I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

PED5520: Kirken som lærende fellesskap

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Mål | Litteratur 

Emneansvarlig:Morten Holmqvist (Morten.Holmqvist@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning masternivå - Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning
2-årige masterprogrammer - Master i kirkelig undervisning
2-årige masterprogrammer - Diakoni
2-årige masterprogrammer - Teologi
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og pedagogikk
Forkunnskapskrav tilsvarende:PED5510

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Master kirkelig undervisning. PED5520 tar sikte på å gi studentene kunnskap om og forståelse av kateketens oppgave i å lede menighetens undervisningsarbeid. Emnet skal gi evne til å forstå ulike perspektiver ved menighetspedagogisk arbeid. Perspektivene vil omfatte menigheten som en lærende organisasjon, et praksisfelleskap, og hvordan menighetspedagogikk kan forstås som livslang læring. Emnet vil også vektlegge hvordan kateketen er en menighetspedagogisk leder.
 
Emnet består av to delemner: A. Kirken som lærende fellesskap (5stp) og B. Kateketisk valgemne (5 stp).
Emnet undervises: Vårsemesteret
 
Studieprogramtilhørlighet
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Master i kirkelig undervisning.
Emnet kan inngå i følgende studieprogram: Master i teologi og Master i diakoni.
Forkunnskapskrav:
For studier på 5000-nivå må man ha fullført relevante studier i Kristendom/RLE på 1000- og 2000-nivå tilsvarende 80 studiepoeng (Kristendom/RLE grunnstudier og fordypningsstudier).

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 
 • ha godkjent oppmøte (minst 75 %)
 • få godkjent en litteraturliste innenfor valgemnet (delemne B) med omfang ca. 350 sider på masternivå. Den faglige oppgaven skal bygges på denne litteraturen. Litteraturlisten skal leveres samtidige med utkastet til faglig oppgave.
 • få godkjent et utkast til faglig oppgave, levert innen en angitt frist. Utkast betyr en fullt utskrevet tekst til innledning (problemstilling, materiale, framgangsmåte og disposisjon)
 • planlegge, gjennomføre og evaluere et læringsprosjekt blant voksne i tilknytning til delemne B
 • delta i evaluering av studietilbud og/eller læringsmiljø, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semestret
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

Emnet har mappevurdering med justerende muntlig prøve som vurderingsform.
 
I mappen inngår: faglig oppgave (2500-3000 ord) over et selvvalgt tema knyttet til delemne B, en rapport (1000-1500 ord) fra læringsprosjektet der faglige begrunnelser og evaluering inngår. Det settes en foreløpig karakter på grunnlag av mappen. Den faglige oppgaven teller 2/3 og rapporten 1/3. Den justerende muntlige prøven omfatter hele emnet.
 
For å kunne gå opp til eksamen må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Mål

A. KIRKEN SOM LÆRENDE FELLESSKAP (5 STUDIEPOENG)
 
MÅL
 
Studentene skal ha:
 • innsikt i ulike sider ved menigheten som læringsfellesskap
 • kunnskap om ulike aldersfaser i kirkelig undervisning og livslang læring
 • god kunnskap om menigheten som et aktivitetssystem
 • god kunnskap om menigheten som et praksisfellesskap
 • evne til å reflektere over kateketen som leder i menighetens læringsfellesskap
 • innsikt i strategier som kan videreutvikle kirkelig undervisning

B. VALGEMNE INNEN MENIGHETSPEDAGOGIKK (5 STUDIEPOENG)
 
Tema skal velges i samråd med faglærer.
 
MÅL
 
Studentene skal ha:

 • grundig kunnskap om et selvvalgt emne med relevans for menighetspedagogisk arbeid
 • evne til å tilrettelegge et læringsprosjekt for voksne
 • evne til å redegjøre muntlig for arbeidet med den faglige oppgaven
 
 

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Afdal, G. (2008). Menigheten som lærende fellesskap: Sosiokulturell læringsteoris muligheter og begrensninger som perspektiv på kirkelig læring. Prismet: Pedagogisk tidsskrift, 59(4), s. 227-245. Bibliotek (Kompendium).
 • Cormode, S. (2006). Making spiritual sense: Christian leaders as spiritual interpreters (s. 1-107). Nashville: Abingdon Press. Bibliotek
 • Edwards, A. (2007). Relational Agency in Professional Practice: A CHAT Analysis. Actio: An International Journal of Human Activity Theory, (1), s. 1-17. Bibliotek. Hentet fra kuir.jm.kansai-u.ac.jp
 • Illeris, K. (2009). Contemporary theories of learning: Learning theorists, in their own words (s. 21-33, 53-71, 200-218). London: Routledge. Bibliotek
 • Leganger-Krogstad, H. & Mogstad, S. D. (2006). Trosopplæringsreformen under lupen: Evalueringsperspektiv på forsøksfasen. Prismet: Pedagogisk tidsskrift, 57(2-3), s. 115-130. Bibliotek (Kompendium).
 • Moore, M. E. (2004). Teaching as a sacramental act (s. 1-90, 153-215). Cleveland: Pilgrim Press. Bibliotek
 • Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity (s. 86-121). Cambridge: Cambridge University Press. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift