I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

RL1030: Religion og kristendommens historie

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Hanne Birgitte Sødal Tveito (Hanne.S.Tveito@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Kristendom/KRLE
Bachelorprogrammer - Religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og pedagogikk
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste i

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-13 13. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2018

Generell informasjon

Enkeltemnet RL1030 eller mappevurderingsemnet K-RLE1125, der fagstoffet i RL1030 inngår, er et kjerneemne i Lektorprogrammet. RL1030/K-RLE1125 kan inngå også i Årsstudium i kristendom/KRLE og i Bachelor i religion, kultur og samfunn. Studenter på disse programmene melder seg opp i enten RL1030/K-RLE1125 eller K1020/K-RLE1120 (variant med Bibelfag).
 
RL1030 Religion og kristendommens historie består av to delemner: A. Religion i samtidskulturen (5 studiepoeng) og B. Kristendommens historie (5 studiepoeng).
 
Delemne A Religion i samtidskulturen vektlegger religion som en integrert del av samtidige sosiale og kulturelle praksiser. Det setter søkelys på folkelig religiøsitet, religion i populærkulturen og forholdet mellom religion og media.
 
I delemne B Kristendommens historie skal studentene arbeide med den kristne kirkes opprinnelse og første århundrer, kristendommens videre historie i Europa frem til 1700-tallet, og norsk kirkehistorie fram til ca. 1945. Studiet fremstiller og drøfter viktige utviklingslinjer i kristendommens historie, både når det gjelder teologi, kirkens institusjoner og ulike former for trosuttrykk (diakoni, misjon, fromhetsliv, liturgi, salmer, kunst/arkitektur). Kristendommens historie sees ikke isolert fra, men i sammenheng med det samfunnet kirken til enhver tid er en del av.

Studiepoengreduksjon

Det er 3 studiepoengs overlapp mellom RL1030 og TEOL2740 Teologi og populærkultur.
Det er 5 studiepoengs overlapp mellom RL1030 og K1020 Bibelfag og kristendommens historie.

Studiekrav

Denne listen over studiekrav gjelder studenter som tar RL1030 som enkeltemne. Studenter som tar mappevurderingsemnet K-RLE1125 (20 studiepoeng), der fagstoffet fra RL1030 inngår, må se emnebeskrivelsen for K-RLE1125 for hvilke studiekrav som da gjelder.
Merk at listen over studiekrav er forskjellig for studenter på Lektorprogrammet og studenter på Årsstudium i kristendom/KRLE eller Bachelor i religion, kultur og samfunn.
 
For studenter på Lektorprogrammet:
 • ha godkjent fremmøte (minst 75 prosent) i seminartimer knyttet til delemne A: Religion i samtidskulturen
 • få godkjent et undervisningsopplegg om religion (500-1000 ord), utarbeidet gruppevis. Opplegget skal leveres i Canvas og presenteres i en seminartime.
 • bestå en kortprøve (1,5 time) om hovedpunktene i den vestlige kirkes historie. Prøven vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan studenten gå opp til ny prøve én gang
 • delta i elektronisk evaluering av emnet eller programmet dersom det skal evalueres elektronisk dette semesteret.
 
For studenter på Årsstudium i kristendom/KRLE eller Bachelor i religion, kultur og samfunn:
 • bestå en kortprøve (1,5 time) om hovedpunktene i den vestlige kirkes historie. Prøven vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan studenten gå opp til ny prøve én gang
 • delta i elektronisk evaluering av emnet eller programmet dersom det skal evalueres elektronisk dette semesteret
 
Nærmere informasjon om studiekravene gis på semesterarket (se Canvas). Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke opp et eksamensforsøk på emnet må de aktivt trekke sin oppmelding/vurderingsmelding innen trekkfristen 1. mai.

Avsluttende vurdering

Emnet RL1030 har skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. Kandidaten vil bli bedt om å besvare to eller flere oppgaver. Disse kan være hentet fra samme delemne. For å kunne gå opp til eksamen må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.
Hjelpemidler: Liste i.

