I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

RL1015: Historie, livssynskunnskap og pedagogikk

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Hanne Birgitte Sødal Tveito (Hanne.S.Tveito@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Kristendom/KRLE
Bachelorprogrammer - Religion og samfunn
Bachelorprogrammer - Teologi
Bachelorprogrammer - Ungdom, Kultur og Trosopplæring
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Profesjonsstudier - Katolsk presteutdanning
Profesjonsstudier - Metodistisk presteutdanning
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og pedagogikk
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen2018-12-10 10. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. jan. 2019
Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-18 18. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2019

Generell informasjon

RL1015 består av tre delemner, knyttet til ulike fagområder: A. Verdenshistorie: Den antikke verden (3 stp), B. Livssynskunnskap (4 stp), og C. Pedagogiske grunnlagsspørsmål (3 stp).
 
Delemne A Verdenshistorie: Den antikke verden (3 stp) gir en innføring i verdenshistorien, fra sivilisasjonenes tilblivelse frem til islams tilblivelse på 600-tallet e.Kr. Delemnet legger vekt på overblikk og lange linjer og tegner opp den historiske konteksten som de store religionene ble til i. I tillegg gis en mer detaljert innføring i kristendommens tidlige århundrer, i sin antikke kontekst.
 
Delemne B Livssynskunnskap (4 stp) arbeider med ulike livssyn og deres historiske bakgrunn. De enkelte livssyn behandles både ut fra egen selvforståelse og med et faglig utenfrablikk. Delemnet inkluderer en drøfting av forholdet mellom de faglige begrepene livssyn, religion og ideologi. Det tar også opp spørsmål knyttet til religions- og livssynsmangfoldet i dagens norske samfunn.
 
Delemne C. Pedagogiske grunnlagsspørsmål (3 stp) gir en introduksjon til pedagogikk som vitenskap og grunnleggende sider ved pedagogikkfaget. Det skal gi kunnskap om sentrale spørsmål om læring og kunnskap, særlig knyttet til læringsteori. Forholdet mellom teori og praksis blir tematisert. Delemnet drøfter spesielt relevansen av sosiokulturell læringsteori for undervisning i skole- og kirke.

Overlappende emner

Deler av RL1015 Historie, livsynsskunnskap og pedagogikk overlapper med RL1020 Livssynskunnskap og religionspedagogikk og PED1020 Innføring i pedagogikk. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har RL1020 eller PED1020 fra før, vil få 3 poeng uttelling for RL1015 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

Nærmere informasjon om studiekravene finnes i Canvas. Det er studentens ansvar at det enkelte studiekravet oppfylles innen fristen som er satt. Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke opp et eksamensforsøk på emnet, må de aktivt trekke sin oppmelding/vurderingsmelding innen trekkfristen 1. november.
 
 • Kortprøve: bestå en kortprøve (1,5 time) om hovedpunktene i verdenshistorien frem til ca. år 700. Prøven vurderes til "bestått" eller "ikke bestått". Ved "ikke bestått" kan studenten gå opp til ny prøve én gang
 • Eventuell formell evaluering: delta i evaluering av emnet eller programmet dersom det skal evalueres i dette semesteret

Avsluttende vurdering

Emnet RL1015 har skriftlig eksamen (6 timer). Kandidaten skal besvare minst to oppgaver. Disse kan være hentet fra samme delemne eller fra ulike delemner.
For å kunne gå opp til eksamen må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke opp et eksamensforsøk på emnet, må de aktivt trekke sin oppmelding/vurderingsmelding innen trekkfristen 1. november.
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamenen. Eksamenen gjennomføres uten hjelpemidler.

Læringsutbytte etter fullført emne

 
DELEMNE A. VERDENSHISTORIE: DEN ANTIKKE VERDEN (3 stp)
 
KUNNSKAP
Studenten har
 • kjennskap til noen av de tidligste sivilisasjonenes utvikling, fra førhistorisk tid til jernalderen
 • kjennskap til imperiene i Asia, Europa og Afrika, fra Aleksander den store til det arabiske imperium
 • kjennskap til den historiske konteksten for tilblivelsen av hinduisme, buddhisme, jødedom, kristendom og islam
 • kjennskap til hovedtrekk i kristendommens organisering, ledelse og forhold til øvrigheten i antikken
 • kjennskap til hovedtrekk i kristen teologi og til klosterliv, kirkearkitektur og kirkekunst i antikken
 FERDIGHETER
Studenten kan
 • redegjøre for og drøfte et historisk forløp
 
DELEMNE B. LIVSSYNSKUNNSKAP (4 stp)
 
KUNNSKAP
Studenten har
 • kunnskap om hva livssyn er og om forholdet mellom begrepene religion, ideologi og livssyn
 • kjennskap til historisk bakgrunn og sosiokulturelle rammer for religions- og livssynsmangfoldet i dagens norske samfunn
 • god kunnskap om humanisme og kjennskap til Human-Etisk Forbund
 • god kunnskap om naturalisme
 • kunnskap om eksistensialisme, nazisme og økosofi
 • kunnskap om ulike former for religionskritikk
 
FERDIGHETER
Studenten kan
 • reflektere over religioners og livssyns rolle i samfunnet og aktuelle utfordringer knyttet til religions- og livssynsmangfoldet
 • redegjøre for og sammenlikne ulike livssyn
 • vurdere ulike former for religionskritikk
 • bruke kildetekster for å belyse livssyn
 
DELEMNE C. PEDAGOGISKE GRUNNLAGSSPØRSMÅL (3 stp)
 
KUNNSKAP
Studenten har
 • kunnskap om ulike læringsteorier
 • god kunnskap om sosiokulturell læringsteori
 • god kunnskap om ulike kunnskapssyn
 • kunnskap om grunnleggende pedagogiske begreper
 
FERDIGHETER
Studenten kan
 • sammenligne og drøfte ulike læringsteorier
 • reflektere over forholdet mellom pedagogisk teori og praksis
 • begrunne pedagogisk praksis ut ifra pedagogisk teori

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Bagge, S. (2004). Europa tar form: År 300 til 1350 (2. utg., s. 28-48). Oslo: Cappelen akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Rasmussen, T. & Thomassen, E. (2002). Kristendommen: En historisk innføring (2. utg., s. 60-116). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Seland, E. H. (2015). Antikkens globale verden: Asia, Europa og Afrika før islam (3. utg.). Kristiansand: Portal. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • Om humanisme. Hentet 2018-05-28 fra www.human.no
 • Aadnanes, P. M. (2012). Livssyn (4. utg., s. 11-74, 130-215). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Ariansen, P. (1992). Miljøfilosofi: En innføring (s. 189-202). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Freud, S. (1992). Nytt i psykoanalysen: Nye forelesninger til innføring i psykoanalysen (3. utg., s. 128-132, 134-135, 137-138, 146). Oslo: Gyldendal. Bibliotek (Se Canvas)
 • Hagen, J. Z. (1999). Eksistens og ansvar: Praktisk filosofi (2. utg., s. 103-113). København: Gyldendal Uddannelse. Bibliotek (Kompendium)
 • Hegstad, H. (2004). Religion som sosialt fenomen. Ung teologi, 37(4), s. 75-86. Bibliotek (Kompendium).
 • Hitler, A. (1941). Min kamp (Fullstendig utg., Vol. 1, s. 56-57, 69-70, 129-131, 132-133, 240-241, 266, 269-271, 273-275, 309-311). Oslo: Stenersen. (Se Canvas)
 • Marx, K. (2000). Det kommunistiske manifest og andre ungdomsskrifter (s. 241-242, 255). [Oslo]: De norske bokklubbene. Bibliotek (Se Canvas)
 • Marx, K. (1970). Verker i utvalg (Vol. 1, 2, B. 1 s. 87-88, 106-107, B. 2 s. 216-217). Oslo: Pax. Bibliotek. 1: 8253002580 /B. 2: 8253002599 (Se Canvas)
 • Næss, A. (1999). Økologi, samfunn og livsstil: Utkast til en økosofi (5. omarb. [i.e. Ny ] utg., s. 5-6, 318-330, 334-340). Oslo: Bokklubben dagens bøker. Bibliotek (Se Canvas)
 • Ofstad, H. (1991). Vår forakt for svakhet: En analyse av nazismens normer og vurderinger (Ny utg., s. 11-17, 200-203). Oslo: Pax. Bibliotek (Kompendium). Hentet fra bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Sartre, J.-P. (1993). Eksistensialisme er humanisme (2. utg., s. 10-17). [Oslo]: Cappelen. Bibliotek (Se Canvas)
 • Tveito, H. B. S. Innledninger til kildetekstene av Sartre, Freud, Marx, Hitler og Næss. (Se Canvas)

DELEMNE C LITTERATUR

 • Imsen, G. (2011). Hva er pedagogikk. Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Stray, J. H. & Wittek, L. (Red.) (2014). Pedagogikk: En grunnbok (s. 113-132, 149-178). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Wittek, L. (2012). Læring i og mellom mennesker: En innføring i sosiokulturelle perspektiver (2. utg., s. 15-192 ). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift