I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

RL1010: Religionsvitenskap

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Kristendom/KRLE
Bachelorprogrammer - Religion og samfunn
Bachelorprogrammer - Teologi
Bachelorprogrammer - Ungdom, Kultur og Trosopplæring
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Profesjonsstudier - Katolsk presteutdanning
Profesjonsstudier - Metodistisk presteutdanning
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i Årsstudium Kristendom/KRLE, Bachelor i Ungdom, Kultur og Trosopplæring, Bachelor i religion, kultur og samfunn, Bachelor i teologi, Lektorprogrammet, Profesjonsstudiet i teologi og Master i teologi.
Emnet består av tre delemner: A. Religion som kulturelt og menneskelig fenomen (3 stp),
B. Religionshistorie (5 stp) og C. Religion i dagens samfunn (2 stp).

Overlappende emner

 Studenter som tidligere har tatt emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Kontakt studierådgiver.

Studiekrav

Nærmere informasjon om studiekravene finnes i Canvas. Det er studentens ansvar at det enkelte studiekravet oppfylles innen fristen som er satt. Merk at de studiekravene som krever oppmøte, har en alternativ variant for studenter som ikke har anledning til å oppfylle oppmøtekravet, og at studiekravet om ekskursjonsrapport har ulike varianter ut fra studentenes programtilhørighet. Ved oppmelding i emnet i Studentweb må du krysse av hvilken seminargruppe du skal være med i. Seminarene utfyller forelesningene og er en viktig læringsarena. Seminargruppe 1 er for studenter på Profesjonsstudium i teologi, Bachelor i Ungdom, Kultur og Trosopplæring og Bachelor i teologi. Seminargruppe 2 er for studenter på Årsstudium i kristendom/KRLE, Bachelor i religion og samfunn og studenter som tar RL1010 som enkeltemne. Seminargruppe 3 er for studenter på Lektorprogrammet.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke opp et eksamensforsøk på emnet, må de aktivt trekke sin oppmelding/vurderingsmelding innen trekkfristen 1. november.
 
 • Skrivekurs: ha godkjent fremmøte i skrivekurs (2 dobbelttimer) og bestå en prøve i Canvas etter kurset. Skrivekurset er felles for emnene K1010 Bibelfag og RL1010 Religionsvitenskap. Studenter som ikke oppfyller oppmøtekravet, må innen en fastsatt frist høre på nettforelesninger og bestå en mer omfattende prøve i Canvas
 • Faglig oppgave: få godkjent en faglig oppgave (1500-2000 ord), levert innen en fastsatt frist
 • Seminar i religionsvitenskap: ha godkjent fremmøte (4 av 6 dobbelttimer) i seminargruppene. Studenter som ikke har anledning til å følge seminaret, eller som underveis i semesteret ikke oppfyller oppmøtekravet, kan kompensere for fraværet ved å få godkjent en kompensasjonsoppgave over et oppgitt tema (1500-2000 ord), levert innen en fastsatt frist
 • Ekskursjonsrapport:
For studenter på Lektorprogrammet:
 • ha godkjent fremmøte på alle ekskursjonene og få godkjent en ekskursjonsrapport (700-1000 ord), levert innen en fastsatt frist.
For studenter på andre studieprogram:
 • delta på ekskursjon og få godkjent en ekskursjonsrapport (700-1000 ord), levert innen en fastsatt frist. Studenter som ikke har anledning til å delta på ekskursjonen, må få godkjent en faglig oppgave (1000-1200 ord) over et oppgitt emne, levert innen fastsatt frist
 • Eventuell formell evaluering: delta i evaluering av emnet eller studieprogrammet dersom det skal evalueres formelt dette semesteret

Avsluttende vurdering

Emnet RL1010 har skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. Kandidaten skal besvare minst to oppgaver Disse kan være hentet fra samme delemne. En oversikt over hvilke oppgaver som kan gis til eksamen, vil bli publisert innen 1. september. For å kunne få gå opp til eksamen, må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke opp et eksamensforsøk på emnet, må de aktivt trekke sin oppmelding/vurderingsmelding innen trekkfristen 1. november.
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen. Eksamen gjennomføres uten hjelpemidler.
 
 
 

Læringsutbytte etter fullført emne

Gjennom dette emnet i religionsvitenskap skal studentene bli kjent med begrep, metoder og problemstillinger knyttet til studiet av religion som fenomen. Studiets hovedfokus er en beskrivelse av de fire religionene jødedom, islam, hinduisme og buddhisme med vekt på deres særpreg når det gjelder historisk bakgrunn, tro og kultus, og deres plass i dagens flerkulturelle samfunn, både nasjonalt og internasjonalt. De enkelte religionene behandles både ut fra sin egen selvforståelse og med et faglig utenfra-blikk.
På bakgrunn av innføringen i verdensreligionene skal studentene også tilegne seg kunnskap om religiøst mangfold og nyreligiøse strømninger i dagens samfunn.
 
DELEMNE A: RELIGION SOM KULTURELT OG MENNESKELIG FENOMEN (3 STP)
KUNNSKAP
Studenten har
 • god kunnskap om religionsvitenskapelige begreper, metoder og problemstillinger knyttet til studiet av religion som fenomen
FERDIGHET
Studenten kan
 • reflektere over religion som fenomen
DELEMNE B: RELIGIONSHISTORIE (5 STP)
KUNNSKAP
Studenten har
 • god kunnskap om jødedom, islam, hinduisme og buddhisme, med vekt på historisk bakgrunn, hellige tekster, lære og etikk
 • kunnskap om religiøs praksis, høytider, symboler og arkitektur i disse religionene
 • kjennskap til samisk religion
FERDIGHETER
Studenten kan
 • sammenligne ulike religioner
 • skille mellom utenfra- og innenfra-perspektiv på religion
 • bruke kildetekster for å belyse religioner
DELEMNE C: RELIGION I DAGENS SAMFUNN (2 STP)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kjennskap til det norske religiøse landskapet og religiøs endring
 • kunnskap om jødedom, islam, hinduisme og buddhisme i Norge
 • kjennskap til nyreligiøse strømninger
FERDIGHETER
Studenten kan
 • reflektere over religiøst mangfold i Norge og religiøse endringsprosesser
GENERELLE FERDIGHETER ETTER FULLFØRT EMNE
Studenten kan
 • tilegne seg kunnskaper og ferdigheter gjennom å delta i undervisning, arbeide med faglitteratur og oppfylle studiekrav
 • arbeide selvstendig med og reflektere kritisk over fagstoff på emnet
 • reflektere over emnets relevans som del av eget studieprogram
 
¿

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Eliade, M. (2002/2008). Det hellige og det profane (3. utg., s. 7-70, 88-94). Oslo: Gyldendal. Bibliotek
 • Eliade, M. & Thomassen, E. (2003). Det hellige og det profane og andre skrifter (Rev. utg., IX-XXXVI). Oslo: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Gilhus, I. S. (2009). Hva er religion i dag?: Religionsbegrep og religionsvitenskap. I A. Brunvoll, H. Bringeland, N. Gilje & G. Skirbekk (Red.), Religion og kultur: Ein fleirfagleg samtale (s. 19-31). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Gilhus, I. S. & Mikaelsson, L. (2012). Nytt blikk på religion (s. 34-161). Oslo: Pax. Bibliotek
 • Horsfjord, V. L. (2017). Religion i praksis (s. 21-45). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE B LITTERATUR

 • (2011). Tanak: 1. Mos. 12-17; 2. Mos. 10-15, 19-20, 34; 3. Mos. 19-20. I Bibelen: Den hellige skrift: Det gamle og Det nye testamentet. Oslo: Bibelselskapet. Bibliotek
 • Berg, E. (Red.) (2000). Sure 1; Sure 2, 29-40, 255-257; Sure 4, 1-13, 155-158; Sure 19, 16-36; Sure 37, 99-110; Sure 42; 1-6; Sure 43, 1-14; Sure 93, Sure 96, 1-5; Sure 97; Sure 99; Sure 112-114. I Koranen. Oslo: De norske Bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Braarvig, J. & Justnes, Å. (Red.) (2011). Hellige skrifter i verdensreligionene (s. 9-57, 87-193). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek
 • Brekke, T. (Red.) (2001). Oppvåkningen; Lærens hjul settes i gang; Alt brenner; Lignelsen om den forgiftede pil. I Buddhas fortellinger (s. 65-66, 72-75, 76-78, 133-136). [Oslo]: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Gilhus, I. S. & Mikaelsson, L. (Red.) (2007). Verdens levende religioner (s. 316-325, 367-375). Oslo: Pax. Bibliotek (Kompendium)
 • Groth, B. (Red.) (2002). Jødiske skrifter (nr. [10], s. 119-136). [Oslo]: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Havnevik, H. (2011). Bokkult i buddhismen: Buddhistiske teksters magiske og rituelle funksjoner i Tibet, Mongolia og Himalaya. I S.-A. Naguib & B. Rogan (Red.), Materiell kultur & kulturens materialitet (s. 233-253). Oslo: Novus forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Jacobsen, K. A. (Red.) (2001). Bhagavadgita og andre hinduistiske skrifter (s. 36-42, 62-71). [Oslo]: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Jacobsen, K. A. & Thelle, N. R. (1999). Hinduismen og buddhismen (s. 37-136, 146-272, 283-316). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek
 • Opsal, J. (2013). Nye rom for gamle bønner. I P. Repstad & E. S. Tønnessen (Red.), Hellige hus: Arkitektur og utsmykning i religiøst liv (s. 195-210). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Rian, D. & Eidhamar, L. G. (1999). Jødedommen og islam (2. utg., s. 12-103, 123-221). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek
 • al-Nawaw?, A. Z. Y. i. S. (2008). De rettvises hager: Al-Nawawis samling overleveringer om profeten Muhammad (188-193; 229-246; 272-273). Oslo: Bokklubben. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE C LITTERATUR

 • Aadnanes, P. M. (2012). Livssyn (4. utg., s. 220-229, 238-258, 280-291). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Døving, C. A. & Thorbjørnsrud, B. (Red.) (2012). Religiøse ledere: Makt og avmakt i norske trossamfunn (s. 7-25). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Furseth, I. (2015). Et religiøst landskap i endring. I I. Furseth (Red.), Religionens tilbakekomst i offentligheten?: Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet (s. 21-37). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Jacobsen, K. A. (Red.) (2018). Verdensreligioner i Norge (4. utg., s. 13-31, 48-75, 90-129, 142-170, 193-216). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Romarheim, A. (2011). Begrepsavklaringer i møte med nyreligiøsiteten, med særlig tanke på en fruktbar definisjon av "religiøsitet". Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap = Norwegian journal of missiology, 22(3-4), s. 168-186. Bibliotek. Hentet fra www.egede.no

> PDF-versjon for utskrift