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A. RELIGION I SAMTIDSKULTUREN (5 STP)
 
Kunnskap
 
Studenten har:
 • kjennskap til ulike perspektiver på religion med særlig vekt på religion som kulturelt fenomen
 • kunnskap om religioners plass i populærkultur og debattoffentlighet
 • kunnskap om hovedtrekk ved hvordan religion har blitt omtalt i pressen etter årtusenskiftet
 • kunnskap om særtrekk ved folkereligiøsitet
 
Ferdigheter
 
Studenten kan:
 • analysere populærkulturelle uttrykk med tanke på spor av religion
 • reflektere over hvordan religion blir omtalt i presselandskapet
 • drøfte forholdet mellom sekulariseringsprosesser og religionens rolle i dagens kultur
 • reflektere over religionenes mangfoldige betydning i dagens samfunn
 • reflektere over religionenes materielle dimensjon
 • drøfte forholdet mellom institusjonalisert og ikke-institusjonalisert religion
 • reflektere over didaktiske utfordringer knyttet til bruk av film i religions- og livssynsundervisning
 • kun for lektorstudenter: reflektere over utfordringer ved å undervise om religion og livssyn i dag
 
DELEMNE B. KRISTENDOMMENS HISTORIE (5 STP)
 
Kunnskap
 
Studenten har:
 • kjennskap til kristendommen som kulturarv og som levende kilde for tro, moral og livstolkning gjennom tidene
 • kjennskap til viktige utviklingslinjer i kristendommen i Europa i antikken, middelalderen og tidlig nytid
 • kjennskap til hovedtrekk i kirkens organisering, ledelse og forhold til øvrigheten i disse periodene
 • kjennskap til hovedtrekk i kirkens teologi, sakramenter, klosterliv og fromhetsliv i disse periodene
 • kjennskap til hovedtrekk i kirkens arkitektur og kunst i disse periodene
 • kjennskap til hovedtrekk i organisering, teologi og fromhetsliv i de ulike periodene av kirkens og kristendommens historie i Norge fram til 1945
 • kjennskap til kristningen av Norge og forholdet mellom kirke og øvrighet/stat fra middelalder til 1945
 • kjennskap til reformasjonen,ortodoksien og pietismen i Danmark-Norge
 • kjennskap til hvilke konsekvenser moderniseringen av Norge på 1800-tallet fikk for kirken
 • kjennskap til kirken i Norge i møte med ulike ideologier
 
Ferdigheter
 
Studenten kan:
 • redegjøre for og drøfte et historisk forløp

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Day, A. (2011). Believing in belonging: Belief and social identity in the modern world (s. 174-207). Oxford: Oxford University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Dokka, I. (2013). Religion og etikk i kortfilm og dokumentarfilm. Religion og livssyn, 25(1), s. 21-24. Bibliotek (Kompendium).
 • Døving, C. A. & Kraft, S.-E. (2013). Religion i pressen (Innledning, Kap. 1, 2, 3, 7, 8). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Endsjø, D. Ø. & Lied, L. I. (2011). Det folk vil ha: Religion og populærkultur. Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Leer-Salvesen, K. (2013). Filmundervisning og fiendebilder. Religion og livssyn, 25(1), s. 7-11. Bibliotek (Kompendium).
 • Lövheim, M. (2013). New media, religion and gender: Young female bloggers. I K. Lundby (Red.), Religion across media: From early antiquity to late modernity (s. 153-168). New York: Peter Lang. Bibliotek (Kompendium)
 • Repstad, P. (2013). Religiøst liv er knyttet til det materielle, det sanselige og det stedlige. I P. Repstad & E. S. Tønnessen (Red.), Hellige hus: Arkitektur og utsmykning i religiøst liv (s. 9-29). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Repstad, P. (2013). Fra ordet alene til sanselig populærkultur?. I P. Repstad & I. Trysnes (Red.), Fra forsakelse til feelgood: Musikk, sang og dans i religiøst liv (s. 11-41). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Selberg, T. (2011). Folkelig religiøsitet: Et kulturvitenskapelig perspektiv (s. 9-28). Oslo: Scandinavian Academic Press : Spartacus. Bibliotek (Kompendium)
 • Utdanningsdirektoratet (2006). Læreplan i religion og etikk. Hentet 2013-05-07 fra www.udir.no
 • Utdanningsdirektoratet (2015). Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Hentet 2017-05-08 fra www.udir.no

DELEMNE B LITTERATUR

 • (2013). Salme nr. 2, 38, 50, 158, 190, 232, 248, 278, 336, 488, 490, 691, 799. I Norsk salmebok 2013: For kirke og hjem. [Stavanger]: Eide forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Danbolt, G. & Kjerschow, M. (1996). Billedspor: Kunst- og kulturhistorie (Vol. 1, s. 137-144). Vollen: Tell. Bibliotek (Kompendium)
 • Oftestad, B. T., Schumacher, J. & Rasmussen, T. (2005). Norsk kirkehistorie (3. utg., s. 15-269). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Rasmussen, T. & Thomassen, E. (2002). Kristendommen: En historisk innføring (2. utg., s. 60-306, 371-374). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift