østberg, S. (2003). Muslim i Norge: Religion og hverdagsliv blant unge norsk-pakistanere (s. 9-201). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift