I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

PT508: Menighetspraksis

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 

Emneansvarlig:Idun Strøm Sefland (Idun.S.Sefland@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:Høst og vår
Studieprogramtilhørighet:Masternivå - Praktisk-teologisk utdanning
Bachelorprogrammer - Ungdom, Kultur og Trosopplæring
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - høyere grad
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi og historie

Generell informasjon

Emnet omfatter praksis i menighet med særlig vekt på å gi begynnende fortrolighet med gudstjenesteledelse og forkynnelse. Studentene observerer menighetsprester i tjeneste og gjennomfører avgrensede pastorale oppgaver i menighet under veiledning.
 
Øvingsdager har som mål å gjøre studentene godt forberedt til praksis, med innføring i liturgisk ledelse, messesang, tekstlesning og forkynnelse.
 
Undervisning
Øvingsdager undervises vårsemestre. Praksisperioden er normalt i vårsemesteret, men kan etter individuell vurdering gjennomføres på andre tidspunkt.
 
Arbeidsform og organisering
 
 • Øvingsdagene legger vekt på liturgisk ledelse, messesang, tekstlesning og forkynnelse. De er lagt til kirker og består hovedsakelig av øvelser i gruppe.
 • Nærmere informasjon om ordning for menighetspraksis finnes i emnearket og i et eget praksishefte (se Canvas).
 • For studenter fra andre kirkesamfunn enn Den norske kirke, vil praksis normalt finne sted i det kirkesamfunnet studenten tilhører.
 • Praksis er normalt både observerende og deltakende. Etter søknad kan studenten gjennomføre en rent observerende praksis. I slike tilfeller kreves det en utvidet praksisrapport i stedet for studiekravene knyttet til egen forkynnelse og egen gudstjenesteledelse. Det kreves deltakende praksis for å bli opptatt på emnene TEOL5510 og TEOL5520.

Studiepoengreduksjon

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Oversikt over reduksjon med ulike kombinasjoner:
 • Med PT202-04V Gudstjeneste og forkynnelse, reduseres dette emnet med 10 sp
 • Med PT502-04V forkynnelse og gudstjeneste, reduseres dette emnet med 10 sp
 • Med PT272 forkynnelse og gudstjeneste, reduseres dette emnet med 10 sp
 • Med TEOL2540 Forkynnelse og gudstjenesteliv med praksis, reduseres dette emnet med 5 stp. For studenter som i rammen av TEOL2540 har gjennomført øvelsesdager med tanke på overgang til profesjonsstudiet i teologi, reduseres TEOL2510 med 10 stp

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten (se emnearket for maler, kriterier etc.):
 • Gjennomføre og få godkjent emnets øvingsdager. Godkjente øvingsdager er en forutsetning for å kunne gjennomføre praksisperioden.
 • Gjennomføre og få godkjent praksis, inklusive innlevert og godkjent evalueringsrapport.
 • Levere og få godkjent preken holdt i praksis, med kort refleksjonsnotat (800-1000 ord).
 • Delta i evaluering av studietilbud og/eller læringsmiljø dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.
 
Informasjon om praksis som studiekrav
Dersom praksisperioden vurderes til «ikke bestått», må den helt eller delvis tas om igjen. Det gis normalt én ny mulighet til dette, jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet. Praksis anses som påbegynt første øvingsdag. Fravær eller trekk fra praksis uten gyldig grunn, teller som ett forsøk. Med gyldig grunn menes dokumentert sykefravær eller annet dokumentert tvingende fravær. Fraværet må meldes til MF umiddelbart. 

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til "bestått" / "ikke bestått".

Læringsutbytte etter fullført emne

Gjennom 4 ukers veiledet menighetspraksis, i Den norske kirke eller annet kirkesamfunn, skal studentene lære lokalt menighetsliv å kjenne, og selv få prøve seg på sentrale praksisområder, særlig med sikte på økt fortrolighet med gudstjenesteliv, forkynnelse og formidling. Praksis skal gi relevant erfaring både med pastorale, kateketiske og diakonale arbeidsoppgaver i menigheten.
 
Studenten skal etter fullført emne ha:
 • god kunnskap om prestetjeneste i menighet
 • evne til å nyttiggjøre seg teologisk kunnskap i refleksjon over menighetsliv
 • evne til samhandling med andre i formelle og uformelle situasjoner
 • evne til å utføre pastorale oppgaver på en tilfredsstillende måte med teologisk og etisk bevissthet
 • evne til å utvikle og holde en preken, og reflektere over dette arbeidet i lys av relevant teori
 • evne til å forberede og lede en gudstjeneste i samhandling med andre, og reflektere over dette arbeidet i lys av relevant teori
 • evne til å reflektere over observasjoner og erfaringer i pastorale, kateketiske og diakonale funksjoner

> PDF-versjon for utskrift